Program Sowa — oświetlenie zewnętrzne z budżetem 50 mln. zł.

O dofinansowanie modernizacji oświetlenia zewnętrznego oraz montaż nowych punktów świetlnych w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej będzie można starać się od 18 lutego do 19 sierpnia 2019 r. Celem programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej. 

To dru­gi nabór (ciągły) w ramach pro­gra­mu pri­o­ry­te­towego Sowa – oświ­etle­nie zewnętrzne, którego budżet wynosi 50 mln zł.

Na pref­er­en­cyjne poży­cz­ki (do 100% kosztów kwal­i­fikowanych) z możli­woś­cią częś­ciowego umorzenia (do 10%, ale nie więcej niż 1 mln zł) mogą liczyć jed­nos­t­ki samorzą­du tery­to­ri­al­nego (JST) i ich związ­ki oraz spół­ki z więk­szoś­ciowym udzi­ałem JST, posi­ada­jące tytuł do dys­ponowa­nia infra­struk­turą oświ­etle­nia zewnętrznego, w tym ulicznego, w zakre­sie real­i­zowanego przed­sięwz­ię­cia.

Dofi­nan­sowanie może być udzielone na inwest­y­c­je, pole­ga­jące na kom­plek­sowej mod­ern­iza­cji oświ­etle­nia zewnętrznego w zakre­sie ist­niejącej sieci oświ­etle­niowej.

W szczegól­noś­ci chodzi o:

demontaż starych wyeksploatowanych opraw oświetleniowych i montaż nowych;
wymianę przewodów elektrycznych w słupach i wysięgnikach wraz z wymianą zabezpieczeń, a także wysięgników, zapłonników oraz wyeksploatowanych słupów kablowych;
modernizację/przebudowę istniejących punktów zapalania i sterowania oświetleniem;
montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego, a ponadto inteligentnego sterowania oświetleniem.
montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych istniejących ciągów oświetleniowych, jeżeli jest to niezbędne do spełnienia obowiązujących przepisów (m.in. normy PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg”).

Zakres mod­ern­iza­cji oświ­etle­nia wskazany we wniosku o dofi­nan­sowanie musi wynikać z przeprowad­zonego audy­tu oświ­etle­nia.

Przed­sięwz­ię­cie może obe­j­mować dodatkowo zakres prac bezpośred­nio związanych z real­i­zowaną inwest­y­cją (wymiana/przesunięcie słupów, prace odt­worzeniowe) pod warunk­iem opisu i uza­sad­nienia we wniosku.

Dofi­nan­sowanie nie może być udzielone na przed­sięwz­ię­cia, których real­iza­c­ja została zakońc­zona przed dniem złoże­nia wniosku o dofi­nan­sowanie.

Cel tego pro­gra­mu jest zbieżny z zada­ni­a­mi – nad­zoru­jącego NFOŚiGWMin­is­terst­wa Środowiska, które prowadzi dzi­ała­nia przy­czy­ni­a­jące się do wal­ki ze smo­giem.

W pierwszym naborze w ramach programu Sowa (24 maja – 30 października 2018 r.) do NFOŚiGW wpłynęło 14 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 56 mln zł. Ocena wniosków dobiega końca. Prowadzone są już negocjacje warunków umów o dofinansowanie.

SZCZEGÓŁY II NABORU

Sła­womir Kmiecik - rzecznik pra­sowy NFOŚiGW

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *