Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wysłana!

12 grudnia 2016 roku, otrzymałem Postanowienie Sądu Najwyższego, o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpatrzenia. To sprawiło, że wyczerpałem skuteczne środki odwoławcze dostępne obywatelowi w RP. Zakończyła się moja przygoda z polskimi sądami, w sprawie uznania wręczonego mi 10 marca 2014 roku, rozwiązania umowy o pracę za bezskuteczne.

Żeby była jas­ność. Mam jeszcze 2 lata na wznowie­nie tej sprawy w pol­skim sądzie, ale głęboko się zas­tanow­ię przed taki krok­iem. Dzisi­aj skończyłem pracę nad skargą do Europe­jskiego Try­bunału Praw Człowieka w Stras­bur­gu. Skończyłem, wydrukowałem i wysłałem.

Polsce zarzu­cam narusze­nie artykułu 10 Europe­jskiej Kon­wencji Praw Człowieka. Ten artykuł zapew­nia każde­mu oby­wa­telowi państ­wa, które Kon­wencję raty­fikowało: wol­ność do wyraża­nia opinii. Niek­tóre źródła tłu­maczą ten zapis jako wol­ność do ekspresji.

Jeżeli nie popełniłem jakiegoś błę­du for­mal­nego, to jestem pewien, że skar­ga zostanie przyję­ta do roz­pa­trzenia. Napiszę więcej! Jeżeli skar­ga zostanie przyję­ta do roz­pa­trzenia, to o koń­cowe stwierdze­nie Try­bunału: że Pol­s­ka naruszyła art. 10 Kon­wencji w mojej spraw­ie, jestem spoko­jny.

Dlaczego? Ponieważ Try­bunał ma do rozstrzyg­nię­cia tylko jeden zarzut. Czy pozbaw­ie­nie mnie pra­cy, za wyraże­nie swo­jej opinii stanowi zła­manie 10 art. Kon­wencji, czy nie? I tyle. Staw­iam konia z rzę­dem, prze­ci­wko cza­pce gruszek, że Try­bunał nie będzie się ani chwili wahał, i jed­no­myśl­nie pode­jmie jedynie słuszną decyzję 😉

Szkop­uł tylko w tym, że cała pro­ce­du­ra zajmie… kil­ka lat. Ciekawe czy dożyję? Proszę Was o kibi­cow­anie. Poniżej zamieszczam anki­etę — zabawę.

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, napisana, wydrukowana i wysłana. Czy Polska złamała moje prawo do wyrażania opinii, określone w 10 art. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka? Ja nie mam wątpliwości, że tak! Mam wątpliwości, czy dożyję… sprawiedliwości! 😉

 

Czy Stanisław Olsz­tyn doży­je wyroku ETPC?

 

2 myśli na temat “Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wysłana!

 • 10 kwietnia 2017 o 13:10
  Permalink

  Stanis­law­ie mam nadzieje ze dozy­jesz i ze Stras­bur­gu wro­cisz z tar­cza

  Odpowiedz
  • 10 kwietnia 2017 o 14:31
   Permalink

   Dzięku­ję! Ku pokrzepi­e­niu ser­ca mego? Z ser­ca DZIĘKUJĘ za taką prog­nozę! 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *