Sąd wprowadza obywateli w błąd! Bogusław Owoc

Moją wiarę w uczciwość większości — nie tylko olsztyńskich — sędziów, trudno było wzruszyć! Jednak ta sztuka udała się dla Bogusława Owoca.

Dzisi­aj zostałem popros­zony o uczest­nict­wo w posiedze­niu olsz­tyńskiego Sądu Rejonowego, który roz­pa­try­wał zażale­nie na postanowie­nie Proku­ratu­ry Rejonowej Olsz­tyn-Północ, o umorze­niu postępowa­nia w spraw­ie pobi­cia Daniela Kapelana, przez funkcjonar­iuszy Komendy Powia­towej Policji w Lidzbarku Warmińskim.

Wiedzi­ałem, że szans na nagry­wanie nie ma. Jed­nak po wejś­ciu na salę rozpraw, pod­szedłem do prowadzącej posiedze­nie, SSR Lucyny Brzoskowskiej, i poprosiłem o taką możli­wość. Otrzy­małem zde­cy­dowaną odpowiedź, że nie mogę nagry­wać. Dodatkowo zostałem poin­for­mowany, że muszę opuś­cić salę rozpraw, gdyż posiedze­nie odby­wa się z wyłącze­niem jawnoś­ci!

Próbowałem jeszcze oponować, że na wniosek strony, mogę jed­nak przysłuchi­wać się prze­biegowi posiedzenia. Nieste­ty, i ten argu­ment nie znalazł posłuchu u Wysok­iego Sądu. Po tej odmowie, wraz z rodzi­ca­mi poszkodowanego w spraw­ie, opuś­ciłem salę rozpraw.

Przed salą siedzi­ał Bogusław Owoc, który miał zostać świad­kiem w tej spraw­ie. Gdy wraz z państ­wem Kapelan, przed­staw­iliśmy mu sytu­ację jaka zaszła na sali rozpraw, Bogusław Owoc zaprosił nas ze sobą, i wkroczyliśmy ponown­ie na salę rozpraw!

Oczy­wiś­cie to “wtargnię­cie” na salę rozpraw, spotkało się z naty­ch­mi­as­tową reakcją i oburze­niem SSR Lucyny Brzoskowskiej. Jed­nak Bogusław Owoc stanow­c­zo stwierdz­ił, że jako oby­wa­tel RP ma pra­wo prze­by­wać na posiedze­niu, gdyż wszys­tkie takie posiedzenia toczą się w try­bie jawnym, a Sąd łamie pra­wo wyłącza­jąc jego jawność.

Mina SSR Lucyny Brzoskowskiej powiedzi­ała mi wszys­tko! Zostal­iśmy na sali i całe posiedze­nie mogłem zare­je­strować, oczy­wiś­cie tylko w głowie 😉 Prze­wod­niczą­ca skwapli­wie zwró­ciła uwagę, że już uprzed­nio nie zez­woliła mi na nagry­wanie prze­biegu posiedzenia.

Posiedze­nie trwało chy­ba pon­ad godz­inę — dla mnie niespodziewanie dłu­go —  i zakończyło się decyzją, że postanowie­nie zostanie ogłos­zone 24 maja. Ponoć wszys­tko z uwa­gi na… złożoność sprawy.

Wiedziałem, że nie zna prawa… wróć… świadomie źle je interpretuje SSR Grażyna Giżewska-Rozmus. To jej decyzje zaważyły, że przegrałem proces o powrót do pracy. Teraz do tej przewodniczącej Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych mogę dopisać SSR Lucynę Brzoskowską, która dla sobie wiadomych celów, usunęła mnie i rodziców poszkodowanego z posiedzenia. Sąd wprowadza obywateli w błąd, a Bogusław Owoc — ad hoc — przywraca prawo w Sądzie Rejonowym! Życzę powodzenia w opcji zerowej 😉

 

Czy w pol­s­kich sądach należy przeprowadz­ić “opcję zerową”?
17  answers

 

2 thoughts on “Sąd wprowadza obywateli w błąd! Bogusław Owoc

 • 29 kwietnia 2017 at 11:00
  Permalink

  Dzię­ki Panu Bogusła­wowi Owoc zostal­iśmy na sali rozpraw. Widzieliśmy już wiele np. fałs­zowanie pro­tokołu przez sędz­ię, zas­traszanie nas nałoże­niem kar przez sędz­ię w spraw­ie cywilnej, karanie, zas­traszanie naszego syna przez sędz­ię w spraw­ie karnej, i to w spraw­ie, w której syn był poszkodowanym, dzi­ałanie proku­ra­torów i policji na zlece­nie. To co dzi­ało się na sali rozpraw w dniu 27.04.2017 r. , było jawnym dowo­dem na to, że sprawa miała być szy­bko przez sąd ukrę­cona.

  Reply
  • 29 kwietnia 2017 at 12:27
   Permalink

   Dzięku­ję! Decy­du­je zlece­nie jakie otrzy­mała do real­iza­cji SSR Lucy­na Brzoskows­ka… Bezprawnie chci­ała roz­pa­trzeć sprawę umorzenia nie­jawnie. To dużo mówi każde­mu, kto potrafi myśleć! Tam, gdzie się krę­ci swo­je lody obow­iązu­je… tajne / poufne 😉 Patrz: budowa spalarni śmieci. Jawność jest wro­giem bezpraw­ia!

   Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *