Reparacje wojenne od Niemiec? Tylko na drodze dyplomatycznej! Mec. Lech Obara

18 grudnia 2017 r. mec. Lech Obara w ramach Rozmowy o Ojczyźnie przedstawił swój pogląd na możliwość dochodzenia reparacji wojennych od Niemiec po zakończeniu II wojny światowej.

mec. Lech Obara:

Nie pre­tendu­ję do oso­by, która od dziesiątków lat studi­u­je te prob­le­my. Mieliśmy ogól­ną wiedzę, którą pogłębiły wydarzenia sprzed kilku miesię­cy. 

Pier­wsze to oświad­cze­nie pana preze­sa Jarosława Kaczyńskiego wygłos­zone w Przy­susze. Następ­nie ta idea reparacji została pod­ch­wycona poprzez posła Mula­rczy­ka, który drążył, drążył, zaan­gażował Sejm.

Ta idea obrosła setka­mi pub­likacji, infor­ma­cji i ter­az jest całe grono naukow­ców, które bada jak to rzeczy­wiś­cie jest? Jak wyglą­da­ją nasze prawa? Jakie są szanse na rozwiązanie tego prob­le­mu?

Media się do mnie zwró­ciły — jako prawni­ka. W związku z tym, musi­ałem ten prob­lem stu­diować. Dlat­ego mam wiedzę głęb­szą niż każdy, który z tym prob­le­mem dopiero spo­ty­ka. 

I dalej mec. Lech Obara wraz z kolegą — aplikantem — Przemysławem Gałązką, przedstawili aktualny stan ich wiedzy, na możliwość dochodzenia przez Polskę reparacji wojennych od Niemiec. Podsumowaniem całego wykładu mec. Lecha Obary było końcowe stwierdzenie: reparacje wojenne od Niemiec? Tylko na drodze dyplomatycznej!

Było także o możli­woś­ci dochodzenia odszkodowań indy­wid­u­al­nych, ale o tym będzie następ­na relac­ja z tej Roz­mowy o Ojczyźnie. Zapraszam.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *