Prezydent popiera wizję budowy szpitala!

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz na VIII Debacie z Debatą osobiście się nie pojawił. Wybrał spotkanie z mieszkańcami olsztyńskiego osiedla, które było ponoć zaplanowane dużo wcześniej, niż otrzymał zaproszenie od organizatorów debaty.

Prezy­dent Olsz­ty­na napisał do uczest­ników debaty tekst, który odczy­tał Jarosław Sło­ma — I Zastęp­ca Prezy­den­ta. Ten tekst, Jarosław Sło­ma określił jako pier­wsze pub­liczne odniesie­nie się Prezy­den­ta do idei budowy nowego szpi­ta­la, zapro­ponowanej przez prof. Woj­ciecha Maksy­mow­icza.

Szanowni Państwo,

Mias­to i Uni­w­er­sytet od lat są nierozłączny­mi byta­mi. Współdzi­ałamy na jed­nym tere­nie w określonej rzeczy­wis­toś­ci. Dlat­ego nieod­zow­na jest dobra, życ­zli­wa współpra­ca, bowiem silne Mias­to to sil­na Uczel­nia, i odwrot­nie. 

Jako Samorząd zawsze jesteśmy otwar­ci na wszelkie propozy­c­je współ­pa­cy i gotowi do współdzi­ała­nia. Mamy świado­mość, że dynam­icznie rozwi­ja­ją­cy się Wydzi­ał Nauk Medy­cznych jest chlubą Uczel­ni, oraz jed­nos­tką, którą szczy­cić się może Mias­to.  

Uru­chomie­nie od zbliża­jącego się roku aka­demick­iego Col­legium Medicum, w skład którego wchodzą Wydzi­ał Lekars­ki oraz Wydzi­ał Nauk o Zdrow­iu jest tylko tego potwierdze­niem. Nie mogą woięc dzi­wić inic­jaty­wy i chę­ci dal­szego roz­wo­ju olsz­tyńskiej medy­cyny, oraz pomysły na jej przyszłe funkcjonowanie w naszym Mieś­cie.  

Głosem w tej dyskusji jest propozy­c­ja stworzenia nowoczes­nego szpi­ta­la aka­demick­iego, w skład którego miał­by wejść — między inny­mi — Szpi­tal Miejs­ki.

Jako władze Olsztyna popieramy wizję budowy nowej jednostki.

Nie ma wąt­pli­woś­ci, że poz­woli to wynieść jakość świad­czenia usług medy­cznych w naszym Mieś­cie na jeszcze wyższy poziom. 

Musimy w tych rozważa­ni­ach i propozy­c­jach brać jed­nak pod uwagę wiele aspek­tów. Placówka musi służyć pra­cy dydak­ty­cznej, bada­ni­am, ale nade wszys­tko zapewnie­niu skutecznego leczenia oraz ochrony życia i zdrowia mieszkańców Olsz­ty­na. 

Zan­im pod­jęte zostaną ostate­czne decyz­je, niezbęd­nych jest szereg anal­iz. Między inny­mi — z prawnego punk­tu widzenia — chce­my zapoz­nać się z już ist­niejącą doku­men­tacją tego przed­sięwz­ię­cia, co poz­woliło­by nam ustal­ić dal­sze wspólne dzi­ała­nia. 

Ze swo­jej strony anal­izu­je­my wszelkie ryzy­ka jakie może nieść ze sobą włącze­nie naszej placów­ki w utworze­nie nowego szpi­ta­la uni­w­er­syteck­iego, ale także chce­my poz­nać plusy tego przed­sięwz­ię­cia. Staramy się jak najlepiej przy­go­tować do szczegółowych rozmów w kon­tekś­cie możli­wej współpra­cy w tym zakre­sie. 

Każ­da ze stron musi określić jakie są jej cele, i co chce osiągnąć. Trze­ba pamię­tać, że Szpi­tal Miejs­ki ma ugrun­towaną pozy­cję w Olsz­tynie. Świad­czy usłu­gi na bard­zo wysokim poziomie. Jest cenioną placówką z wybit­ną kadrą.

W ostat­nich lat­ach zostały zre­al­i­zowane w nim pro­jek­ty nie tylko inwest­y­cyjne, ale i usłu­gowe, na łączną wartość około 30 mil­ionów zło­tych. A to nie wszys­tko. Są plany kole­jnych dzi­ałań.

Trze­ba więc zadać sobie pytanie: co z tym wypra­cow­anym przez nas potenc­jałem? Jaki los czeka wyspec­jal­i­zowany per­son­el? W jaki sposób go zagospo­darować? Bo prze­cież nie stać nas wszys­t­kich — jako społeczeńst­wo — na jego zmarnowanie. 

W końcu też trze­ba mieć świado­mość, że ewen­tu­alne przek­sz­tałce­nie placów­ki nie nastąpi z dnia na dzień. Co w tym cza­sie ma się dzi­ać z wymieniony­mi wcześniej ele­men­ta­mi składa­ją­cy­mi się na naszą placówkę? I na bez­pieczeńst­wo mieszkańców naszego mias­ta, które jest dla nas bezwzględ­nym pri­o­ry­tetem.

Jak widać pytań, wąt­pli­woś­ci, kwestii do rozstrzyg­nię­cia, ale i płaszczyzn porozu­mienia jest wiele. Dlat­ego pod­kreślam raz jeszcze: zgadza­my się z wiz­ją pow­sta­nia nowej placów­ki, popier­amy ją, ale wszys­tko musi zostać zor­ga­ni­zowane na zdrowych, prze­jrzystych zasadach, których cen­tral­nym punk­tem jest pac­jent i jego dobro. 

Co od siebie dopowiedzi­ał Jarosław Sło­ma, i jak powyższy tekst sko­men­tował — na gorą­co — pomysło­daw­ca budowy szpi­ta­la prof. Woj­ciech Maksy­mow­icz, moż­na obe­jrzeć na poniższym filmie.

Ku Prawdzie: Brawo Prezydencie! Macie szansę otrzymać dla naszego Miasta 350 milionów złotych na poprawę zdrowia mieszkańców, i jako warunek — na pierwszym miejscu — stawiacie: zdrowe, przejrzyste zasady, czyli transparentność. Nie rozumiem tej logiki.

Podtruwać mieszkańców Olsztyna i drenować ich kieszenie na kwotę ponad 800 milionów złotych — przy okazji budowy spalarni śmieci, eufemistycznie nazywanej elektrociepłownią na paliwo alternatywne — to można tak… nietransparentnie? Gdzie prawdziwe konsultacje? Gdzie troska o życie i zdrowie mieszkańców naszego Miasta? Gdzie mieszkaniec i jego dobro? Może zaproponujcie Uniwersytetowi PPP, to wtedy będzie OK i bez transparentności? CDN

 

 

2 thoughts on “Prezydent popiera wizję budowy szpitala!

 • 30 września 2017 at 13:25
  Permalink

  Stanis­law­ie jestem za tym by Szpi­tal Miejs­ki dalej byl rady mias­ta. Moga sie tam leczyc rad­ni i prezy­dent i ich rodziny. Zawsze cos przy nich i nam emery­tom skap­nie a u pro­fe­so­ra pewnie nie doczekam sie wiz­y­ty

  Reply
  • 30 września 2017 at 16:23
   Permalink

   Dzięku­ję! Oj… nie bądź takim pesymistą! Nowoczes­ny Szpi­tal Klin­iczny przy UWM pewnie pow­stanie — z uwa­gi na lokalne repub­li­ki kole­siów — w przyszłym stule­ciu! Tego nie doczeka się więk­szość z obec­nie żyją­cych 😉

   Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *