Terytorialsi w hołdzie tym, którzy walczyli o Wolność i Niepodległość Ojczyzny

Rok 2018 jest rokiem uroczystych obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości. To rok całego narodu. Terytorialsi z Warmii i Mazur chcąc oddać hołd tym, którzy walczyli o wolność, będą uczestniczyć w pikniku: Służymy Niepodległej, w wojewódzkich obchodach na Placu Solidarności oraz w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości w Bartągu.

11 listopa­da to szczegól­ny dzień dla całego pol­skiego społeczeńst­wa. To okaz­ja do wspól­nego man­i­festowa­nia patri­o­tyz­mu i przy­wiąza­nia do wspani­ałych trady­cji pol­skiego oręża.

Z szacunkiem wspominamy polskich żołnierzy, którzy na przestrzeni dziejów bohatersko walczyli o wolność i niepodległość Ojczyzny

– pod­kreśla dowód­ca 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej, płk Mirosław Bryś.

Tery­to­ri­al­si z Warmii i Mazur pod­kreśla­ją, że w pro­ce­sie codzi­en­nego życia, codzi­en­nej pra­cy czy służ­by najważniejsza jest wiara w Rzecz­pospolitą, najważniejsze jest odd­anie spraw­ie Ojczyzny, spraw­ie nar­o­du, spraw­ie każdego współoby­wa­tela.

Aby odd­ać hołd, Tery­to­to­ri­al­si wezmą udzi­ał w pikniku Służymy Niepodległej oraz w wojew­ódz­kich obchodach na Placu Sol­i­darnoś­ci.

Ważną uroczys­toś­cią dla żołnierzy Obrony Tery­to­ri­al­nej z Warmii i Mazur będzie uroczys­tość odsłonię­cia i poświęce­nia tabl­i­cy upamięt­ni­a­jącej 100 rocznicę Odzyska­nia Niepodległoś­ci – w hołdzie żołnier­zom 3 Wileńskiej Bry­gady Armii Kra­jowej i ich dowód­cy kpt. Grac­jana Klaudiusza Fró­ga ps. „Szczer­biec”.

Jako żołnierze Obrony Terytorialnej z Warmii i Mazur dziedziczymy tradycje 3 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Naszym patronem jest kpt. Gracjan Klaudiusz Fróg ps. „Szczerbiec”. Musimy pamiętać o tym, jaka była cena niepodległości, jaka była cena wolności. Nie wolno nam zapomnieć o tym, że Niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Najważniejsze jest jej umacnianie

– doda­je dowód­ca.

Uroczys­tość odbędzie się w Bartągu. Poprzedzi ją msza św. w koś­ciele Świętego Jana Ewan­ge­listy — Archi­diecez­jal­nym Sank­tu­ar­i­um Bożej Opa­trznoś­ci, o godz. 10.00 w Bartągu.

Moni­ka Jabłońs­ka-Bud­er — Rzecznik pra­sowy 4 Warmińsko-Mazurs­ka Bry­ga­da Obrony Tery­to­ri­al­nej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *