Pomożecie?

Kochani Czytelnicy!

Ten zwrot to nie kur­tu­az­ja, czy chęć przy­podoba­nia się komukol­wiek. Bez Was, bez Waszego wirtu­al­nego wspar­cia blog  KU PRAWDZIEktóry prowadzę od 1 mar­ca 2014 roku, już był­by martwy. (10 sty­cz­nia 2016 r. — licznik odsłon blogu przekroczył 300 tysię­cy, a we wrześniu  2016 pękł pier­wszy mil­ion!) To cud! Cud, który natch­nął mnie odwagą, aby zwró­cić się do Was o realne wspar­cie.

ku-prawdzie-na-102
09.2016 r. Ku Prawdzie na 102! Dzięku­ję!

Rok 2015 zakończył się moim wielkim tryum­fem, w drodze ku PRAWDZIE, w wyjaś­ni­a­n­iu okolicznoś­ci pozbaw­ienia mnie pra­cy. Sam, uzbro­jony tylko w PRAWDĘ, stoczyłem zwycięs­ki bój z ofi­cerem policji Adamem Kall, który wspier­any był przez adwoka­ta i rad­ców prawnych KWP w Olsz­tynie.

Dodatkowo, dzię­ki temu pro­ce­sowi uzyskałem dostęp do doku­men­tu, który jest dowo­dem, że zostałem zwol­niony z pra­cy w Policji wskutek przestępst­wa. Nie zasyp­i­am gruszek w popiele. Urzęd­ni­cy piszą notat­ki służbowe, piszą raporty, na pod­staw­ie których, pra­co­daw­cy pozbaw­ia­ją pra­cy ucz­ci­wych ludzi. Uchodzi im to na sucho, ponieważ tak jak to było i w moim przy­pad­ku, ofi­ara spisku, nawet nie wie, za co fak­ty­cznie została zwol­niona.

Zwracam się do Was — moich sym­pa­tyków — którzy wiernie mi kibicu­ją, w drodze ku PRAWDZIE. Jeżeli jesteś człowiekiem, który chce dobrowol­nie wesprzeć wolne słowo i moją walkę o PRAWDĘ, oraz pomóc mi w roz­wo­ju blogu, proszę o wpłaty na podane poniżej kon­ta bankowe. Każ­da wpła­cona złotówka, będzie dla mnie dowo­dem na to, że w drodze ku PRAWDZIE mam real­nego, konkret­nego sym­pa­ty­ka, czy wręcz współ­to­warzysza wal­ki.

Wpłaty przez­naczę na rozwój blogu. I Have a Dream!  Chcę, aby ta moja spon­tan­icz­na i ama­tors­ka inic­jaty­wa, prze­rodz­iła się w pro­fesjon­alne cza­sopis­mo, które będzie mogło poma­gać Wam.

Wspomożecie? Proszę nawet o symboliczne wpłaty. 1 zł - będzie złotym serduszkiem, niosącym ku mnie potężną dawkę moralnego wsparcia. Jeżeli Twoja sytuacja materialna jest taka, że możesz od czasu do czasu, zainwestować w moje pisanie, to zapewniam, że odwdzięczę się Ci tekstami prawdziwymi.

Każdego wspier­a­jącego uhonoru­ję, upub­licz­ni­a­jąc tu na blogu, te jego dane, które poda w tytule przelewu. Jeżeli ktoś tego sobie nie życzy, to w tytule przelewu proszę wpisać dodatkowo: ku prawdzie lub wspo­może­nie. To będzie oznaczać, że wszys­tkie podane dane, są przez­nac­zone tylko do mojej wiado­moś­ci.

Jeżeli dokon­ałeś wpłaty, a w ciągu tygod­nia od zlece­nia przelewu, wpła­cona kwo­ta nie pojaw­iła się na wykazie wpłat, lub masz inne wąt­pli­woś­ci — co do przelewu, i nie tylko — to proszę o kon­takt na adres: olsztynkuprawdzie@gmail.com

Przelew złotówkowy
Imię i nazwisko Stanisław Olsz­tyn
Nazwa banku Alior Bank
Nr kon­ta 79 1060 0076 0000 3080 0168 6327
Przelew dewiz­owy lub spoza Pol­s­ki
Imię i nazwisko Stanisław Olsz­tyn
Nazwa banku Alior Bank
Nr kon­ta PL 84 1060 0076  0000 3400 0290 7931
SWIFT ALBPPLPW
Z serca dziękuję wszystkim wspierającym Ku Prawdzie!
DATA IMIĘ I NAZWISKO MIEJSCOWOŚĆ WSPARCIE
2016 KU PRAWDZIE KU PRAWDZIE 15
30.09.2016 KU PRAWDZIE KU PRAWDZIE 25
24.10.2016 KU PRAWDZIE RZESZÓW 15
07.11.2016 KU PRAWDZIE KU PRAWDZIE 30
 16.12.2016 KU PRAWDZIE KU PRAWDZIE 50
Razem 2016 r. 135 zł
 11.01.2017 KU PRAWDZIE KU PRAWDZIE 100
20.01.2017 KU PRAWDZIE KU PRAWDZIE 100
10.02.2017 KU PRAWDZIE KU PRAWDZIE 100
20.02.2017 PAWEŁ OLSZTYN 200
 20.03.2017  KU PRAWDZIE KU PRAWDZIE 100
12.04.2017 KU PRAWDZIE KU PRAWDZIE 100 ZŁ
11.05.2017 KU PRAWDZIE KU PRAWDZIE 100 ZŁ
15.05.2017 KU PRAWDZIE KU PRAWDZIE 100 ZŁ
 14.06.2017 ChWS OLSZTYN 500
 22.06.2017 KU PRAWDZIE KU PRAWDZIE 100
 20.07.2017 KU PRAWDZIE KU PRAWDZIE 100

 

 

14.03.2016 r. — jest pierwsze złote serduszko ku prawdzie. Naprawdę, te 15 zł dla mnie są warte stukrotnie! Dziękuję z całego serca Tobie darczyńco. To kolejne potwierdzenie, że postępuję słusznie, i że trwam na drodze ku prawdzie. Wierzyłem… i zostałem nagrodzony!

o1.10.2016 r. — jest drugie złote ser­duszko ku prawdzie. To miłe, że pamię­ta­ją o mnie koledzy z rodzin­nych stron! Poz­draw­iam 😉

24.10.2016 r. — całe podium złotych serduszek już zajęte. Dziękuję szczególnie serdecznie za wsparcie z Rzeszowa — przypominam czytelnikom blogu, że z Rzeszowszczyzny - pięknej krainy — pochodzi Józef Gdański, były Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, który w Sądzie Pracy powiedział, że garnizon warmińsko-mazurski to… “dziadowski” garnizon! Podwładni za taką prawdomówność generała, odwdzięczyli się pożegnaniem w stylu Ojca Narodu: Brawom nie było końca!

07.11.2016 r. — pojaw­iło się złote ser­duszko prze­bi­ja­jące real­ną wartoś­cią te ser­dusz­ka z “pudła”! Dzięku­ję bard­zo! Jeszcze kil­ka wpłat i będę mógł zakupić na raty kamerę, która znacznie poprawi jakość moich fil­mowych relacji 😉

16.12.2016 r. — piszę szczerze, 50 zł od człowieka, którego ja sam bym chętnie wsparł, gdybym pracował… przywraca mi wiarę w ludzi! W masie tych, co widzą tylko czubek swojego nosa, spotkałem w Olsztynie parę osób, które wiedzą, co to jest dobro wspólne, interes społeczny i solidarność w… kłopotach. Tobie darczyńco, obiecuję, że jak tylko wrócę do pracy lub uzyskam odszkodowanie za bezpodstawne i bezprawne zwolnienie, to odwdzięczę się… w dwójnasób 😉

11.01.2017 r. — Nowy Rok na boga­to! ZŁOTE SERDUSZKO X 100 — Dzięku­ję Ci Dar­czyń­co x 100 😉 Wszys­tkiego najlep­szego a w szczegól­noś­ci zdrowia!

20.01.2017 r. — Stokrotne podziękowania za kolejne, drugie w tym miesiącu i roku 2017 ZŁOTE SERDUSZKO X 100! Jeżeli kiedykolwiek Czytelniku będziesz miał ochotę na przedstawienie — na moim blogu — swojej prawdy o czymkolwiek, to proszę o sygnał, a pojawię się pod wskazanym w przelewie adresem 😉

10.02.2017 r. — Gdy­bym miał pewność, że będę wspo­ma­gany przez cały rok 2017, tak jak to było w sty­czniu, to już jutro bym zakupił półpro­fesjon­al­ną kamerę — na raty oczy­wiś­cie. Serdecznie dzięku­ję wspo­ma­ga­jące­mu za kole­jne ZŁOTE SERDUSZKO X 100!

20.02.2017 r. — Dotychczas myślałem, że jednorazowe wsparcie od kogokolwiek z Was w wysokości 100 zł, to szczyt życzliwości ludzkiej, na jaki mogłem liczyć. A tu proszę. Sprawdzam dzisiaj konto i oczom nie wierzę. Jest ZŁOTE SERDUSZKO X 200! I to od człowieka, którego na oczy nie widziałem. To wsparcie wzmacnia moją wiarę w… siebie, i w mieszkańców Olsztyna. Coraz realniejsza staje się perspektywa, że wkrótce moje filmowe i dźwiękowe relacje, będą robione na sprzęcie dużo lepszej klasy. I proszę się nie sugerować wysokością ostatniego wsparcia. Dalej będę wdzięczny — równie szczerze — za każdą złotówkę!

20.03.2017 r. — A już się bałem, że “stałe” wspo­może­nie zniknie 😉 Dzięku­ję i poz­draw­iam!

12.04.2017 r. — Dziękuję za ZŁOTE JAJECZKO! 🙂

11.05.2017 r. — Witam w gronie poma­ga­ją­cych mi w drodze ku prawdzie, nowego współ­to­warzysza wal­ki. Zapew­ni­am Ciebie, że o Pol­skę bez “k… i złodziei” będę wal­czył do koń­ca mojego życia 😉 Dzięku­ję za  ZŁOTE SERDUSZKO X 100!

15.05.2017 r. — Tak trzymać! W walce z Paździochami każdy pieniądz wart góry złota 😉 Dziękuję za ZŁOTE SERDUSZKO X 100!

14.06.2017 r. — Gdy­bym nie znał członków sto­warzyszenia Chrześ­ci­jańs­ka Wspól­no­ta Samorzą­dowa, to wspo­może­nie w wysokoś­ci 500 ZŁOTYCH SERDUSZEK uznałbym za cud! Ponieważ obser­wu­ję i relacjonu­ję życie społeczno-poli­ty­czne — ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem sytu­acji w Olsz­tynie — od pon­ad 3 lat, a dzi­ałal­ność ChWS od pon­ad roku, to takie niespodziewane wspo­może­nie nieza­leżnego dzi­en­nikarza uzna­ję za super sur­prise! 😉 Dzięku­ję koledzy społeczni­cy! Tu taka moja reflek­s­ja: gdy zostałem wyrzu­cony z pra­cy w KWP w Olsz­tynie, docier­ały do mnie słowa popar­cia i zapewnienia udzie­le­nia pomo­cy od wielu byłych “kolegów” i współpra­cown­ików. Do dzisi­aj nie wpłynęło na kon­to ani jed­no ser­duszko od tych, o których prawa i interes pod­jąłem walkę i wal­czę nadal. A Związ­ki Zawodowe uspokoiły swo­je sum­ie­nie… pomocą prawną… do cza­su 😉 Dzięku­ję!

22.06.2017 r. — Przy Twojej stałości Darczyńco, nie muszę obawiać się o spłatę raty, dlatego rozpoczynam poszukiwanie dobrego sprzętu. Zacznę od profesjonalnego mikrofonu. 100 x Dziękuję!

20.07.2017 r. — Trwamy w walce o Pol­skę bez “k… i złodziei”. Super! Dzięku­ję x 100  😆