Stowarzyszenie T-OPÓR

Walczyć w pojedynkę z przestępcami w garniturach, mundurach, czy w togach to… samobójstwo 😉

Przez ostat­nie już blisko 4 lata — od 27 lutego 2014 roku — spotkałem na swo­jej drodze życiowej wielu Polaków skrzy­wd­zonych przez urzęd­ników wsze­lakiej prowe­niencji.

Najbardziej uderza w oczy fakt, że tacy urzęd­ni­cy — przestęp­cy krzy­wdzą ludzi powołu­jąc się na Kon­sty­tucję i obow­iązu­jące pra­wo. Za nic mają spraw­iedli­wość i logikę! Na każdą decyzję czy wyrok, mają przy­go­towane uza­sad­nie­nie.

Ci urzęd­ni­cy — przestęp­cy sto­su­ją zasadę: kopi­uj, wklej… i zapom­nij o oby­wa­telu. Oby­wa­tel dosta­je decyzję urzęd­ni­ka i… jest na pozy­cji prze­granej!

Myślę, że z 90% społeczeńst­wa, które ma sty­czność z sze­roko rozu­mi­anym tzw. wymi­arem spraw­iedli­woś­ci pod­da­je się po pier­wszej porażce. Tylko des­peraci wal­czą o swo­je do koń­ca.

Dużą przeszkodą w pode­j­mowa­niu wal­ki jest jej… koszt. Naprawdę mało kogo jest stać na dochodze­nie spraw­iedli­woś­ci. Byle pora­da u prawni­ka to wydatek min­i­mum 200 złNapisanie skar­gi do Europe­jskiego Try­bunału Praw Człowieka to min­i­mum 3.000 zł.! Mam nieod­parte wraże­nie, że spraw­iedli­wość zarez­er­wowana jest tylko dla bogatych lub usto­sunkowanych.

W Olsz­tynie takich des­per­atów jak ja, jest kilku. Przed końcem 2017 roku spotkaliśmy się i postanow­iliśmy założyć sto­warzysze­nie, które będzie wal­czyć o spraw­iedli­wość i wspier­ać ludzi wal­czą­cych o… spraw­iedli­wość!

Mamy pro­jekt statu­tu i myślimy już o konkret­nych dzi­ała­ni­ach. Nie mamy jeszcze… nazwy.

Moja propozy­c­ja to: Sto­warzysze­nie T-OPÓR. Myślę, że nie muszę nawet pisać dla tej propozy­cji uza­sad­nienia. Nazwa i wymyślone przeze mnie logo, mówią chy­ba wszys­tko.

 

Stowarzyszenie T-OPÓR

 

Nie chcę być kozłem ofi­arnym urzęd­ników-przestępców, a zamierzam staw­iać im opór, i wal­czyć z nimi choć­by… toporem 😉

Zapraszam Was — moich Czytel­ników — do wyraże­nia opinii. Naprawdę nie bój­cie się! Każdego z Was może skrzy­wdz­ić urzęd­nik-przestęp­ca i co? Do kogo zwró­ci­cie się po pomoc? Dalej będziecie uważać, że Was to nie doty­czy? Pomoże Wam dobra zmi­ana?

... CDN

13.01.2018 r. — Już mam pier­wsze zgłosze­nie na człon­ka Sto­warzyszenia T-OPÓR od mojego czytel­ni­ka. Super! Zapraszam do zgłasza­nia się na adres olsztynkuprawdzie@gmail.com 

31.01.2018 r. — Odbyło się ofic­jalne spotkanie inicju­jące pow­stanie sto­warzyszenia wal­czącego z łamaniem prawa przez urzęd­ników w mundurach, togach czy gar­ni­tu­rach.

Propozy­c­je nazwy były dwie: “Krzy­wdzę ciebie w imie­niu…” i “T-OPÓR”. Po demokraty­cznym głosowa­niu — sto­sunkiem głosów 7:2 — sto­warzysze­nie przyjęło nazwę: T-OPÓR 😉

 

Stowarzyszenie T-OPÓR - Spotkanie inicjujące - fot. S. Olsztyn
Sto­warzysze­nie T-OPÓR — Spotkanie inicju­jące 31.01.2018 r. — fot. S. Olsz­tyn