Policyjne perturbacje! Elbląg z Olsztynem! Dziękuję!

Super miła niespodzianka czekała mnie dzisiaj na Ryjbooku. Jeden z moich znajomych podrzucił mi linka do portalu elfast.net.

Na tym por­talu przeczy­tałem artykuł Pol­i­cyjne per­tur­bac­je. Bohaterem artykułu jestem ja! Totalne zaskocze­nie. Po raz pier­wszy, po dwóch lat­ach od opub­likowa­nia Lis­tu otwartego do J.D. moja postawa została zauważona. Co ważniejsze, opis jest zgod­ny z prawdą!  Tyle mojego komen­tarza. Niech przemówią słowa:

POLICYJNE PERTURBACJE

Kim jest Stanisław Olsz­tyn? Obec­nie jest kimś trochę poza życiem zawodowym ponieważ miał odwagę. Miał odwagę mówić o tym, jak polic­jan­ci z Komendy Wojew­ódzkiej Policji w Olsz­tynie pra­cow­ali, i stać na straży tego, by nie pow­stało tam takie bizancjum, jak to w Komendzie Głównej.

Słucham Zbigniewa Maja i uszom nie wierzę! Mówi o tym samym, o czym ja piszę – tu na blogu – od dwóch lat! Działoszyński w KGP stworzył sobie bizantyjskie warunki w sytuacji, gdy w wielu komisariatach i w komendach brakuje podstawowych materiałów biurowych i środków higienicznych, a stan niektórych nieruchomości urąga przepisom budowlanym i sanitarnym.

His­to­ria pros­ta jak drut. Cywilny pra­cown­ik inten­den­tu­ry nie wytrzy­mał. Wyła­mał się z hier­ar­chii rozkazów, zada­jąc niewygodne pyta­nia, o wygodne życie wiel­kich sze­fów policji,  którzy zami­ast dbać o podu­pada­jące komis­ari­aty, inwest­owali we włas­ną wygodę. Dokład­nie tak, jak to miało miejsce w Komendzie Głównej Policji. Przy­pom­ni­jmy, że w KG Policji za 3.000.000 zł wyre­mon­towano gabi­ne­ty Komen­dan­ta Głównego, wyposaża­jąc je co najm­niej pon­ad stan, i potrze­by zmize­rowanej tech­nicznie Pol­skiej Policji.

Przy­pom­ni­jmy, że główne prob­le­my jakie na koniec swo­jej komen­dan­tu­ry wskazał Marek Osik, doty­czyły właśnie braku środ­ków na remont obskurnej siedz­i­by Komendy Miejskiej w Elblągu, pełnej okop­conych ścian rodem z lat 70-tych poprzed­niego stule­cia, oraz braków w środ­kach trans­portu, co syg­nal­i­zował kilka­krot­nie por­tal Expres­sEl­bląg, pisząc o rozsy­pu­ją­cych się radiowozach.

Do tych prob­lemów dodać trze­ba też i ten, jaki wyni­ka z braku sprzę­tu. Polic­jan­ci przynoszą do pra­cy własne drukar­ki, czy papi­er, bo nie zawsze inten­den­tu­ra może im te pod­sta­wowe mate­ri­ały zapewnić.

Widząc takich ludzi jak Stanisław Olsztyn można zrobić dwie rzeczy – popukać się w swój pusty łeb, nasłuchując echa, lub pochylić przed nimi głowy roztropne rozumiejące, że podstawą powodzenia Polski są ludzie, którzy o dobro wspólne dbają w codziennej pracy a nie koniecznie przy okazji defilad i parad.

Miejmy nadzieje, że zmi­any w Policji przy­wrócą do pra­cy w tej jed­nos­tce i Pana Olsz­ty­na, i miejmy nadzieję, że jego wal­ka z wia­traka­mi okaże się równie waż­na jak pra­ca ofi­cerów pio­nu gospo­dar­czego z korupcją i nepo­tyzmem.

A tak na koniec warto się zas­tanow­ić, czy ludzie pokro­ju Pana Olsz­ty­na nie powin­ni znaleźć zatrud­nienia właśnie w takiej lin­iowej służ­bie pol­i­cyjnej, gdzie nie zawsze konieczny jest mundur i odz­na­ka, ale gdzie koniecz­na jest wiedza, upór i bezkom­pro­misowość.

Tych cech Panu Stanisła­wowi grat­u­lu­je­my i miejmy nadzieję, że do zmi­an w Komendzie Wojew­ódzkiej dojdzie bard­zo szy­bko, i że nie skończą się one tylko na usunię­ciu ze służ­by polic­jan­tów wymusza­ją­cych zez­na­nia prze­mocą, i że nie skończą się one na zmi­an­ie fig­ur na owej czarno-biało-niebieskiej sza­chown­i­cy.

Policyjne perturbacje — tekst napisany przez elblążanina! Elbląg jest z Olsztynem a to zaprzecza powszechnej opinii, że Elbląg jest z Gdańskim 😉 Dziękuję!  

 

4 myśli na temat “Policyjne perturbacje! Elbląg z Olsztynem! Dziękuję!

  • 17 stycznia 2016 o 23:45
   Permalink

   Dzięku­ję! Jak po dwóch lat­ach, ktoś zapoz­nał się z moją his­torią, zrozu­mi­ał moje intenc­je, dostrzegł prawą i kon­sek­went­ną postawę i zadał sobie trud, by to opisać… to ja mogę się tylko cieszyć! To dla mnie nie promyk a… snop nadziei 😉 Ale czy zwró­ciłeś uwagę, że elblążanin podał his­torię Mar­ka Osi­ka. Oso­biś­cie nie wierzę, żeby to upom­i­nanie się Komen­dan­ta o pieniądze na remont, było fak­ty­czną przy­czyną jego prze­jś­cia na emery­turę. Ale jeżeli cho­ci­aż raz się upom­ni­ał o warun­ki pra­cy i służ­by, to i tak jest… bohaterem! 😉

   Odpowiedz
 • 17 stycznia 2016 o 17:13
  Permalink

  Stanisław­ie wresz­cie ktoś napisał to co wszyscy ucz­ci­wi wiedzieli od początku! że też komen­dan­ci twoi tacy ślepi Poz­draw­iam

  Odpowiedz
  • 17 stycznia 2016 o 18:14
   Permalink

   Dzięku­ję! Ja liczę, że w 2016 roku w takim samym tonie napisze do mnie… Sąd Najwyższy! Na mądrość i spraw­iedli­wość u obec­nych Komen­dan­tów nie mogę liczyć… to dalej kole­sie Dzi­ałoszyńskiego. Ale Maj przyjdzie i do Olsz­ty­na 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *