Polska potęgą lekkoatletyczną w Europie!

Po Mistrzostwach Europy w Lekkoatletyce 2016, które były rozgrywane w Amsterdamie, wieszczyłem narodziny Wunderteamu XXI wieku. To moje proroctwo, niestety nie potwierdziło się — z różnych względów — na Igrzyskach Olimpijskich w Rio. 

W niedzielę zakończyły się Halowe Mis­tr­zost­wa Europy w Lekkoatle­tyce 2017, roz­gry­wane w Bel­gradzie. Pol­s­ka reprezen­tac­ja powtórzyła sukces z ME na otwartym sta­dion­ie i wygrała klasy­fikację medalową, zdoby­wa­jąc w Bel­gradzie jeden medal zło­ty więcej, niż w Ams­ter­damie.

Także klasy­fikac­ja punk­towa — odd­a­ją­ca lep­iej siłę reprezen­tacji — padła łupem pol­s­kich sportow­ców. Nie bez znaczenia dla medalowej miary sukce­su pol­skiej reprezen­tacji, pozosta­je fakt, że na hali nie są roz­gry­wane rzu­ty młotem. Konkurenc­ja, która w ostat­nich lat­ach była bard­zo “medalo­da­j­na” dla Pol­s­ki.

Sukces w hali potwierdza, że zwycięst­wo na otwartym sta­dion­ie w 2016 roku nie było przy­pad­kowe. Pol­s­ka lekkoatle­ty­ka weszła na świa­towy poziom! Za tym idą spon­sorzy, i moż­na mieć nadzieję, że ta dobra pas­sa będzie kon­tyn­uowana.

Oczy­wiś­cie, jako optymista — real­ista wiem, że będą i chud­sze lata. Jed­nak z pewnoś­cią już nie zejdziemy do mize­roty lat przeło­mu ustro­jowego, gdy z takich imprez wracal­iśmy z medala­mi lic­zony­mi na pal­cach jed­nej ręki.

Polska potęgą lekkoatletyczną w Europie! A skoro w Europie jesteśmy najlepsi, to można śmiało twierdzić, że polscy lekkoatleci wywalczyli w Belgradzie wstęp do lekkoatletycznych światowych potęg! Jak zwał, tak zwał. Ja obwieszczam, że mamy Wunderteam XXI wieku!

 

CZY NARODZIŁ SIĘ POLSKI WUNDERTEAM XXI WIEKU?
 answers

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *