Obóz Narodowo-Radykalny w obronie dobrego imienia Polski

12 maja 2018 roku, na olsztyńskim Starym Mieście, byłem świadkiem: Manifestacji w Obronie Dobrego Imienia Polek i Polaków. Organizatorem tego wydarzenia był Krystian Urmanowicz. Clou wydarzenia był tekst, który został odczytany trzykrotnie. Na filmie prezentuję wykonanie, które — moim zdaniem — było najbardziej autentyczne!

Od praw­ie trzy­dzi­es­tu lat poli­ty­cy i media głównego nur­tu wmaw­ia­ją nam, że Pol­s­ka jest państ­wem wol­nym. Widz­imy jed­nak, jak bard­zo ta wol­ność jest ilu­zo­rycz­na. O najważniejszych dla naszego kra­ju sprawach decy­du­ją bruk­selscy urzęd­ni­cy.

Pol­skie wladze, co rusz ule­ga­ją grupom nacisku z różnych stron świa­ta — od Waszyn­g­tonu po Jero­zolimę.

Co jed­nak gorsze, zniewole­niu ule­ga takze Naród. Wielu Polaków bezre­fleksyjnie przyj­mu­je sączącą się z ekranów pro­pa­gandę, ule­ga­jąc zachod­nim mod­om zniewala­ją­cym ich umysły i dusze.

Pol­s­ka nie jest wol­na, poniewaz w naszej Ojczyźnie nie real­izu­je się bib­li­jnej zasady: Poz­na­j­cie prawde, a praw­da Was wyz­woli…

Żydzi są świętymi krowami współczesnego świata.

Każde słowo kry­ty­ki na ich tem­at, nawet jeśli jest poparte dowoda­mi i opini­a­mi ekspertów, uzna­je się za niedoz­wolone. W ruch idą — w takich sytu­ac­jach — medi­alne pał­ki faszysz­mu i anty­semi­tyz­mu, które mają ostate­cznie dyskredy­tować oso­by niez­gadza­jące się na żydowską nar­rację.

Dzieje się to za przyz­wole­niem par­tii rządzącej, która prawdę ma tylko na sztan­darach. Owszem, bardziej otwar­cie niż kil­ka lat temu, moż­na dziś mówić o innych kon­trow­er­syjnych sprawach — islamiza­cji czy komu­nisty­cznych zbrod­ni­ach.

Gdy jed­nak przy­chodzi do rozpraw­ienia się z kłamst­wa­mi na tem­at Żydów i państ­wa Izrael, cała sce­na poli­ty­cz­na płynie jed­nym nurtem.

Sko­ro Pol­s­ka jest kra­jem wol­nym, to dlaczego wciąż czekamy na rozpoczę­cie ekshu­macji w Jed­wab­nem?

Dlaczego ustawa o IPN zosta­la zablokowana przez Żydow? …

O dobre imię naszego Nar­o­du muszą się dziś troszczyć zwyk­li oby­wa­tele. Pracę, którą powin­na wykony­wać opła­cana z pieniędzy podat­nikó Pol­s­ka Fun­dac­ja Nar­o­dowa, wykonu­ją Pola­cy, poświę­ca­jąc swój czas i środ­ki, Czy naprawdę tak to wszys­tko powin­no wyglą­dać? 

Dlatego my — polscy nacjonaliści — nie możemy milczeć! 

Nie wol­no nam siedzieć cicho, gdy Naród, który tak wiele wycier­pi­ał, wydał na świat tak wielu bohaterów, jest osądzany jako spraw­ca zbrod­ni.

Nie może­my być obo­jęt­ni, gdy Żydzi wycią­ga­ją ręce po nasze pieniądze…

Nie może­my pozostawać bierni, kiedy w intere­sie syjon­istów masakru­je się nar­o­dy żyjące na Bliskim Wschodzie — angażu­jąc w to pol­s­kich żołnierzy…

Prawda Was wyzwoli! — Całość do obejrzenia

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *