Prezes Izby Lekarskiej Izraela przeciwny szczepieniom!

Prof. dr Leonid Eidelman, prezes Izrael Medical Association oraz prezes Word Medical, wyrazili stanowczy sprzeciw wobec forsowanego przez koncerny farmaceutyczne obowiązku szczepień przeciwko grypie, lekarzy i personelu medycznego.

Kon­cerny far­ma­ceu­ty­czne for­su­ją ustawę o koniecznoś­ci szczepi­enia wszys­t­kich oby­wa­teli w USA, czyli chcą sprzedać ok. 300.000.000 dawek tej tru­cizny.

O tym, że jest to wiodą­ca szczepi­onka w całym zestaw­ie przy­mu­sowych i zale­canych szczepień, która w znacznym stop­niu szkodzi i zabi­ja ludzi, świad­czą kwartalne spra­woz­da­nia odszkodowań Depar­ta­men­tu Spraw­iedli­woś­ci doty­czące uszkodzeń i zgonów spowodowanych przez tę szczepi­onkę.

Już w 1986 roku kon­cerny far­ma­ceu­ty­czne zapewniły sobie nietykalność sądową. Jest to jedyny, na tak sze­roką skalę, immu­nitet sądowy na całym Bożym Świecie.

Nikt nie może w USA oskarżyć kon­cer­nu far­ma­ceu­ty­cznego o odszkodowanie za szkody pow­stałe w wyniku szczepień. Jak do tej pory, społeczeńst­wo w formie odszkodowań musi­ało zapłacić już pon­ad 4 mil­iardy dolarów, ściąg­nięte z podatków.

W Polsce również przy­go­towu­je się ustawę, która spowodu­je, że za skut­ki powikłań poszczepi­en­nych będą musieli płacić mieszkań­cy Kra­ju.

Dlaczego społeczeństwo ma płacić za skutki powikłań poszczepiennych?

Kosz­ty te powin­ny być rozłożone spraw­iedli­wie: 25% kosztów ponoszą urzęd­ni­cy, którzy dop­uś­cili takową szczepi­onkę do obro­tu w Polsce, kole­jne 25% powin­ni płacić pOSŁY, którzy takową ustawę zatwierdzili, a 50% kon­cern, który wypuś­cił wadli­wy pro­dukt.

Prze­cież to pOSŁY nie mają­cy więk­szego poję­cia o składzie chemicznym szczepi­onek, ani o toksykologii, wprowadza­ją przepis prawny o przy­musie szczepień.

Prof. Leonid Eidel­man kwes­t­ionu­je również twierdzenia, jako­by nieszczepi­eni stanow­ili zagroże­nie dla szczepi­onych osób. Brak do chwili obec­nej jakichkol­wiek prac naukowych na potwierdze­nie tej tezy. Czyli, jest to gołosłowne gdy­ban­ie karierow­iczów i deal­erów szczepi­onkowych.

Leonid Eidel­man obaw­ia się, że jest to ewidentne narusze­nie praw oby­wa­tel­s­kich, nie mają­cych żad­nego naukowego, ani medy­cznego uza­sad­nienia oraz narusze­nie ustawy HIPAA, w zakre­sie wymogu korzys­ta­nia z usług medy­cznych.

Jed­noz­nacznie prowadz­iło­by to bowiem do seg­re­gacji społeczeńst­wa na szczepi­onych uprzy­wile­jowanych i nieszczepi­onych, pozbaw­ionych określonych przy­wile­jów, co jest niez­godne z kon­sty­tucją, ponieważ podat­ki płacą wszyscy równe.

Pro­fe­sor jest również prze­ci­wny oznakowa­niu lekarzy szczepi­onych i nieszczepi­onych, co chcą wprowadz­ić kon­cerny far­ma­ceu­ty­czne twierdząc, że niby owi szczepi­eni lekarze będą bez­pieczniejsi dla chorych.

Prof. Eidel­man pow­tarza w The Jerusalem Post, że nie ma żad­nych prac medy­cznych, ani epi­demi­o­log­icznych wskazu­ją­cych na to, że chorzy są zarażani od per­son­elu medy­cznego.

Jeżeli więc prof. Eidel­man nie zna żad­nych takowych prac, jeżeli Min­is­ter Zdrowia rzą­du warsza­wskiego pub­licznie oświad­cza, że nie posi­a­da takowych prac, to na jakiej pod­staw­ie mass media twierdzą, że jest inaczej i trze­ba stosować przy­mus w szczepi­eni­ach prze­ciw gryp­ie?

W spon­sorowanej przez CDC pra­cy — CDC, to pry­wat­na insty­tuc­ja uchodzą­ca za państ­wową, dofi­nan­sowywana min. przez B. Gate­sa — metaanal­izie pub­likacji doty­czącej szczepi­on­ki prze­ci­wko gryp­ie u pra­cown­ików służ­by zdrowia, stwierd­zono, że nie ma dowodów na to, że szczepi­onka prze­ci­wko gryp­ie podawana pra­cown­ikom służ­by zdrowia zapew­nia jakakol­wiek ochronę pac­jen­tom.

Chodzi po pros­tu o przeła­manie bari­ery psy­cho­log­icznej. Jeżeli lekarze się szczepią, to znaczy, że resz­ta społeczeńst­wa także może się zaszczepić. Szczepi­onka jest bez­piecz­na, prze­cież lekarze by wiedzieli, jeżeli coś było­by nie tak.

Oczy­wiś­cie, nie może to być taki cyrk jaki robił były, na szczęś­cie już, min­is­ter Radzi­wiłł, czy były prze­wod­niczą­cy NIL, p. Hamankiewicz.

Naj­ciekawsze z tego jest to, że żaden z wymienionych panów nie splamił się cho­ci­aż jed­ną pracą naukową doty­czącą szczepi­onek czy toksykologii!

Dr Nick Kel­ly z Cen­trum Bada­nia i Poli­ty­ki Chorób Zakaźnych Uni­w­er­syte­tu Min­neso­ty stwierdz­ił jed­noz­nacznie:

Po prostu nie mamy dowodów na to, że szczepienie personelu medycznego zapobiega przenoszeniu wirusa grypy na pacjentów.

CDC jest dys­try­b­u­torem szczepi­on­ki prze­ci­wko gryp­ie i posi­a­da do rozprowadzenia 300 mil­ionów dawek tej szczepi­on­ki, a szczepi­on­ki przez­nac­zone dla dzieci, to tylko nieco pon­ad 20 mil­ionów dawek.

Proszę sobie pom­nożyć te 300 mil­ionów przez 40 – 60 zło­tych, bo za tyle sprzeda­je się szczepi­onkę w Polsce, ile to moż­na stracić, jak się głupiego lud­ka nie przy­musi?!

Ostat­nio rząd warsza­ws­ki chwal­ił się, że oso­by starsze będą miały szczepi­on­ki dofi­nan­sowywane w wysokoś­ci 50 %. Sęk w tym, że w ubiegłym roku kiedy to szczepi­onka prze­ci­wko gryp­ie nie była dofi­nan­sowywana, to jej koszt wynosił 25 zł!

Obec­nie, kiedy dogadali się z Min­is­terst­wem, to cena wynosi 22.88 zł,  a drugie tyle musi płacić nai­wny emeryt, który chce się zaszczepić.

Czyli cena szczepi­on­ki wzrosła dzię­ki refun­dacji o 100%, ponieważ chory musi zapłacić również ok. 10 – 20 zło­tych za tzw. badanie wstęp­ne! W zależnoś­ci od przy­chod­ni cena szczepi­enia może wahać się od 60 do 100 zło­tych.

Ludek ma być tylko i wyłącznie podat­nikiem. Sko­ro rząd i tak go okra­da na ok. 80% jak twierdzą ekonomiś­ci, w postaci ofic­jal­nych mniej lub bardziej podatków, to jak jeszcze moż­na go oskubać?

Zmusić do zakupu świad­czeń zwanych zdrowot­ny­mi. Spec­jal­iś­ci rzą­dowi doskonale opanowali sztukę posługi­wa­nia się lękiem. Jak wiado­mo, odpowied­nio podany lek prze­ci­wko wyimag­i­nowanej choro­bie jest najlep­szym sposobem okrada­nia chorego.

Już przed wojną na Kierce­laku śpiewano: 

Najlepszy środek na mendy, szara maść, szara maść, usunie ci bóle i swędy…

Oczy­wiś­cie zdrowie chorego zupełnie się nie liczy. Prze­cież, jeżeli zacho­ru­je, to będzie musi­ał nadal kupować nasze pro­duk­ty, czyli więcej zaro­bimy. I o to chodzi.

Przy­pom­nę: szczepi­onka prze­ci­wko gryp­ie, co udowod­niły bada­nia kanadyjskie z 2010/11 roku, przyspiesza demencję u ludzi starszych, a u młodych może spowodować ciężkie uszkodze­nie układu ner­wowego, zwane narkolep­sją.

Zawsze powtarzałem studentom, że największy kawał jaki nam zrobił dobry Bóg, to danie wolnej woli. Wiesz co Tobie może zaszkodzić — sam musisz wybrać! I dał nam rozum na swoje podobieństwo i nie zabronił jego używania.

dr n. med. Jerzy Jaśkows­ki

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *