Tu na razie jest ściernisko, ale będzie… Purdolandia!

Władze Gminy Purda śnią o Purdolandii — największym w Europie parku rozrywki. Do dyspozycji mają 180 hektarów atrakcyjnych — pod względem przyrodniczym i turystycznym —  terenów, położonych pomiędzy miejscowościami Szczęsne, Stary Olsztyn i Linowo. 

Śnić, nikt niko­mu nie może zabronić! Ja od trzech lat śnię, że za życia doczekam się Pol­s­ki prawej i spraw­iedli­wej.

A co mam? Po Polsce rząd­zonej przez PO, nadeszła dobra zmi­ana.

Na szczy­cie Kaczyńs­ki zastąpił Tus­ka, Nowaków zastąpili Misiewicze, a naród dalej jest równo łupi­ony — w imię par­tyjnego intere­su — i cią­gle śni o praw­ie i spraw­iedli­woś­ci.

W takiej sytu­acji, jak ryba w wodzie czu­ją się urzęd­ni­cy — marzy­ciele. Mają władzę, i kto im zabroni real­i­zować marzenia?

Taki podin­sp. Adam Kall, awan­sowany z dyrek­torskiego stanowiska w Komendzie Głównej Policji na Zastępcę Komen­dan­ta Wojew­ódzkiego Policji w Olsz­tynie, zamarzył sobie, że po ciężkiej 8-godzin­nej służ­bie w cias­nym gabinecie, będzie odpoczy­wać w aparta­men­cie przy blisko 50 calowym telewiz­orze, na którym muszą być wyświ­et­lane filmy w 3D.

I nie intere­sowało go to, że za kwa­terę, i jej wyposaże­nie KWP w Olsz­tynie płaciła czyn­sz w wysokoś­ci pon­ad 1300 zło­tych miesięcznie.

Oczy­wiś­cie na wyposaże­niu tej kwa­tery był telewiz­or, ale jak­iś tam Grundig, mało calowy i bez 3D. Marzenia artysty logisty­ki trze­ba speł­ni­ać!

Wyda­je parę tysię­cy zło­tych Waszych pieniędzy, i ma zestaw kina domowego i telewiz­or na miarę marzeń… z 3D.

Taki Prezy­dent Olsz­ty­na Piotr Grzy­mow­icz, wybrany jako mniejsze zło, zamarzył, że uszczęśli­wi mieszkańców Olsz­ty­na poprzez spalanie śmieci, które pro­duku­ją.

Za przelanie tego marzenia na papier, olsztyniacy już zapłacili kilkadziesiąt milionów złotych dla specjalistów od inwestycji z udziałem PPP. Za te pieniądze można byłoby załatwić — w znacznym stopniu — problem ogrzewania Olsztyna, ale to nie byłaby realizacja marzenia prezydenta.

Idee fixe jest real­i­zowana nieza­leżnie od prob­lemów jakie marzy­ciel napo­ty­ka. Prezy­dent Olsz­ty­na chce upiec — co najm­niej — dwie piecze­nie na jed­nej spalarni.

Hajs zaro­bi Part­ner Pry­wat­ny, a na haju będą cały czas mieszkań­cy Olsz­ty­na. Dodatkowo za nieustan­ną pro­dukcję i emisję haju do powi­etrza, mieszkań­cy sami zapłacą.

Taki Wójt Gminy Pur­da Piotr Płos­ki, wybrany w jak najbardziej demokraty­cznych wyb­o­rach, wymarzył sobie, że uszczęśli­wi nie tylko mieszkańców gminy, ale da radość całej Polsce, a może i Europie.

W Gminie Pur­da — tak jak i w wielu innych — nie braku­je niezagospo­darowanych hek­tarów, na których moż­na robić interes.

Piotr Płos­ki wpadł na pomysł, że na tych hek­tarach wybudu­je najwięk­szy w Europie park rozry­w­ki. Żeby prze­lać marzenia wój­ta na papi­er, już pracu­je 60 stu­den­tów spec­jal­noś­ci zarządzanie przestrzenią lokalną na Wydziale Geo­dezji, Inżynierii Przestrzen­nej i Budown­ict­wa UWM, oraz członkowie Koła Naukowego Gospo­dar­ka Przestrzen­na.

Fak­ty­cznie kon­cepcji parku rozry­w­ki jeszcze nie ma, ale jest nazwa: Pur­dolan­dia.

Słysza­łem, że wójt ma prob­lem ze zdoby­ciem fun­duszy na budowę sali gim­nasty­cznej, a jedyną inwest­y­cją jaką doty­chczas zre­al­i­zował, jest boisko. Czyż­by Gmi­na Pur­da znalazła drugiego Michaela Jack­sona?

Andrzej Maciejew­s­ki jest pod wraże­niem zamierzeń Pio­tra Płoskiego. Jak widać, wcis­nąć bajer posłowi Kukiz’15, to nie prob­lem.

Wraca­ją cza­sy PRL-u, gdy na papierze, w kreśle­niu świ­et­lanej przyszłoś­ci byliśmy mis­trza­mi świa­ta.

Śnić każdy może! Sen Adama Kalla został zrealizowany. Sen Piotra Grzymowicza jest bliski realizacji. Sen Piotra Płoskiego to melodia przyszłości? Czy jedynie mój sen — o Polsce prawej i sprawiedliwej — okaże się snem wariata?

 

Czy jesteś za budową “Pur­dolandii”?

 

 

2 myśli na temat “Tu na razie jest ściernisko, ale będzie… Purdolandia!

 • 2 kwietnia 2017 o 17:05
  Permalink

  Stanisław­ie a możesz zamieś­cić anki­etę czy pur­doland­czy­cy chcą takiego parku rozry­w­ki?

  Odpowiedz
  • 2 kwietnia 2017 o 20:49
   Permalink

   Dzięku­ję! Piszesz i masz;) Zaraz ją zro­bię. Mi się wyda­je, że wszyscy będą na tak!!! Prob­lem jest tylko w tym… kto zain­wes­t­u­je w Pur­dolandię?

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *