Policja prosi o pomoc w ustaleniu sprawcy zabójstwa w Dobrym Mieście

Policja prosi o pomoc w ustaleniu sprawcy przestępstwa. Olsztyńscy policjanci poszukują mężczyzny, który w ubiegłym tygodniu dokonał zabójstwa kobiety na terenie Dobrego Miasta.

Oso­by, które mogą posi­adać wiedzę na tem­at spraw­cy tego przestępst­wa, lub w dniu 04.05.2017 r. porusza­ły się w godz­i­nach ran­nych ulicą Jezio­rańską w Dobrym Mieś­cie, pros­zone są o kon­takt z najbliższym jed­nos­tką Policji, lub pod nr. Tel. 601457510.

Olsz­tyńs­cy polic­jan­ci są w posi­ada­niu zabez­piec­zonego mon­i­toringu z wiz­erunk­iem spraw­cy zabójst­wa. W tej chwili trwa­ją czyn­noś­ci zmierza­jące do iden­ty­fikacji oso­by utr­walonej na nagra­ni­ach. Spraw­ca przestępst­wa do chwili obec­nej zna­j­du­je się na wol­noś­ci.

Na miejs­cu zdarzenia polic­jan­ci zabez­pieczyli m.in. kil­ka tysię­cy paczek papierosów bez pol­s­kich znaków skar­bowych akcyzy, na których ujawnione zostały lin­ie papi­larne. Sprawę prowadzi Komen­da Miejs­ka Policji w Olsz­tynie.

Z infor­ma­c­ja­mi moż­na zgłaszać się oso­biś­cie lub tele­fon­icznie pod numerem 601457510 lub przez całą dobę pod nr 997. Polic­jan­ci zapew­ni­a­ją anon­i­mowość.

Tekst: RP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *