Policja świadczy usługi, a sąd to akceptuje! Bogusław Owoc

30 maja 2017 r. na moje pytanie: jaka jest Twoja prawda? odpowiedział Bogusław Owoc

Bogusław Owoc: Po raz kole­jny przekon­al­iśmy się, że polic­ja może świad­czyć usłu­gi, a sąd to wszys­tko akcep­tu­je! Dzisiejsza rozprawa, która miała się odbyć, a która się nie odbyła, była rozprawą kuri­ozal­ną, ponieważ skierowano wniosek o ukaranie oso­by, która rzeko­mo patrzyła się na budynek, w którym miesz­ka ten, który złożył ten wniosek. Jeźdz­iła za tą osobą samo­cho­dem, i na dodatek pokazy­wała mu środ­kowy palec.

Kuri­ozum jest to, że polic­ja nie przesłuchała skutecznie oso­by, której postaw­iła zarzut. Polic­ja kła­mała, że ta oso­ba nie staw­iała się, ponieważ nie była w stanie jej skutecznie powiadomić. Te wykrocze­nie z artykułu 107 kodek­su wykroczeń, ma tę cechę, że jest dzi­ałaniem umyśl­nym w formie, i z zami­arem bezpośred­nim. Nie przesłuchu­jąc oso­by, której staw­ia się zarzut wchodz­imy w rolę Pana Boga.

Wobec tego, wielce upraw­dopodob­nia się teza, że pobi­cie dzieci oso­by, której dzisi­aj staw­ia się zarzut, było również dzi­ałaniem policji na zlece­nie. Ani razu proku­ratu­ra nie usto­sunkowała się do tego. Nie powiedzi­ała, że nie miałem racji. Wszys­tko zami­atane jest pod dywan.

Dzisiejsza sytuacja potwierdza tezę, że policja świadczy usługi na rzecz swoich znajomych. Można powiedzieć, że sprywatyzowała się. 

Ku Prawdzie: roz­pa­trze­nie sprawy zostało przełożone… 

Bogusław Owoc: W policji dobromiejskiej jest jed­na oso­ba, która umie pisać, ale nie ma oso­by, która umie liczyć. Ponieważ nie byli w stanie wyliczyć, że 14 dni jest na odbiór zaw­iadomienia o rozpraw­ie, i trze­ba odpowied­nio wcześniej wysłać te zaw­iadomie­nie. Mam nadzieję, że polic­ja w Dobrym Mieś­cie zna­jdzie kogoś z umiejęt­noś­cią liczenia.

 

 

Ewa Szczypińska
źródło: Face­book
Dziękuję! Ewo… myślę, że nie tylko Ty… niestety!  👿

8 thoughts on “Policja świadczy usługi, a sąd to akceptuje! Bogusław Owoc

 • 12 stycznia 2018 at 18:08
  Permalink

  Polic­ja zawsze robiła pry­watę na swoim tere­nie.

  Reply
  • 12 stycznia 2018 at 18:46
   Permalink

   Dzięku­ję! Pry­wa­ta w policji? No coś Ty! Olsz­tyńs­ki sąd potwierdz­ił, że kino domowe na kwa­terze to też w intere­sie społecznym a nie… polic­jan­ta-przestęp­cy 😉

   Reply
 • 16 grudnia 2017 at 15:33
  Permalink

  Choć poli­ty­cznie jestem neu­tral­ny z panem Bogusławem Owocem się zgadzam. Jedynie co mnie zas­tanaw­ia jak to będzie, gdy PiS wdroży swo­je ustawy, i jak to się odbi­je na nas szarych oby­wa­telach?

  Reply
  • 16 grudnia 2017 at 16:09
   Permalink

   Dzięku­ję! Co do celu — to i ja się zgadzam w 100% z Bogusławem Owocem! Co do metody — to nie wierzę w nią nawet w 1% 😉

   Reply
 • 1 czerwca 2017 at 17:33
  Permalink

  Każdy kto zna Pana Bogusława Owoca wie, że już nie uda się nic zamieść pod dywan!. To dopiero początek.… cdn

  Reply
  • 1 czerwca 2017 at 17:37
   Permalink

   Dzięku­ję! Oby! Trzy­mam kciu­ki za sukcesy Bogusława Owoca!

   Reply
 • 1 czerwca 2017 at 06:31
  Permalink

  PO było grupą przestępczą!” Bestie w czarnych togach zniszczyły niejed­no życie. Tak oto, zupełnie niechcą­cy, Bogusław Biedrzyńs­ki udowod­nił, że po ośmiu lat­ach nieprz­er­wanych rządów PO-PSL Pol­s­ka ist­nieje jako PAŃSTWO PRAWNE równie real­nie, jak grani­ca syryjsko – węgier­s­ka, o której również wspom­i­na Ewa Kopacz.
  Obo­jęt­ność tej nadzwycza­jnej kasty wobec krzy­wdy ludzi jest poraża­ją­ca. Zbrod­niarze z orła­mi na pier­si­ach nadal orzeka­ją w pol­s­kich sądach. Osądza­my togowych zbrod­niarzy zag­nieżdżonych w pol­s­kich sądach. Zbrod­niarze z orła­mi na pier­si­ach

  Reply
  • 1 czerwca 2017 at 11:50
   Permalink

   Dzięku­ję! Precz bezpraw­iu z pol­s­kich sądów! 😉

   Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *