Zaginiony Radosław Zalewski — Pomóż w poszukiwaniach!

Druga doba poszukiwań zaginionego w noc sylwestrową 19-letniego Radosława Zalewskiego. Policjanci z Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie nie ustają w poszukiwaniach zaginionego w noc sylwestrową 19-letniego mieszkańca Ostrowi Mazowieckiej.

Mężczyz­na przy­jechał do swoich zna­jomych do Olsz­ty­na na ul. Staw­igudzką aby wspól­nie przy­witać Nowy Rok. Około na godz­inę przed północą opuś­cił on grupę zna­jomych i odszedł w niez­nanym na chwilę obec­ną kierunku.

Z pol­i­cyjnych ustaleń wyni­ka, że kon­takt z młodym człowiekiem jego zna­jo­mi stra­cili około godziny 23:00, a ostat­ni raz widziany był w okol­i­cy ul. Wilczyńskiego w Olsz­tynie.

Zagin­iony mężczyz­na to 19-let­ni Radosław Zalews­ki, mieszkaniec Ostrowi Mazowieck­iej. Najważniejszą cechą charak­terysty­czną zagin­ionego jest to, że w chwili zaginię­cia miał na sobie ubranie niead­ek­watne do panu­ją­cych tego dnia trud­nych warunk­ów atmos­fer­ycznych. 19-latek w chwili zaginię­cia nie miał na sobie kurt­ki, a jedynie koszulę w kratę.

Do chwili obec­nej przy poszuki­wa­ni­ach zagin­ionego pra­cow­ało i nadal pracu­je kilkudziesię­ciu polic­jan­tów służ­by prewen­cyjnej i krymi­nal­nej, spec­jal­iś­ci ds. poszuki­wań osób zagin­ionych z Pol­skiego Czer­wonego Krzyża, funkcjonar­iusze z Państ­wowej Straży Pożarnej czy Ochot­niczej Straży Pożarnej.

Dzi­ała­nia poszuki­waw­c­zo — pen­e­tra­cyjne prowad­zone są m.in. w rejonie ul. Staw­igudzkiej, Bartą­ga i Rusi w kierunku dro­gi kra­jowej nr 51 a także rzekę Łynę oraz jej brzeg.. Do przeczesa­nia trud­nego terenu jest wyko­rzysty­wany taki sprzęt jak: łodzie, dron czy quady.

Nieste­ty pomi­mo wiedzy i doświad­cze­niu funkcjonar­iuszy prowadzą­cych tego typu dzi­ała­nia, a także wyko­rzys­ta­nia spec­jal­isty­cznego sprzę­tu do chwili obec­nej nie udało się odnaleźć zagin­ionego 19-lat­ka.

W związku z tym, że wczo­ra­jsze dzi­ała­nia nie przyniosły rezul­tatu, polic­ja prosi o jakiekol­wiek infor­ma­c­je, mogące przy­czynić się do ustal­e­nia miejs­ca poby­tu zagin­ionego.

W tej sprawie najlepiej jest się skontaktować z Komendą Miejską Policji w Olsztynie osobiście przy ul. Partyzantów 23 lub telefonicznie dzwoniąc pod numer tel. 89 522 34 24.

Wiado­moś­ci doty­czące zagin­ionego 19-lat­ka moż­na również przekazy­wać oso­bie bezpośred­nio nad­zoru­jącej akcję poszuki­waw­czą pod nr tel. 605 549 341.

KMP Olsz­tyn

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *