Pomożecie?

Kochani Czytelnicy!

Ten zwrot to nie kur­tu­az­ja, czy chęć przy­podoba­nia się komukol­wiek. Bez Was, bez Waszego wirtu­al­nego wspar­cia blog  KU PRAWDZIEktóry prowadzę od 1 mar­ca 2014 roku, już był­by martwy. (10 sty­cz­nia 2016 r. — licznik odsłon przekroczył 300 tysię­cy, a we wrześniu 2016 pękł pier­wszy mil­ion!) To cud! Cud, który natch­nął mnie odwagą, aby zwró­cić się do Was o realne wspar­cie.

ku-prawdzie-na-102
09.2016 r. Ku Prawdzie na 102! Dzięku­ję!

Rok 2015 zakończył się moim wielkim tryum­fem, w drodze ku PRAWDZIE, w wyjaś­ni­a­n­iu okolicznoś­ci pozbaw­ienia mnie pra­cy. Sam, uzbro­jony tylko w PRAWDĘ, stoczyłem zwycięs­ki bój z ofi­cerem policji Adamem Kall, który wspier­any był przez adwoka­ta i rad­ców prawnych KWP w Olsz­tynie.

Dodatkowo, dzię­ki temu pro­ce­sowi uzyskałem dostęp do doku­men­tu, który jest dowo­dem, że zostałem zwol­niony z pra­cy w Policji wskutek przestępst­wa.

Nie zasyp­i­am gruszek w popiele. Urzęd­ni­cy piszą notat­ki służbowe, piszą raporty, na pod­staw­ie których, pra­co­daw­cy pozbaw­ia­ją pra­cy ucz­ci­wych ludzi. Uchodzi im to na sucho, ponieważ tak jak to było i w moim przy­pad­ku, ofi­ara spisku, nawet nie wie, za co fak­ty­cznie została zwol­niona.

Zwracam się do Was — moich sym­pa­tyków — którzy wiernie mi kibicu­ją, w drodze ku PRAWDZIE. Jeżeli jesteś człowiekiem, który chce dobrowol­nie wesprzeć wolne słowo i moją walkę o PRAWDĘ, oraz pomóc mi w roz­wo­ju blogu, proszę o wpłaty na podane poniżej kon­ta bankowe.

Każ­da wpła­cona złotówka, będzie dla mnie dowo­dem na to, że w drodze ku PRAWDZIE mam real­nego, konkret­nego sym­pa­ty­ka, czy wręcz współ­to­warzysza wal­ki.

Wpłaty przez­naczę na rozwój blogu. I Have a Dream!  Chcę, aby ta moja spon­tan­icz­na i ama­tors­ka inic­jaty­wa, prze­rodz­iła się w pro­fesjon­alne cza­sopis­mo, które będzie mogło poma­gać Wam.

Wspomożecie? Proszę nawet o symboliczne wpłaty. 1 zł - będzie złotym serduszkiem, niosącym ku mnie potężną dawkę moralnego wsparcia.

Jeżeli Two­ja sytu­ac­ja mate­ri­al­na jest taka, że możesz od cza­su do cza­su, zain­west­ować w moje pisanie, to zapew­ni­am, że odwdz­ięczę się Ci tek­sta­mi prawdzi­wy­mi.

Każdego wspier­a­jącego uhonoru­ję, upub­licz­ni­a­jąc tu na blogu, te jego dane, które poda w tytule przelewu. Jeżeli ktoś tego sobie nie życzy, to w tytule przelewu proszę wpisać dodatkowo: ku prawdzie lub wspo­może­nie. To będzie oznaczać, że wszys­tkie podane dane, są przez­nac­zone tylko do mojej wiado­moś­ci.

Jeżeli dokon­ałeś wpłaty, a w ciągu tygod­nia od zlece­nia przelewu, wpła­cona kwo­ta nie pojaw­iła się na wykazie wpłat, lub masz inne wąt­pli­woś­ci — co do przelewu, i nie tylko — to proszę o kon­takt na adres: olsztynkuprawdzie@gmail.com

Przelew złotówkowy — Odbiorca: Stanisław Olsztyn Alior Bank

79 1060 0076 0000 3080 0168 6327

Przelew dewizowy lub spoza Polski: 

PL 84 1060 0076  0000 3400 0290 7931

SWIFT ALBPPLPW

Z serca dziękuję wszystkim wspierającym Ku Prawdzie!

 

DATA IMIĘ I NAZWISKO MIEJSCOWOŚĆ WSPARCIE
Razem 2016 r. 135 zł
Razem 2017 r. 1.600 zł
2018
 02.03.2018 KU PRAWDZIE KU PRAWDZIE 100 zł
 09.03.2018 KU PRAWDZIE KU PRAWDZIE  100 zł

 

 

14.03.2016 r. — jest pierwsze złote serduszko ku prawdzie. Naprawdę, te 15 zł dla mnie są warte stukrotnie! Dziękuję z całego serca Tobie darczyńco. To kolejne potwierdzenie, że postępuję słusznie, i że trwam na drodze ku prawdzie. Wierzyłem… i zostałem nagrodzony!

o1.10.2016 r. — jest drugie złote ser­duszko ku prawdzie. To miłe, że pamię­ta­ją o mnie koledzy z rodzin­nych stron! Poz­draw­iam 😉

24.10.2016 r. — całe podium złotych serduszek już zajęte. Dziękuję szczególnie serdecznie za wsparcie z Rzeszowa — przypominam czytelnikom blogu, że z Rzeszowszczyzny - pięknej krainy — pochodzi Józef Gdański, były Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, który w Sądzie Pracy powiedział, że garnizon warmińsko-mazurski to… “dziadowski” garnizon! Podwładni za taką prawdomówność generała, odwdzięczyli się pożegnaniem w stylu Ojca Narodu: Brawom nie było końca!

07.11.2016 r. — pojaw­iło się złote ser­duszko prze­bi­ja­jące real­ną wartoś­cią te ser­dusz­ka z “pudła”! Dzięku­ję bard­zo! Jeszcze kil­ka wpłat i będę mógł zakupić na raty kamerę, która znacznie poprawi jakość moich fil­mowych relacji 😉

16.12.2016 r. — piszę szczerze, 50 zł od człowieka, którego ja sam bym chętnie wsparł, gdybym pracował… przywraca mi wiarę w ludzi! W masie tych, co widzą tylko czubek swojego nosa, spotkałem w Olsztynie parę osób, które wiedzą, co to jest dobro wspólne, interes społeczny i solidarność w… kłopotach. Tobie darczyńco, obiecuję, że jak tylko wrócę do pracy lub uzyskam odszkodowanie za bezpodstawne i bezprawne zwolnienie, to odwdzięczę się… w dwójnasób 😉

11.01.2017 r. — Nowy Rok na boga­to! ZŁOTE SERDUSZKO X 100 — Dzięku­ję Ci Dar­czyń­co x 100 😉 Wszys­tkiego najlep­szego a w szczegól­noś­ci zdrowia!

20.01.2017 r. — Stokrotne podziękowania za kolejne, drugie w tym miesiącu i roku 2017 ZŁOTE SERDUSZKO X 100! Jeżeli kiedykolwiek Czytelniku będziesz miał ochotę na przedstawienie — na moim blogu — swojej prawdy o czymkolwiek, to proszę o sygnał, a pojawię się pod wskazanym w przelewie adresem 😉

10.02.2017 r. — Gdy­bym miał pewność, że będę wspo­ma­gany przez cały rok 2017, tak jak to było w sty­czniu, to już jutro bym zakupił półpro­fesjon­al­ną kamerę — na raty oczy­wiś­cie. Serdecznie dzięku­ję wspo­ma­ga­jące­mu za kole­jne ZŁOTE SERDUSZKO X 100!

20.02.2017 r. — Dotychczas myślałem, że jednorazowe wsparcie od kogokolwiek z Was w wysokości 100 zł, to szczyt życzliwości ludzkiej, na jaki mogłem liczyć. A tu proszę. Sprawdzam dzisiaj konto i oczom nie wierzę. Jest ZŁOTE SERDUSZKO X 200! I to od człowieka, którego na oczy nie widziałem. To wsparcie wzmacnia moją wiarę w… siebie, i w mieszkańców Olsztyna. Coraz realniejsza staje się perspektywa, że wkrótce moje filmowe i dźwiękowe relacje, będą robione na sprzęcie dużo lepszej klasy. I proszę się nie sugerować wysokością ostatniego wsparcia. Dalej będę wdzięczny — równie szczerze — za każdą złotówkę!

20.03.2017 r. — A już się bałem, że “stałe” wspo­może­nie zniknie 😉 Dzięku­ję i poz­draw­iam!

12.04.2017 r. — Dziękuję za ZŁOTE JAJECZKO! 🙂

11.05.2017 r. — Witam w gronie poma­ga­ją­cych mi w drodze ku prawdzie, nowego współ­to­warzysza wal­ki. Zapew­ni­am Ciebie, że o Pol­skę bez “k… i złodziei” będę wal­czył do koń­ca mojego życia 😉 Dzięku­ję za  ZŁOTE SERDUSZKO X 100!

15.05.2017 r. — Tak trzymać! W walce z Paździochami każdy pieniądz wart góry złota 😉 Dziękuję za ZŁOTE SERDUSZKO X 100!

14.06.2017 r. — Gdy­bym nie znał członków sto­warzyszenia Chrześ­ci­jańs­ka Wspól­no­ta Samorzą­dowa, to wspo­może­nie w wysokoś­ci 500 ZŁOTYCH SERDUSZEK uznałbym za cud! Ponieważ obser­wu­ję i relacjonu­ję życie społeczno-poli­ty­czne — ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem sytu­acji w Olsz­tynie — od pon­ad 3 lat, a dzi­ałal­ność ChWS od pon­ad roku, to takie niespodziewane wspo­może­nie nieza­leżnego dzi­en­nikarza uzna­ję za super sur­prise! 😉 Dzięku­ję koledzy społeczni­cy! Tu taka moja reflek­s­ja: gdy zostałem wyrzu­cony z pra­cy w KWP w Olsz­tynie, docier­ały do mnie słowa popar­cia i zapewnienia udzie­le­nia pomo­cy od wielu byłych “kolegów” i współpra­cown­ików. Do dzisi­aj nie wpłynęło na kon­to ani jed­no ser­duszko od tych, o których prawa i interes pod­jąłem walkę i wal­czę nadal. A Związ­ki Zawodowe uspokoiły swo­je sum­ie­nie… pomocą prawną… do cza­su 😉 Dzięku­ję!

22.06.2017 r. — Przy Twojej stałości Darczyńco, nie muszę obawiać się o spłatę raty, dlatego rozpoczynam poszukiwanie dobrego sprzętu. Zacznę od profesjonalnego mikrofonu. 100 x Dziękuję!

20.07.2017 r. — Trwamy w walce o Pol­skę bez k… i złodziei. Super! Dzięku­ję x 100 😆 

02.03.2018 r. — Już wątpiłem, że znajdzie się człowiek, który wesprze dziennikarza… prawdziwego  😛  Dziękuję za podtrzymanie wiary!

09.03.2018 r. — Jest już wiara, że moja pra­ca nie trafia w próżnię! Dzięku­ję x 100 😆