Polska Mistrzem Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn!

Polska — Brazylia 3:1 i Polska Mistrzem Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn! Niby dla mnie żadna niespodzianka! 24 godziny temu podałem już wynik meczu finałowego! Ma się te układy z najwyższym 😉 No i FIVB zgodziła się ze mną, że Mariusz Wlazły to MVP tego turnieju.

Mam nadzieję, że Mar­iusz Wlazły nie dotrzy­ma obiet­ni­cy złożonej w katow­ickim Spod­ku, że to był jego ostat­ni mecz w reprezen­tacji. Cho­ci­aż zna­jąc jego stanow­c­zość, to może i tak fak­ty­cznie się stanie. Dzięku­ję Mar­iuszu za radość jaką dostar­cza­łeś kibi­com siatków­ki przez całą kari­erę w reprezen­tacji.

Pociesza­jące jest to, że kadra jest sze­ro­ka i per­spek­ty­wicz­na. Wresz­cie kondy­cyjnie chłop­cy wytrzy­mali cały turniej rewela­cyjnie, co świad­czy o efek­ty­wnej pra­cy tren­erów na zgrupowa­ni­ach. No i na koniec grat­u­lu­ję dzi­ałac­zom za per­fek­cyjną orga­ni­za­cję turnieju. Kibi­com za dop­ing. A Pol­satowi za pokazanie meczu na kanale otwartym.

Ach… gdy­by tak nasza reprezen­tac­ja w piłkę kopaną w finale najbliższych MŚ pokon­ała Brazylię 3:1. No co… pomarzyć nie moż­na? No dobra. Pokon­amy Brazylię w finałach MŚ ale nie w najbliższych, a w tych, które będą zor­ga­ni­zowane w Polsce! Może… dożyję.

Poniżej zamieszczam filmik Kibi­ca Pol­skiego — wywiad z Mar­iuszem Wlazłym przeprowad­zony w 2012 roku — czyli w cza­sie, gdy nie wiado­mo było, czy Mar­iusz zagra na MŚ Poland 2014. Warto posłuchać co ma do powiedzenia ten MVP.

01 luty 2015 r. — Mistrzostwa były super, ale po mistrzostwach przyszedł czas na polską rzeczywistość. Układy, republika kolesiów działa też w polskim sporcie.

Mirosław Przed­pełs­ki - Prezes Pol­skiego Związku Pił­ki Siatkowej i jego syn zostali aresz­towani za korupcję przy orga­ni­za­cji mis­tr­zostw. Coś tam kom­bi­nowali z fir­mą ochra­ni­a­jącą obiek­ty, w których były roz­gry­wane mecze MŚ. Wikipedia pod­sumowu­je: W dniu 13 listopa­da 2014 został zatrzy­many przez CBA, miał przyjąć 400 tysię­cy zło­tych łapów­ki w związku z wyborem konkret­nej firmy ochro­niarskiej na Mis­tr­zost­wa Świa­ta w Siatków­ce, które odbyły się w Polsce w 2014 roku. Smutne ale jakże… pol­skie!

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *