Siła krwi Terytorialsów — Podsumowanie roku 2018

W Wojskach Obrony Terytorialnej podsumowano akcję krwiodawstwa. Dzięki Terytorialsom do systemu trafiło ponad 1100 litrów krwi.

W kwiet­niu br., Wojs­ka Obrony Tery­to­ri­al­nej rozpoczęły real­iza­cję dłu­go­falowego pro­jek­tu, którego celem jest ratowanie życia i zdrowia mieszkańców naszego kra­ju poprzez propagowanie i akty­wne zaan­gażowanie w ideę krwio­daw­st­wa.

Dzię­ki akcjom krwio­daw­st­wa Tery­to­ri­al­si z Warmii i Mazur przy­czynili się do zwięk­sze­nie iloś­ci krwi w sys­temie na tere­nie wojew­ództ­wa. Żołnierze są zgod­nie z mot­tem, „zawsze gotowi zawsze blisko”, by odd­ać krew na wypadek zdarzeń kryzysowych. W ten sposób zwięk­sza się ilość osób gotowych do alar­mowego odd­a­nia krwi.

Real­iza­c­ja pro­jek­tu wpły­wa również na ksz­tał­towanie zdrowego sty­lu życia żołnierzy i ich rodzin, na ksz­tał­towanie postaw prospołecznych zgod­nych z mis­ją for­ma­cji, a także przy­czy­nia się do zbu­dowa­nia zależnoś­ci i pow­iązań z insty­tuc­ja­mi i orga­ni­za­c­ja­mi odpowiedzial­ny­mi za krwio­daw­st­wo i trans­plan­tologię.

Dzię­ki mobi­liza­cji Tery­to­ri­al­sów udało się pomóc ppor. Wojtkowi Kozłowskiemu, który w lipcu uległ poważne­mu wypad­kowi. Jak sam pod­kreślił:

Dziękuję za wsparcie i opiekę jaką otoczyli mnie żołnierze i pracownicy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, a przede wszystkim za zorganizowanie akcji krwiodawstwa. Ta krew była mi naprawdę potrzebna.

Od kwiet­nia br. żołnierze Wojsk Obrony Tery­to­ri­al­nej odd­ali pon­ad 1100 litrów krwi. Pro­jekt rozpoczęła akc­ja Krwioo­bieg Tery­to­ri­al­sa, która w kwiet­niu została zain­au­gurowana kon­fer­encją.

Staw­ili się na niej Tery­to­ri­al­si, żołnierze wojsk oper­a­cyjnych, lekarze oraz hon­orowi daw­cy krwi. Ważnym etapem, real­i­zowanym w ramach Krwioo­biegu były zbiór­ki krwi orga­ni­zowane w bry­gadach.

Szczegól­na inic­jaty­wa miała miejsce 26 maja br., kiedy to Tery­to­ri­al­si z pię­ciu bry­gad OT, w tym z 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej jed­nego dnia, niemalże w tych samych godz­i­nach, odd­awali krew i jed­nocześnie propagowali ideę krwio­daw­st­wa i krwiolecznict­wa.

Tery­to­ri­al­si akty­wnie angażowali się również w inne przed­sięwz­ię­cia wspier­a­jące ideę HDK m.in.: w akcję SpoKREWnieni Służbą, Apel Krew czy też 100 litrów krwi na 100-lecie Niepodległoś­ci.

Założe­nia ogłos­zone w kwiet­niu, w ramach inau­gu­racji dzi­ałal­noś­ci WOT na rzecz HDK, zostały spełnione, a sumarycz­na ilość odd­anej krwi od kwiet­nia br. wyniosła pon­ad 1100 litrów.

Należy zaz­naczyć, że w bieżą­cym roku, w akcję zaan­gażowało się głównie sześć bry­gad sfor­mowanych w pier­wszym etapie budowy WOT. Pokazu­je to ogrom­ny potenc­jał i realne wzmoc­nie­nie dla całego sys­te­mu, w momen­cie pełnego zaan­gażowa­nia wszys­t­kich utwor­zonych bry­gad.

Licz­ba hon­orowych daw­ców krwi w WOT stale wzras­ta. Zaan­gażowanie kole­jnych bry­gad w nad­chodzą­cym roku z pewnoś­cią poz­woli przeła­mać kole­jne granice i wtłoczyć do sys­te­mu jeszcze więk­szą ilość zawsze niezbęd­nej i zawsze potrzeb­nej krwi.

Moni­ka Jabłońs­ka-Bud­er — rzecznik pra­sowy 4 Warmińsko-Mazurs­ka Bry­ga­da Obrony Tery­to­ri­al­nej

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *