Rower miejski w Olsztynie! Wizja Lokalna

W trwających od początku stycznia badaniach ankietowych stowarzyszenia Wizja Lokalna, których tematem jest kwestia wprowadzenia w Olsztynie publicznego systemu stacji rowerów miejskich, wzięło już udział ponad pół tysiąca olsztynian.

Orga­ni­za­torzy zachę­cani sukce­sem ubiegłorocznych badań w spraw­ie przyszłoś­ci Łynos­trady, pod­czas których udało im się zebrać praw­ie 1300 anki­et, postanow­ili spróbować ponown­ie przepy­tać reprezen­taty­wną grupę pon­ad tysią­ca mieszkańców. W tym właśnie celu ter­min zbiera­nia anki­et przedłużony został do koń­ca kwiet­nia.

Trze­cia pod wzglę­dem popar­cia (praw­ie 800 mieszkańców) inic­jaty­wa pier­wszej edy­cji Olsz­tyńskiego Budże­tu Oby­wa­tel­skiego, według pier­wot­nych zapowiedzi ratusza, uru­chomiona miała zostać w okoli­cach 2016 roku. Sto­warzysze­nie Wiz­ja Lokalna postanow­iło wspomóc urzęd­ników i przeprowadz­ić wśród mieszkańców bada­nia anki­etowe jak sys­tem powinien funkcjonować, akcję zapowiada­jąc jako swoiste ref­er­en­dum popar­cia w tej spraw­ie. W ankiecie mieszkań­cy pytani są o doświad­czenia związane z podob­ny­mi rozwiąza­ni­a­mi w innych mias­tach oraz oczeki­wa­nia wzglę­dem sys­te­mu roweru miejskiego w stol­i­cy Warmii i Mazur. Wśród pytań pojaw­ia­ją się te o kosz­ta korzys­ta­nia, najważniejsze cechy, zakres cza­sowy funkcjonowa­nia czy mod­el rozbu­dowy sys­te­mu. Jest również miejsce na własne uwa­gi i spostrzeże­nia.

- Propozy­c­ja utworzenia w Olsz­tynie sys­te­mu samoob­słu­gowych i całodobowych wypoży­czal­ni row­erów miejs­kich to rozwiązanie znane i sprawd­zone w wielu pol­s­kich i europe­js­kich mias­tach. Uważamy, że doskonale sprawdz­iło­by się również w Olsz­tynie. Za pomocą prowad­zonej akcji anki­etowej chce­my pokazać urzęd­nikom zain­tere­sowanie tem­atem ze strony mieszkańców oraz pomóc im pod­jąć decyzję o wprowadze­niu tego rozwiąza­nia już w następ­nym roku - mówi Paweł Klonows­ki, prze­wod­niczą­cy Wiz­ji Lokalnej.

W zamyśle pomysło­daw­ców wprowadze­nie rozwiąza­nia, obok auto­busów i tramwa­jów, służyły­by mieszkań­com jako dodatkowy środek komu­nikacji. W tym celu oprócz woli o pod­ję­ciu inic­jaty­wy, niezbęd­na jest również decyz­ja o przez­nacze­niu środ­ków finan­sowych na jej real­iza­cję.

- Efek­tem akcji, podob­nie jak w przy­pad­ku dwóch poprzed­nich przeprowad­zonych przez nas badań miejs­kich na tem­at Łynos­trady i Dwor­ca Zachod­niego, będzie pub­liczny raport. Doku­ment będzie oczy­wiś­cie dostęp­ny pub­licznie. Ma on stanow­ić źródło wiedzy, ale też społeczny man­dat do rozmów na tem­at wprowadzenia miejskiego sys­te­mu stacji rowerowych z rad­ny­mi oraz oczy­wiś­cie prezy­den­tem - pod­kreśla Rafał Osto­ja-Lnis­ki, koor­dy­na­tor badań.

Link do ANKIETY

Tekst: Stowarzyszenie Wizja Lokalna

Czytel­ników Ku Prawdzie zapraszam do wyraże­nia swo­jej opinii w poniższej ankiecie!

ROWER MIEJSKI W OLSZTYNIE?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *