Strategia szczepienia dzieci — Radzi Ania Agrafka

17 marca 2018 r. w Olsztynie, odbyło się spotkanie grupy lokalnej Świadomi Rodzice z Warmii i Mazur. Z blisko 100-osobowym gronem rodziców, swoją strategią szczepienia dzieci podzieliła się Ania Agrafka — aktywny członek tej facebookowej grupy.

Ania Agraf­ka nie odpowiedzi­ała na moje fir­mowe pytanie, ponieważ w sobotę takie pytanie nie padło. Co się odwlecze… nie uciecze 😉

Aniu, jaka jest Twoja prawda o… strategii szczepienia dzieci?

Nie ma jed­nej dro­gi obrony przed Sanepi­dem. Nie ma jed­nej ścież­ki. Nie ma uni­w­er­sal­nego sposobu. Każdy z nas musi coś pokom­bi­nować.

Jest nas tak wielu, że gdy­byśmy zasy­pali urzęd­ników pis­ma­mi, NFZ-ety, min­is­terst­wa — mamy naprawdę ogrom­ną siłę prze­bi­cia.

Prob­lem jest w tym, że my sobie siedz­imy cichutko i czekamy, że może nic złego nas nie dotknie. Nie jeźdz­imy. Nie myślimy. Nie pisze­my.

Prob­lem pojaw­ia się w momen­cie, kiedy dosta­je­my pier­wsze pis­mo. Co ter­az robić? I zaczy­na się! A wcześniej powin­niśmy mieć jak­iś pomysł, jak­iś plan. Co zro­bić, jeżeli się za nas wezmą?

Wiele rzeczy może­my zro­bić anon­i­mowo, żeby się nie wychy­lać niepotrzeb­nie. Nie zaczy­nać awan­tur w przy­chod­ni­ach. Nie kłó­cić się niepotrzeb­nie, ale w głowie powin­no krążyć… co zro­bimy… jeżeli!

Moja strategia jest taka, że ja chcę zaszczepić moje dzieci! Oczywiście. Nigdy w życiu się nie uchylałam. Ja poprostu oczekuję informacji zgodnie z prawem…

I dalej Ania Agraf­ka przez kil­ka min­ut przy­bliża swo­ją strate­gię na szczepi­e­nie dzieci. Mówi o walce z lekarza­mi i Sanepi­dem.

Zachę­ca każdego do wymyśle­nia swo­jej strate­gii. Najważniejsze aby nie być… biernym. Przes­tań­cie się bać i wal­cz­cie o swo­je prawa!

Polecam obejrzenie całego filmu. Ania Agrafka przytacza przykłady z życia, kiedy szczepienie jest niedopuszczalne. Jest w filmie mowa także o skutkach bezmyślnego podawania wszystkim noworodkom witaminy K.

CZY SZCZEPIENIA DZIECI POWINNY BYĆ OBOWIĄZKOWE?
answers

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *