POLexit — Polska bez Unii Europejskiej! Szkodnicy i awanturnicy!

Gdy wczoraj szedłem na olsztyńskie Stare Miasto, byłem przekonany, że idę na pokojową, patriotyczną manifestację, która będzie odzwierciedlać aktualne nastroje sporej grupy społeczeństwa.

Zaprosze­nie, które otrzy­małem mówiło, że 1 maja 2016 r, o godz. 16,30, na staromiejskiej sce­nie odbędzie się piki­eta, zor­ga­ni­zowana przez Bry­gadę Warmińsko-Mazurską Obozu Nar­o­dowo-Radykalnego pod hasłem: POLex­it — Pol­s­ka bez Unii Europe­jskiej.

Takie wydarzenia zostały zor­ga­ni­zowane w wielu mias­tach wojew­ódz­kich. Finał ogólnopol­skiej akcji będzie miał miejsce 3 maja w Warsza­w­ie.

W stol­i­cy odbędzie się Marsz Antyu­ni­jny, orga­ni­zowany przez Młodzież Wszech­pol­ską i Obóz Nar­o­dowo-Radykalny.

W tekś­cie opisu­ją­cym ideę akcji moż­na było przeczy­tać:

Wobec wszystkich unijnych patologii i zorganizowanych kampanii nacisków na rządy państw narodowych, odpowiedź może być tylko jedna i Obóz Narodowo-Radykalny w sposób zdecydowany jej udziela. Wzorem Wielkiej Brytanii i innych państw europejskich rzucamy hasło: POLexit. Domagamy się opuszczenia przez Polskę struktur Unii Europejskiej i podjęcia wysiłku budowy własnego niezależnego systemu sojuszy politycznych, militarnych i gospodarczych opartych na bloku państw Europy Środkowo-Wschodniej. 

polexit

Gdy otrzy­małem zaprosze­nie, sprawdz­iłem na por­talu Bez­pieczny Olsz­tyn, że piki­eta jest legal­na i orga­ni­za­tor ma zez­wole­nie na zaję­cie staromiejskiej sce­ny, 1 maja od godz. 16,30.  

Ja się okaza­ło na miejs­cu, sce­na została zaję­ta przez insta­lację artysty­czną pod hasłem: Naród świę­tu­je — rzeź­ba pracu­je! Trzy dni przed piki­etą orga­ni­za­tor został poin­for­mowany, że nieste­ty nie będzie mógł sko­rzys­tać ze sce­ny.

Napiszę tylko tyle: ta wiekopom­na wys­tawa ustaw­iona 1 maja o godz. 10, strzeżona przez 2 pra­cown­ików agencji ochro­niarskiej, została zdję­ta w momen­cie zakończenia piki­ety przez ONR.

O godzinie 17-tej, a miała “pra­cow­ać” do godziny 18. Na filmie widać wyraźnie, że pra­cown­i­cy MOK pod­jeżdża­ją po rzeź­by, tuż przed odśpiewaniem hym­nu kończącego piki­etę.

Wszys­tko stało się jasne dzisi­aj, gdy wysłuchałem przemówienia Jarosława Kaczyńskiego, który ogłosił ofic­jal­nie, że Unia Europe­js­ka, to nasze miejsce na wie­ki! A ci co wierzą w “jakieś ref­er­en­da” i marzy im się wol­na — nie­u­ni­j­na — Pol­s­ka, to szkod­ni­cy i awan­tur­ni­cy!

PiS-ows­ka repub­li­ka kole­siów prze­jęła władzę, po PO-wskiej repub­lice kole­siów, zgod­nie z wolą Nar­o­du wyrażoną w wyb­o­rach.

Oprócz prze­ję­cia synekur, PiS chce też coś zro­bić dla Nar­o­du… i już coś zro­bił — dał bak­szysz w wysokoś­ci 500 zł — i jeszcze chce coś zro­bić.

PiS dzisi­aj dał Nar­o­dowi nowego Naczel­ni­ka Państ­wa!

Narodowcy… marzy Wam się POLexit? Jarosław Kaczyński wie — za cały Naród — że chcemy być w UE na wieki! Jakieś referenda możecie sobie wybić z głowy a kto nie z PiS-em, ten won ze sceny! Narodowcy do szeregu ze szkodnikami, awanturnikami i… jak dobrze pamiętam… ze złodziejami! I jak to leciało? Raz sierpem, raz młotem…! 😉

 

 

4 myśli na temat “POLexit — Polska bez Unii Europejskiej! Szkodnicy i awanturnicy!

 • 2 maja 2016 o 23:11
  Permalink

  Stek pop­ulizmów i zero konkretów. Bard­zo zręczne zestaw­ie­nie danych mają­cych obra­zować, że po wstąpi­e­niu do UE spowol­nił się rozwój Pol­s­ki. Pan przy­tacza­ją­cy te dane zapom­ni­ał jedynie dodać, że 2007 r. mamy do czynienia z ogól­noświa­towym kryzy­sem finan­sowym. Przy­pada­jące na ten okres statysty­ki żad­nego kra­ju na świecie nie były­by lep­sze.

  Co do iloś­ci środ­ków, jakie otrzy­mu­je­my i wpła­camy do UE to w 2007–2013 uzyskaliśmy 95 mld euro, nato­mi­ast wpła­cil­iśmy 25 mld euro (prosty rachunek — zysk 70 mld euro). Nato­mi­ast w lat­ach 2014–2020 wpłacimy do budże­tu UE 40 mld euro, a dostaniemy 106 mld euro (zysk 66 mld). Dane pochodzą z ser­wisu inter­ne­towego “wpoli­tyce”, którego raczej nie moż­na posądz­ić o lewact­wo i uwiel­bi­e­nie UE (http://wpolityce.pl/polityka/192851-troche-prawdy-o-naszych-relacjach-finansowych-z-unia-ile-wplacamy-do-budzetu-ue-i-ile-faktycznie-stamtad-dostajemy).

  Ciekawe ile z osób, które były na tym wiecu sko­rzys­tało ze wstąpi­enia Pol­s­ki do UE i wyjechało do pra­cy zagranicę? Ciekawe czy Pan, który prze­maw­iał jako dru­gi i mówił, że jest rol­nikiem korzys­ta z dopłat?

  O poziomie wiedzy osób wypowiada­ją­cych się świad­czy według mnie też to, że będąc w Olsz­tynie mówią o Mazu­rach. Zakładam, że jedynie zapom­nieli, że Olsz­tyn leży na Warmii. Warto by było im też przy­pom­nieć, że Mazury do 1945 r. nigdy nie leżały w grani­cach Pol­s­ki, nato­mi­ast Mazurzy nie uważali się ani za Polaków (o czym świad­czy cho­ci­aż­by wynik plebis­cy­tu na Warmii i Mazu­rach), ani za Niem­ców.

  Czołem Rozum­nej Polsce 😉
  Obser­wa­tor

  Odpowiedz
  • 3 maja 2016 o 00:36
   Permalink

   Dzięku­ję! Każdy anal­izu­je dane statysty­czne wg. swo­jego rozu­mu 😉 Two­ja anal­iza nie uwzględ­nia sum, które stare kra­je UE “odzysku­ją” w różnej postaci. Pamię­tam jak to wyglą­dało przed akcesją i tuż po. Np. UE dawała mil­ion euro na jakieś tam szkole­nia ale warunk­iem było, że te szkole­nia przeprowadzą spec­jal­iś­ci z UE, którym trze­ba było zapłacić ten mil­ion! I tak z wielo­ma rzecza­mi… mil­iardy jakie uzysku­ją z hand­lu w super­mar­ke­tach ich towara­mi, to wiemy gdzie trafi­a­ją! A tak w ogóle, ja jestem za Stana­mi Zjed­noc­zony­mi Europy 😉 W jed­nym stanie jest kara śmier­ci a w innym nie ma… w jed­nym kra­ju śli­mak to ryba… a w innym śli­mak to fajtła­pa… i tyle w tema­cie UE 😉 Jeżeli wierzysz, że UE się posz­erza o nowych członków z… sol­i­darnoś­ci a nie dla czys­tego zysku, to jesteś najwięk­szym nai­w­ni­akiem z jakim się zetknąłem! Poz­draw­iam i dzięku­ję za rzec­zowy głos!

   Odpowiedz
 • 2 maja 2016 o 21:34
  Permalink

  Won ze Zjed­noc­zonym Sojuszem Repub­lik Europe­js­kich! Czołem Wielkiej Polsce!

  Odpowiedz
  • 2 maja 2016 o 22:19
   Permalink

   Dzięku­ję! Jestem za! Obudź się Pol­sko! Poz­draw­iam tych, co się nie boją i… chcą! 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *