Olsztyńska seksafera — Sąd uniewinnia byłego Prezydenta Olsztyna

28 grudnia Sędzia Sądu Rejonowego del. Mariusz Stachowiak, ogłosił kolejny wyrok w olsztyńskiej seksaferze, która przed dziesięcioma laty zniesławiła nasze miasto i rozpoczęła niewątpliwy schyłek kariery politycznej Czesława Jerzego Małkowskiego.

Czesław Jerzy Małkows­ki — były Prezy­dent Olsz­ty­na — został uniewin­niony od popełnienia zarzu­canych mu czynów.

Pomi­mo, że sędzia Mar­iusz Sta­chowiak wzdra­gał się przy­taczać czyny, o których popełnie­nie był oskarżony Czesław Jerzy Małkows­ki to wszyscy zain­tere­sowani — nie tylko mieszkań­cy Olsz­ty­na — wiedzą, że chodzi o gwałt na urzęd­niczce Ratusza i wyko­rzysty­wanie podległoś­ci służbowej do jej molestowa­nia i sek­su­al­nego wyko­rzys­ta­nia.

Swo­je reflek­sje tuż po usłysze­niu wyroku, przed­staw­ił dzi­en­nikar­zom pier­wszy obroń­ca Czesława Jerzego Małkowskiego, były mece­nas Ryszard Afel­tow­iczMoż­na je pod­sumować trze­ma zda­ni­a­mi, które pada­ją na koniec nagra­nia:

Prokuratura po zastosowaniu aresztu nie miała odwrotu. Musiała brnąć dalej w tej sprawie i skierować akt oskarżenia. Nie umarza się właściwie spraw, w których zastosowano areszt.

O szczegółach tego pro­ce­su — jego prze­biegu i obsz­er­noś­ci zgro­mad­zonego mate­ri­ału — opowiedzi­ał — tyle ile mógł — rzecznik pra­sowy Sądu Rejonowego Olgierd Dąbrows­ki-Żegal­s­ki:

Sprawa jest niezwykle obszerna. Bardzo skomplikowany materiał dowodowy. Jest to ponad 60 tomów akt. Każdy tom to jest 200 kartek, dokumentów. Sąd sprawnie przeprowadził postępowanie w tej sprawie. Odbyło się ponad 50 terminów rozprawy. Przesłuchano ponad 60-ciu świadków. Przesłuchano biegłych. Dopuszczono dodatkowe opinie biegłych sądowych psychologów, biegłych z zakresu informatyki związanych z telefonami.

Proku­ra­tor Iwona Kruszews­ka także zaprezen­towała ad hoc swo­ją opinię po ogłosze­niu wyroku i wysłucha­niu trwa­ją­cych pon­ad 3 godziny ust­nych moty­wów tego orzeczenia.

Proku­ra­tor Iwona Kruszews­ka była zaskoc­zona usłyszanym wyrok­iem i stwierdz­iła:

Ja z orzeczeniem Sądu się nie zgadzam. Nie komentuję wyroku. Sąd ma prawo do takiej, a nie innej oceny materiału dowodowego w tej sprawie. Moja ocena materiału dowodowego w tej sprawie jest inna. Ja uważam, że zarówno sam akt oskarżenia miał postawy, jak również materiał dowodowy zgromadzony przez Sąd, dawał podstawy ku temu, żeby uznać oskarżonego za winnego popełnienia tego czynu. 

Czesław Jerzy Małkows­ki nie wyraz­ił ochoty na roz­mowę z dzi­en­nikarza­mi. A prośbę dzi­en­nikarza TVN o komen­tarz, były prezy­dent Olsz­ty­na skwitował: TVN? Pan żar­tu­je!

Widać, że do prawdzi­wego tryum­fu Czesława Jerzego Małkowskiego braku­je drob­nos­t­ki… upra­wom­oc­nienia się wyroku. Z wypowiedzi proku­ra­tor Iwony Kruszewskiej wniosku­ję, że apelac­ja będzie na 100%.

Także zwolen­ni­cy C. J. Małkowskiego i jego prze­ci­wni­cy, muszą się jeszcze uzbroić w cier­pli­wość. Pro­roku­ję, że Sąd Okrę­gowy nie zdąży z rozstrzyg­nię­ciem apelacji przed przyszłoroczny­mi wyb­o­ra­mi par­la­men­tarny­mi.

Sąd oskarżonego Czesława Jerzego Małkowskiego uniewinnia od popełnienia zarzucanych mu czynów! Tym razem na wierzchu prawda Czesława Jerzego Małkowskiego ale tryumfu nie ma. Trzeba czekać na uprawomocnienie się wyroku, a gdzieś z tyłu głowy kołacze się uprzedni wyrok: 5 lat więzienia! To jak jest z tą obiektywnością sędziów? Dla mnie jasne: jeżeli dzisiejszy wyrok utrzyma się w Sądzie Okręgowym, to kary dyscyplinarne powinny ponieść składy sędziowskie, które orzekały, że Czesław Jerzy Małkowski jest winien popełnienia zarzucanych mu czynów. Proste, jasne i skuteczne… dlatego niemożliwe do wprowadzenia w demokratycznym państwie! 😉

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *