Rodzina czy służba? Mama-Terytorials godzi obowiązki z pasją

Rodzina czy służba? Przykład Mam-żołnierzy pokazuje, że będąc Terytorialsem można świetnie połączyć jedno z drugim. Wojska Obrony Terytorialnej umożliwiają najbardziej optymalne połączenie dotychczasowej aktywności w życiu cywilnym ze służbą wojskową.

Jest to możli­we dzię­ki temu, że szkole­nia odby­wa­ją się głównie w dni wolne od pra­cy. Jest to ofer­ta bard­zo atrak­cyj­na dla kobi­et, których w WOT jest aż 10 pro­cent.

Coraz więcej pań wyraża chęć włoże­nia munduru wojskowego. Jako powód wstąpi­enia do WOT poda­ją chęć sprawdzenia siebie w zupełnie innej roli niż ta, którą real­izu­ją na co dzień.

Panie, które są mama­mi pod­kreśla­ją, że dodatkową zaletą Tery­to­ri­al­nej Służ­by Wojskowej (TSW) jest wspieranie indy­wid­u­al­nych predys­pozy­cji, tal­en­tów i zain­tere­sowań. Służ­ba w WOT daje kobi­etom możli­wość połączenia życia rodzin­nego, pra­cy zawodowej ze służbą wojskową.

Ta szansa stoi przed każdą mamą, która chce wspier­ać swoich najbliższych i jed­nocześnie real­i­zować swo­je marzenia o byciu żołnierzem. W szere­gach WOT mile widziane są zarówno oso­by akty­wne społecznie, jak i te, które dopiero szuka­ją pomysłu na siebie.

Jest to miejsce dla tych, którzy chcą kon­tyn­uować rodzinne trady­c­je patri­o­ty­czne lub po pros­tu szuka­ją przy­gody. Swo­je miejsce zna­jdą tu oso­by pracu­jące, spec­jal­iś­ci z różnych dziedzin, jak i poszuku­ją­cy zatrud­nienia.

WOT to miejsce zarówno dla młodych, ener­gicznych, jak i nieco starszych, z dużym doświad­cze­nie życiowym i zawodowym. Bycie Mamą zobow­iązu­je. To najbardziej odpowiedzialne zadanie w życiu każdej kobi­ety.

Z tej okazji wszys­tkim Mamom, w dniu ich świę­ta, składamy najserdeczniejsze życzenia.

Zdję­cie ilus­tru­jące artykuł, zostało wyko­nane przez fotografa z Dowództ­wa Wojsk Obrony Tery­to­ri­al­nej na przysiędze w Morągu.

Monika Jabłońska Rzecznik prasowy 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej

Ku Prawdzie: Rodzina czy służba? To i to godne pochwały! Wszystkiego najlepszego wszystkim Mamom! Kochajmy je tak, jak One kochają dzieci!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *