Sądownictwo to struktura przestępcza! Bogusław Owoc

19 lipca 2017 r. Bogusław Owoc skomentował wydarzenia w Sejmie, w związku z reformą tzw. wymiaru sprawiedliwości. Po raz pierwszy publicznie przedstawił — dosyć szczegółowo — swój pomysł na uzdrowienie polskiego sądownictwa, które uważa za strukturę przestępczą. Opcja zerowa - to jedyny sposób by odciąć sędziów od przeszłości, i sprawić by przestali być cyniczni i bezkarni.

Wczo­raj opub­likowałem pier­wszą część odpowiedzi jakiej udzielił mi Bogusław Owoc na pytanie: jaka jest Two­ja praw­da, reflek­sje po wczo­ra­jszych wydarzeni­ach w sądzie i Sejmie? To była rob­o­ta na zlece­nie — ten tytuł dobrze pod­sumowu­je całą wczo­ra­jszą wypowiedź o wniosku dobromiejskiej policji, i poczy­na­ni­ach olsz­tyńs­kich sędz­iów na rozpraw­ie rodziny Kapelan.

Bogusław Owoc - skrót, całość wypowiedzi do obejrzenia:

Ci, którzy bronią tej całej patologii dzi­ała­ją na szkodę państ­wa. To jest anty­pol­s­ka dzi­ałal­ność. Mam nadzieję, że każdy za tą anty­pol­ską dzi­ałal­ność będzie rozlic­zony. Oni straszą tych, co chcą zmienić, przy­wró­cić pra­worząd­ność.

Szcz­erze powiedzi­awszy PiS nie wie, jak do tej sprawy pode­jść. Już niedłu­go zostanie wdrożona opc­ja zerowa. Nie jakaś tam refor­ma, a opc­ja zerowa. Wszyscy są pozbaw­ieni urzędów i są rozliczani. Mogę powiedzieć pod­sta­wowe ele­men­ty założe­nia tej opcji zerowej. Po raz pier­wszy pub­licznie to powiem.

Będzie tak, że pow­stanie spec­jal­ny organ, który będzie się zaj­mował rachunkiem krzy­wd. Każdy sędzia, który dop­uś­cił się przestępst­wa, będzie płacił z włas­nej kieszeni zadośćuczynie­nie. Jak zabraknie to za każde 20 zł, jeden dzień odsi­ad­ki. Jeżeli ktoś dop­uś­cił się jed­nokrot­nego przestępst­wa, 25% uposaże­nia w stanie spoczynku.  Jeżeli dwukrot­nego, 50% uposaże­nia. Jeżeli czterokrot­nie zła­mał pra­wo, żad­nego uposaże­nia nie ma! Nie płaci się mafii za to, że wykonu­je swo­ją dzi­ałal­ność! Trze­ba w końcu przy­wró­cić nor­mal­ność. 

Chodzi o sys­tem, a nie o ludzi. Młodzi sędziowie wychowani w sys­temie postko­mu­nisty­cznym, są jeszcze bardziej cyn­iczni i bezkarni, niż ci, co orzekali w lat­ach 80-tych. Sys­tem ich tak uksz­tał­tował, tak ich przekon­ał do bezkarnoś­ci, że mogą wszys­tko.

21 lat mi zajęło, żeby wykazać, że to jest struk­tu­ra przestępcza. I w opar­ciu o to, że jest to struk­tu­ra przestępcza, a nie jakichś tam poje­dynczych tysiąc przy­pad­ków, to moż­na przeprowadz­ić opcję zerową bez zmi­any Kon­sty­tucji. Żeby wykazać, że to jest struk­tu­ra przestępcza, trze­ba pod­dać się tej obróbce, jakiej ja się pod­dałem.  

Dlaczego jest to struk­tu­ra przestępcza, i na czy­je zlece­nie zlece­nie dzi­ała, ale o tym już… niebawem.

Ja jestem mielony przez tzw. wymiar sprawiedliwości dopiero trzy lata, ale mogę śmiało stwierdzić za Bogusławem Owocem, który ma 21-letnie doświadczenie w tym względzie, że nasze sądownictwo w obecnym kształcie to rzeczywiście struktura przestępcza. Czy opcja zerowa będzie panaceum na zastaną sytuację? Niestety, tutaj nie podzielam optymizmu Bogusława Owoca. Myślę, że opcja zerowa nie wejdzie w życie, ponieważ w najbliższych latach nie przewiduję wrzenia rewolucyjnego społeczeństwa, a tylko wtedy k… i złodzieje — nie tylko z sądownictwa — mogliby zawisnąć na latarniach. Ja mam inny pomysł, ale o tym… może kiedyś 😆

 

 

Rafael Grychnik
źródło: Face­book
Dziękuję! To jesteś bardzo tępy i prosto pisząc — tak żebyś zrozumiał — jesteś chamem, który nie potrafi zrozumieć prostego tekstu 👿 Twój umysł nie rozróżnia pojęcia “wykazać” od “stwierdzić”  😆

 

10 myśli na temat “Sądownictwo to struktura przestępcza! Bogusław Owoc

 • 29 lipca 2017 o 22:07
  Permalink

  Dlaczego Pan Zbig­niew Zio­bro
  jako min­is­ter spraw­iedli­woś­ci oraz proku­ra­tor gen­er­al­ny IGNORUJE głosy najbardziej zain­tere­sowanych w napraw­ie tego obec­nie zde­gen­erowanego sys­te­mu zwanego spraw­iedli­woś­ci czyli samych POKRZYWDZONYCH — najbardziej DOŚWIADCZONYCH w walce z SĘDZIOWSKĄ KASTĄ i najbardziej zain­tere­sowanych w real­nych refor­ma­ch pol­skiego sądown­ict­wa ?
  Sam DOZNAŁ przykroś­ci (ukarany grzy­wną ) ze strony pias­tu­jącej urząd sędziego w sądzie rejonowym Warsza­wa Justyny Kos­ki-Janusz i … oso­biś­cie cofnął jej awans do sądu okrę­gowego w Warsza­w­ie:
  — obec­nie w tymże sądzie ta NIEGODNA URZĘDU SĘDZIEGO Justy­na KOSKA-JANUSZ założyła prze­ciw niemu sprawę — sygn. IC 1115/16 — o narusze­nie dóbr oso­bistych — do tej sprawy WSTĄPIŁEM pis­mem pro­ce­sowym PRZYPOZWANIE z dnia 14.06.2017 r. ponieważ jest ona -Justy­na KOSKA-JANUSZ na LISTA 110 NIEGODNYCH URZĘDU SĘDZIEGO ŚCIGANYCH NA DRODZE KARNEJ ZGODNIE Z KK z mocy art. 76 KPC po Jego stron­ie!
  Ale Pan Zbig­niew Zio­bro mil­czy na ten tem­at! DLACZEGO?
  Przez pon­ad rok ignorował Nasze wnios­ki o audi­encję;
  ZLEKCEWAŻYŁ NASZ WIEC POPARCIA DLA ZBIGNIEWA ZIOBRY zor­ga­ni­zowany w dniu 21.10.2016 (doku­men­ty ode­brał Michał WOŚ z jego gabi­ne­tu poli­ty­cznego) a ter­az od 22.06.2017 r. czekam na jego odpowiedź w spraw­ie “DZIAŁAŃ SĘDZIÓW i PROKURATORÓW” do której został ZOBLIGOWANY przez Kance­lar­ię preze­sa Rady Min­istrów bo SZEDŁ W ZAPARTE lekce­ważąc art 253 KPA i NASZE wnios­ki o audi­encję.
  Dlaczego nie raczy odpowiedzieć na NASZE KONKRETNE WNIOSKIPROGRAM NASZGO RUCHU SPOŁECZNEGO związane z naprawą tego sys­te­mu — tylko 25 punk­tów w tym wiele gwaran­tu­ją­cym NAM wszys­tkim real­iza­cję kon­sty­tucyjnych praw do SĄDU!
  PRECYZYJNIE TO PUNKTOWAĆ BĘDĘ JA i to nie tylko samego Pana Zio­brę ale i 110 NIEGODNYCH URZĘDU SĘDZIEGO ŚCIGANYCH NA DRODZE KARNEJ ZGODNIE Z KK I 67 NIEGODNYCH URZĘDU PROKURATORA oraz kilkudziesię­ciu funkcjonar­iuszy policji i urzędów!
  POKRZYWDZENI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ im. CLAUDIU CRULICA — patrz Nasza strona na Face­booku

  Odpowiedz
  • 29 lipca 2017 o 22:32
   Permalink

   Dzięku­ję! Do listy sędz­iów, których należy posłać na oślą łączkę i ja mógłbym dorzu­cić kil­ka nazwisk 😉 Pier­wsze z brzegu to SSR Graży­na Giżews­ka-Roz­mus

   Odpowiedz
  • 1 października 2017 o 08:34
   Permalink

   Dlaczego min Zio­bro nic z tym nie zro­bił? Sam jest zasupłany w swo­jej kaś­cie “dobrej zmi­any” i nie po drodze mu do tego by cokol­wiek zmieni­ało się naszym wymi­arze. Pomi­mo pisków i krzyków będzie tak jak było w spraw­iedli­woś­ci niespraw­iedli­wie.

   Odpowiedz
   • 1 października 2017 o 10:11
    Permalink

    Dzięku­ję! Niby masz rację… ale nie do koń­ca 😉 Żeby zasad­nic­zo zmienić sądown­ict­wo to potrzeb­na… rewoluc­ja, przy­na­jm­niej w myśle­niu o odpowiedzial­noś­ci sędz­iów za fer­owane wyro­ki! Sędzia — to jedyny chy­ba w Polsce zawód, w którym “autor” dzieła nie odpowia­da za jego jakość! Może “skrę­cić” każdy wyrok i nie poniesie żad­nych kon­sek­wencji… chy­ba że awan­su­je 😉 Zio­bro steru­je ręcznie a tu potrzeb­ne są zmi­any sys­te­mowe. Za każdy wyrok pod­ważony przez wyższą instancję, kara dla sędziego… np. odsunię­cie od sędziowa­nia na rok. Dru­ga wpad­ka… odsunię­cie na 3 lata… trze­cia wpad­ka… pozbaw­ie­nie prawa wykony­wa­nia zawodu. Po kilku lat­ach nie mielibyśmy w sądown­ictwie sko­rumpowanych i niedouc­zonych sędz­iów!

    Odpowiedz
    • 2 października 2017 o 08:16
     Permalink

     Wszys­tko to i tak pad­nie gdyż min Zio­bro jak ter­az i Prezy­dent uzur­pu­je dla siebie fer­owanie orzeczeń sądowych. Upoli­ty­cznie­nie sadów to kwes­t­ia cza­su, choć i tak na mar­gin­e­sie są już upoli­ty­cznione. Olsz­tyn bije na głowę w orzeczeni­ach niedorzecznych, a Białys­tok mu wtóru­je ( apelac­ja). Opcji zerowej nie da się przeprowadz­ić nie to, że rządzą­cy by nie chcieli ale nie mogą poli­ty­ka im tego zabra­nia i dąże­nie do wdroże­nia sys­te­mu “PZPRowskiego” w sądown­ictwie ( proku­ratu­ry już są “perelowskie” ) Za SLD potem PiS i naj­gorszej zmi­any PO sądy stały się enklawa­mi niespraw­iedli­woś­ci oraz bycia w przeświad­cze­niu sędziego o jego nietykalnoś­ci i to fak­ty­cznie trze­ba zmienić jed­nak nie wyda­je mi się, że się Nam to uda.

     Odpowiedz
     • 2 października 2017 o 19:40
      Permalink

      Dzięku­ję! Ja widzę prosty sposób na “samouzdrowie­nie” się sądown­ict­wa. Za każdy wyrok pod­ważony przez wyższą instancję, kara dla sędziego… np. odsunię­cie od sędziowa­nia na rok. Dru­ga wpad­ka… odsunię­cie na 3 lata… trze­cia wpad­ka… pozbaw­ie­nie prawa wykony­wa­nia zawodu. Po kilku lat­ach nie mielibyśmy w sądown­ictwie sko­rumpowanych i niedouc­zonych sędz­iów! 😉 I tak, aż do Sądu Najwyższego, którego sędziowie byli­by odsuwani od zawodu, po uwzględ­nie­niu skar­gi oby­wa­tela przez Europe­js­ki Try­bunał Praw Człowieka lub Try­bunał Spraw­iedli­woś­ci 😉

      Odpowiedz
 • 22 lipca 2017 o 07:29
  Permalink

  PO było grupą przestępczą!”
  Noc­ne kosz­mary w PO i właś­ci­cieli III RP. „Nietykalni” i ”święte krowy” pot­wornie „ryczą” .
  Bestie w czarnych togach zniszczyły niejed­no życie.
  Obo­jęt­ność tej nadzwycza­jnej kasty wobec krzy­wdy ludzi jest poraża­ją­ca.
  Osądza­my togowych zbrod­niarzy zag­nieżdżonych w pol­s­kich sądach.
  Zbrod­niarze z orła­mi na pier­si­ach nadal orzeka­ją w pol­s­kich sądach

  Odpowiedz
  • 22 lipca 2017 o 10:44
   Permalink

   Dzięku­ję! Jestem pesymistą, co do skutecznoś­ci żąda­nia “osądzenia przestępców / zbrod­niarzy w togach”! Do tego potrzeb­na… rewoluc­ja;)

   Odpowiedz
 • 20 lipca 2017 o 23:16
  Permalink

  W 2011 r. do kamer TVP Olsz­tyn, powiedzi­ałam: “Olsz­tyńs­ki wymi­ar spraw­iedli­woś­ci to zor­ga­ni­zowana gru­pa przestępcza”.
  Stanisław­ie na ilu rozprawach, Pana Bogusława byłam?

  Odpowiedz
  • 20 lipca 2017 o 23:21
   Permalink

   Dzięku­ję! Zagad­ka? A co dajesz w nagrodę? I jaka jest tol­er­anc­ja błę­du? 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *