Sieć PiS-u jest za mała! PsL wtapia się swoimi mackami w sieć PiS-u!

Ruch Kontroli Wyborów jest z zasady… apolityczny. Deklaruje współpracę z wszystkimi Komitetami Wyborczymi. Elżbieta Wirska — Solidarna Polska — na spotkanie inaugurujące działalność RKW Region Warmia i Mazury przy tegorocznych wyborach samorządowych przyszła, chociaż nie była na nie zaproszona.

Jak moż­na wnioskować z wypowiedzi rad­nej Rady Mias­ta Olsz­ty­na, której udzieliła Ku Prawdzie i Echu Pur­dy, Elż­bi­eta Wirs­ka czu­je się kom­bat­an­tką RKW i na spotkanie przyszła z… sen­ty­men­tu do przeszłoś­ci.

Elżbieta Wirska

(skrót wypowiedzi KP — całość do obe­jrzenia)

To się właś­ci­wie zaczęło po 2010 roku. Ja wtedy zaczęłam uczest­niczyć w różnych gru­pach akty­wnoś­ci.

Wtedy dowiady­wal­iśmy się od świad­ków, którzy uczest­niczyli w komis­jach obwodowych, że dzieje się w nich wiele niepraw­idłowoś­ci. Podawali przykłady jak są fałs­zowane wybo­ry.

Postanow­iliśmy, że musimy temu prze­ci­wdzi­ałać. Zapoz­nal­iśmy się ze statystyka­mi, które mówiły, że było dużo głosów nieważnych pod­czas wyborów..

Wtedy pod­jęliśmy taką lot­ną grupę dzi­ała­nia w Olsz­tynie. Naw­iąza­l­iśmy kon­takt z panią Ewą Stankiewicz. Utworzyliśmy pier­wszą grupę pod nazwą Sol­i­darni 2010.

Na Starym Mieś­cie postaw­iliśmy namiot, w którym komen­towal­iśmy na bieżą­co to, co się dzieje pod­czas wyborów. Nazwal­iśmy ten namiot: Kor­pus Wybor­czy. Przez mega­fony, z dużą odwagą ogłasza­l­iśmy, że wybo­ry doty­czące pana Komorowskiego zostały sfałs­zowane.

Tak się zaczęła nasza dzi­ałal­ność. Gdy przyszły kole­jne wybo­ry, jeździl­iśmy od lokalu do lokalu oglą­da­jąc, co tam się dzieje. Stwierdza­l­iśmy, że lokale są za małe, że są nieprzys­tosowane.

Nasi zna­jo­mi — członkowie komisji, czy mężowie zau­fa­nia — dowodzili, że spo­tyka­ją się z niepraw­idłowoś­ci­a­mi. To było dzi­ałanie nies­for­mal­i­zowane.

Cieszymy się, że naszą pałeczkę prze­jęli następ­ni ludzie, którzy ter­az w sposób zor­ga­ni­zowany będą spra­wować kon­trolę tych wyborów. Ruch Kon­troli Wyborów jest niezwyk­le potrzeb­ny.

Andrzej Adamowicz

W dniu dzisiejszym Polską rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Kontrola wyborów jest w rekach Prawa i Sprawiedliwości, Państwowej Komisji Wyborczej. Czyżby sugerowała pani, że tu mogą jakieś złe rzeczy zdarzyć?

Elżbieta Wirska

Wszyscy wiemy jak to jest! Pra­wo i Spraw­iedli­wość dąży. Sieć Prawa i Spraw­iedli­woś­ci jest za mała!

PSL wniknęło w sieć PiS-u, tak moż­na powiedzieć. Nie chcę mówić ogród­ka­mi. PSL nieste­ty, jeszcze bard­zo się wtapia swoi­mi mack­a­mi w struk­tu­ry PiS-u!

Na pewno potrzeb­ne jest odd­olne dzi­ałanie prawdzi­wych patri­otów. Tych co strzegą Pol­skę. Par­tia robi swo­je, ale ludzie muszą jak najbardziej pil­nować również poszczegól­nych par­tii.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *