Strategia szczepienia dzieci — Radzi Ania Agrafka

17 marca 2018 r. w Olsztynie, odbyło się spotkanie grupy lokalnej Świadomi Rodzice z Warmii i Mazur. Z blisko 100-osobowym gronem rodziców, swoją strategią szczepienia dzieci podzieliła się Ania Agrafka — aktywny członek tej facebookowej grupy.

Ania Agraf­ka nie odpowiedzi­ała na moje fir­mowe pytanie, ponieważ w sobotę takie pytanie nie padło. Co się odwlecze… nie uciecze 😉

Aniu, jaka jest Twoja prawda o… strategii szczepienia dzieci?

Nie ma jed­nej dro­gi obrony przed Sanepi­dem. Nie ma jed­nej ścież­ki. Nie ma uni­w­er­sal­nego sposobu. Każdy z nas musi coś pokom­bi­nować.

Jest nas tak wielu, że gdy­byśmy zasy­pali urzęd­ników pis­ma­mi, NFZ-ety, min­is­terst­wa — mamy naprawdę ogrom­ną siłę prze­bi­cia.

Prob­lem jest w tym, że my sobie siedz­imy cichutko i czekamy, że może nic złego nas nie dotknie. Nie jeźdz­imy. Nie myślimy. Nie pisze­my.

Prob­lem pojaw­ia się w momen­cie, kiedy dosta­je­my pier­wsze pis­mo. Co ter­az robić? I zaczy­na się! A wcześniej powin­niśmy mieć jak­iś pomysł, jak­iś plan. Co zro­bić, jeżeli się za nas wezmą?

Wiele rzeczy może­my zro­bić anon­i­mowo, żeby się nie wychy­lać niepotrzeb­nie. Nie zaczy­nać awan­tur w przy­chod­ni­ach. Nie kłó­cić się niepotrzeb­nie, ale w głowie powin­no krążyć… co zro­bimy… jeżeli!

Moja strategia jest taka, że ja chcę zaszczepić moje dzieci! Oczywiście. Nigdy w życiu się nie uchylałam. Ja poprostu oczekuję informacji zgodnie z prawem…

I dalej Ania Agraf­ka przez kil­ka min­ut przy­bliża swo­ją strate­gię na szczepi­e­nie dzieci. Mówi o walce z lekarza­mi i Sanepi­dem.

Zachę­ca każdego do wymyśle­nia swo­jej strate­gii. Najważniejsze aby nie być… biernym. Przes­tań­cie się bać i wal­cz­cie o swo­je prawa!

Polecam obejrzenie całego filmu. Ania Agrafka przytacza przykłady z życia, kiedy szczepienie jest niedopuszczalne. Jest w filmie mowa także o skutkach bezmyślnego podawania wszystkim noworodkom witaminy K.

CZY SZCZEPIENIA DZIECI POWINNY BYĆ OBOWIĄZKOWE?
152  answers

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *