Propagujemy wiedzę na temat wielkiego przekrętu zagranicznych banków!

Barbaro, jaka jest Twoja prawda o wydarzeniu, które miało miejsce dzisiaj — 9 czerwca — w Książnicy Polskiej?

Bar­bara Husiew

wiceprezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu

My, jako Sto­warzysze­nie Stop Bankowe­mu Bezpraw­iu, propagu­je­my wśród ludzi, wśród oby­wa­teli Pol­s­ki, przede wszys­tkim wiedzę. Wiedzę na tem­at wielkiego przekrę­tu, jaki został doko­nany na oby­wa­telach Pol­s­ki przez zagraniczne ban­ki, dzi­ała­jące na tery­to­ri­um Pol­s­ki. 

Jesteśmy tutaj po to, żeby ludzie naby­wali tę wiedzę, i żeby wiedzieli, że nie są na stra­conej pozy­cji, że banku nie należy się bać, że prze­ci­wko bankowi też są środ­ki, metody prawne, dzię­ki którym moż­na wygry­wać tą nierówną ale jed­nak walkę.

Strona inter­ne­towa Sto­warzyszenia Stop Bankowe­mu Bezpraw­iu to: www.bankowebezprawie.pl. Tam jest wykaz kance­larii, które współpracu­ją z naszym Sto­warzysze­niem. Na stron­ie jest wykaz orzeczeń, które zapada­ją w sprawach z powództ­wa tzw. frankow­iczów. 

Jest również deklarac­ja, którą moż­na wypełnić, by zostać członkiem naszego Sto­warzyszenia. Zaprasza­my serdecznie.

Clou wypowiedzi Barbary Husiew to stwierdzenie: propagujemy wiedzę wśród Polaków, na temat wielkiego przekrętu jaki został dokonany na obywatelach Polski przez zagraniczne banki, działające na terytorium Polski!

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *