Rzesza Niemiecka nadal istnieje!

Dr Rafał Brzeski odpowiada na pytanie słuchacza wykładu Kontrwywiad obywatelski: czy te tereny, na których my mieszkamy, są naszymi, czy nie są naszymi, polskimi? Chodzi o tereny Prus Wschodnich, którymi do 1945 roku władała III Rzesza.

Rafał Brzes­ki:

Sta­tus? Dzierży Pol­s­ka. For­mal­nie suw­eren­ność nad tym tery­to­ri­um — chodzi o Prusy Wschod­nie — nie została nigdy prze­nie­siona z Niemiec, na inne państ­wo. Jeżeli Rzesza for­mal­nie ist­nieje, jeżeli przyjąć że Kon­sty­tuc­ja weimars­ka w jakimś sen­sie obow­iązu­je… mimo zała­ma­nia w 1945 roku, Rzesza nie uległa lik­widacji…  

Jak nie uległa lik­widacji i Rzesza jest, to w Kon­sty­tucji weimarskiej - na przykład — jest napisane, że wszys­tkie rze­ki  są włas­noś­cią Rzeszy. Wszys­tkie autostrady są włas­noś­cią Rzeszy. Dla rodziny Kul­czy­ka to jest mar­na wiado­mość. Ja nie jestem prawnikiem między­nar­o­dowym. Ja myślę log­icznie. 

Powin­niśmy zawrzeć trak­tat poko­jowy, a nie graniczny. Doty­chczas nie wybrali kon­sty­tucji. Uważam, że nie wybrali dlat­ego, bo nie został dopełniony warunek scale­nia ziem. Artykuł 146 odnosi się do cza­su trwa­nia ustawy zasad­niczej. Od momen­tu osiąg­nię­cia jed­noś­ci i wol­noś­ci Niemiec, doty­czyć będzie całoś­ci niemieck­iego nar­o­du. Swo­bod­nie przyję­ta przez naród niemiec­ki wejdzie w życie. Warun­ki są jasne. Jed­ność ziem, jed­ność nar­o­du.

Jak łatwiej? Czy jak Unia jest, czy nie?

Jeżeli przyjąć założe­nie, że więk­szość odby­wa się w Unii pod dyk­tan­do Berli­na, to nam jest lep­iej. Klarown­iejsza sytu­ac­ja będzie, jak Unii nie będzie.

Według Rafała Brzeskiego Rzesza Niemiecka formalnie nadal istnieje! Mimo załamania w 1945 roku, nie została zlikwidowana. Dawne tereny Prus Wschodnich, Polska tylko… dzierży. Było także o roszczeniach terytorialnych Ukrainy, Rosji i Litwy. Zapraszam do obejrzenia filmiku z dyskusji na te tematy.

 

 

piotr-mackowiak
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Jednemu wiedza jest warta złota, drugiemu warta g… fakt 😆
czarek-gabriel
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Ja bym dorzucił do Twojej listy Zaolzie, Litwę, Wołyń i Kurlandię 🙄
anna-spiewak
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuje! Ja się przyznaję… moim celem… ferment 😆  Nie wiem jaki cel miał dr RB stwierdzając fakty… pewnie to ukryty rewizjonista 😎
bozenna-wontek
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Repatriacje wojenne? Ta melodia chyba już… przebrzmiała 😥
źródło: facebook
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny! Popieram 😛
marek-zalewski
źródło: facee­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Podejrzewam, że chodzą do szkoły, studiują, piszą prace naukowe, za które otrzymują odpowiednie tytuły. A Ty Marku, na jakim etapie zakończyłeś edukację? 😆
nikifor-bak
źródło: Face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Nikiforze… w listopadzie kolejne spotkanie w Olsztynie z R. Brzeskim i zapytam się jego o “Traktat 2 + 4”.

6 myśli na temat “Rzesza Niemiecka nadal istnieje!

 • 29 października 2016 o 21:20
  Permalink

  To nasze tere­ny h… (cen­zu­ra KP)!
  Jak komuś coś nie pasu­je to niech wy…!

  Odpowiedz
  • 29 października 2016 o 21:52
   Permalink

   Dzięku­ję! Jak komuś nie pasu­je… że cen­zu­ru­ję… to niech wy… z blogu 😉

   Odpowiedz
 • 29 października 2016 o 09:45
  Permalink

  To jest praw­da, Niem­cy celowo nie stworzyli żad­nego doku­men­tu aby zamknąć Rzeszę, bo wiąże się to z olbrzy­mi odszkodowa­ni­a­mi, po które zgłoszą się wszys­tkie państ­wa poszkodowane w cza­sie II WŚ. A Niem­cy dopiero rok temu spła­cili ostat­nią ratę za I WŚ.

  Odpowiedz
  • 29 października 2016 o 10:38
   Permalink

   Dzięku­ję! Co do wiado­moś­ci o spła­cie ostat­niej raty za I WŚ to poproszę jakiegoś lin­ka do źródła… dla mnie sen­sacyj­na wiado­mość… o ile jest prawdzi­wa 😉

   Odpowiedz
  • 29 października 2016 o 21:21
   Permalink

   Nie pie…! Hitlerow­cy z czy bez “kra­ju” nadal mają zaje­biste dłu­gi!

   Odpowiedz
   • 29 października 2016 o 21:54
    Permalink

    Dzięku­ję! Coś mi się wyda­je, że hitlerow­cy to już… wymar­li… 😉

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *