Ruch Kontroli Wyborów Regionu Warmii i Mazur zwiera szyki

Ruch Kontroli Wyborów Regionu Warmii i Mazur zwiera szyki do kolejnej kampanii na rzecz uczciwych wyborów.

Już 21 październi­ka odbędą się kole­jne wybo­ry samorzą­dowe. Ruch Kon­troli Wyborów jest inic­jaty­wą społeczną, for­ma­cją samoo­brony społecznej, której celem jest dopil­nowanie, aby wybo­ry były przeprowad­zone ucz­ci­wie.

Ruch Kon­troli Wyborów nie dzi­ała na rzecz konkret­nej par­tii ani opcji poli­ty­cznej.

Dopil­nowanie aby wybo­ry zostały przeprowad­zone ucz­ci­we RKW real­izu­je poprzez pracę koor­dy­na­torów i wolon­tar­iuszy.

Dla real­iza­cji tych zadań RKW potrze­bu­je wielu zaan­gażowanych wolon­tar­iuszy, których będzie szkolić i przy­go­towywać do real­iza­cji powier­zonych im zadań.

RKW potrze­bu­je dla wolon­tar­iuszy miejsc w Obwodowych Komis­jach Wybor­czych, dlat­ego, tak jak to miało miejsce w przeszłoś­ci, współpracu­je z różny­mi komite­ta­mi wybor­czy­mi.

Celem RKW jest zapo­b­ie­ganie fałsz­erst­wom i naduży­ciom prawa wybor­czego, co real­izu­je poprzez akcję infor­ma­cyjną i odwoły­wanie się do racji moral­nych.

Ruch Kontroli Wyborów zamierza: ujawniać i dokumentować fakty naruszeń prawa wyborczego; żądać ścigania osób winnych naruszeń; informować o nich opinię publiczną.

Ruch Kon­troli Wyborów Regionu Warmii i Mazur zamierza objąć swoim zasięgiem część terenu naszego wojew­ództ­wa pokry­wa­jącą się z obszarem dzi­ała­nia Olsz­tyńskiej Del­e­gatu­ry Kra­jowego Biu­ra Wybor­czego.

RKW ponown­ie uru­chomił  koor­dy­na­torów w mieś­cie Olsz­tynie i powiecie olsz­tyńskim, powiat­ach: nidz­ickim, szczy­cieńskim, kętrzyńskim, mrą­gowskim, węgorzewskim, giży­ckim, piskim, goł­dap­skim, oleckim, ełckim.

RKW zaprasza oso­by zain­tere­sowane dzi­ałaniem na rzecz ucz­ci­wych wyborów do naw­iąza­nia współpra­cy w charak­terze wolon­tar­iuszy.

Pier­wsze spotkanie infor­ma­cyjno — rekru­ta­cyjne w Olsz­tynie, odbyło 13 sierp­nia 2018 roku w sali przy Parafii Bło­gosław­ionej Fran­cisz­ki Siedliskiej, ul. Bpa T. Wilczyńskiego 7.

W trak­cie spotka­nia pod­sumowano statysty­ki poprzed­nich wyborów samorzą­dowych i wynika­ją­cych z niej wyzwań dla obec­nych zamierzeń RKW.

Zapoz­nano uczest­ników spotka­nia z plana­mi orga­ni­za­cji RKW w naszym region­ie. Rozpoczę­to cykl szkoleń dla wolon­tar­iuszy. Przekazano mate­ri­ały infor­ma­cyjne i wzo­ry doku­men­tów rekru­ta­cyjnych.

Odbyła się także dyskus­ja na tem­at doświad­czeń z poprzed­nich wyborów, w której wzięli udzi­ał oso­by znane już z zaan­gażowa­nia w prace RKW.

Obec­nie pyta­nia, zgłoszenia i uwa­gi moż­na kierować na adres pocz­ty elek­tron­icznej: rkw.wm.biuro@gmail.com oraz na nr tel. 730–807-045

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *