Święto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Dzisiaj mamy Święto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Clou programu Święta to nadanie tytułu doktora honoris causa profesorowi Janowi Kicińskiemu

Świę­to UWM to także okaz­ja, by około 200 pra­cown­ików naukowych Uni­w­er­syte­tu Warmińsko-Mazurskiego otrzy­mało pro­moc­je na dok­torów habil­i­towanych i dok­torów.

Dla mnie była to szczegól­nie intere­su­ją­ca impreza, ze wzglę­du na fakt, że po raz pier­wszy w Sena­cie UWM zasi­adł prze­wod­niczą­cy Nieza­leżnego Związku Zawodowego Pra­cown­ików Uni­w­er­syte­tu Warmińsko-Mazurskiego PRAWDA Andrzej Adamow­icz.

Gratuluję koledze dziennikarzowi i wydawcy Echa Purdy.

Jak poin­for­mował mnie jeden z Czytel­ników, zaprosze­nie do zasi­ada­nia w Sena­cie pod­czas Świę­ta, to gest kur­tu­azyjny, a nie stała nom­i­nac­ja.

Ta okoliczność niczego nie zmienia w moim postrze­ga­niu roli i znaczenia NZZP UWM PRAWDA, dla życia całego UWM.

Święto UWM. Nazwa związku zobowiązała mnie do uwiecznienia tej chwili.

6 myśli na temat “Święto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 • 11 czerwca 2017 o 14:30
  Permalink

  Panu “Koledze” (a może by Pan podał swo­je dane per­son­alne, to byśmy pub­licznie podysku­towali na swój tem­at! Najlepiej schować się za KOLEGĘ. PRAWDA, ŻE PROPOZYCJA RYZYKOWNA!? ) chcę odpowiedzieć, że czu­ję się dobrze ze swoi­mi zasada­mi, przeszłoś­cią i nie jest mi potrzeb­ne dodatkowe dowartoś­ciowanie (ja z poprzed­niej pra­cy odszedłem na własne życze­nie a nie w atmos­ferze skan­dalu). Na wspom­ni­anej uroczys­toś­ci reprezen­towałem Związek Zawodowy Pra­cown­ików Uni­w­er­syte­tu Warmińsko-Mazurskiego PRAWDA. Uczyniłem to na oso­biste zaprosze­nie J.M. Rek­to­ra, który chy­ba uznał iż reprezen­tac­ja związku Praw­da nie przynosi ujmy orsza­kowi Sen­atu UWM, mimo tego, że w wielu sprawach na tem­aty pra­cown­icze mamy skra­jnie odmi­enne zdanie, które ewident­nie nie podo­ba się pra­co­daw­cy i budzi “nien­aw­iść” niek­tórych osób, którym w imie­niu bro­nionych pra­cown­ików wypom­i­nam łamanie prawa pra­cown­iczego (W TYM POSTAWIONYM BARDZO WYSOKO W HIERARCHII UWM, PRZYKRO MI TO ROBIĆ ALE TAKA JEST W TEJ CHWILI MOJA ROLA). Oczy­wiś­cie taka moja postawa, jako związkow­ca przys­parza mi osób niechęt­nych u mojego pra­co­daw­cy, co pewnie które­goś dnia skończy się wyrzuce­niem mnie z pra­cy ku radoś­ci niek­tórych moich prze­ci­wników, również ku zad­owole­niu Pana “Kole­gi”. Jeżeli “Kole­ga” uważa, że moja obec­ność w orsza­ku (MOJA FIZJONOMIA TEŻ MI SIĘ NIE PODOBA) Sen­atu UWM budzi uczu­cia wymiotne, to nic prost­szego te rekla­mac­je proszę kierować do Pana Rek­to­ra Góreck­iego i na następ­nej tego typu uroczys­toś­ci AA nie będzie obec­ny i nie będzie powodował pal­pi­tacji ser­ca “Kole­gi” (wystar­czy Panu Rek­torowi tylko o tym wspom­nieć i sprawa będzie załatwiona zgod­nie z Pana życze­niem). Kończąc wywód chcę powiedzieć, że służ­ba PRAWDZIE oraz pomoc osobom krzy­wd­zonym przez sys­tem, zas­paka­ja moje poczu­cie zad­owole­nia!!! Poz­draw­iam Pana “Kolegę” i pole­cam na uspoko­je­nie kil­ka tabletek — MOGĄ BYĆ ZIOŁOWE — MOŻNA PODZIELIĆ SIĘ Z INNYMI KOLEGAMI! Stanisław­ie poniżej poda­ję skład Sen­atu UWM oraz oso­by zapraszane na jego posiedzenia z głosem dorad­czym (KOPIA Z OFICJALNEJ STRONY UWM). TO PRAWDA!!! EUREKA, AA NIE JEST CZŁONKIEM SENATU ALEWIEKOPOMNEODKRYCIEKOLEGI”!!! Poz­draw­iam WSZYSTKICH sfrus­trowanych prze­ci­wników Związku Zawodowego Pra­cown­ików Uni­w­er­syte­tu Warmińsko-Mazurskiego PRAWDA oraz moich i oświad­czam, że mimo różnych nagonek będę bronił pra­cown­ików , którym trze­ba pomóc nawet kosztem swoich interesów (NIESTETY ZŁA INFORMACJA DLA MOJEGO ULUBIONEGO PRACODAWCY I JEGO POMOCNIKÓW W WALCE)! Andrzej Adamow­icz CZŁONKOWIE SENATU — kadenc­ja 2016–2020

  CZŁONKOWIE SENATU
  (kadenc­ja 2016 – 2020)

  1. prof. dr hab. Ryszard GÓRECKI
  2. prof. dr hab. Grze­gorz BIAŁUŃSKI
  3. dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM
  4. prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI
  5. prof. dr hab. n. med. Woj­ciech MAKSYMOWICZ
  6. dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM
  7. prof. dr hab. inż. Urszu­la CZARNIK
  8. prof. dr hab. Tadeusz KAMIŃSKI
  9. dr hab. inż. Radosław WIŚNIEWSKI, prof. UWM
  10. dr hab. Andrzej SZMYT, prof. UWM
  11. prof. dr hab. Krzysztof MŁYNARCZYK
  12. dr hab. Jan JAKÓBOWSKI, prof. UWM
  13. prof. dr hab. Bog­dan LEWCZUK
  14. prof. dr hab. Roman KISIEL
  15. prof. dr hab. n. med. Andrzej RYNKIEWICZ
  16. dr hab. inż. Ewa PATUREJ, prof. UWM
  17. dr hab. Sła­womir PRZYBYLIŃSKI, prof. UWM
  18. dr hab. inż. Adam LIPIŃSKI, prof. UWM
  19. prof. dr hab. inż. Mał­gorza­ta DAREWICZ
  20. prof. dr hab. Jerzy KASPRZAK
  21. ks. prof. dr hab. Woj­ciech GUZEWICZ
  22. prof. dr hab. szt. muz. Benedykt BŁOŃSKI
  23. ks. dr hab. Marek ŻMUDZIŃSKI
  24. prof. dr hab. inż. Tomasz DASZKIEWICZ
  25. dr hab. Bea­ta JARMOŁOWSKA, prof. UWM
  26. prof. dr hab. inż. Ryszard ŹRÓBEK
  27. prof. dr hab. Zbig­niew CHOJNOWSKI
  28. dr hab. Katarzy­na GLIŃSKA-LEWCZUK, prof. UWM
  29. dr hab. Danu­ta KRUK, prof. UWM
  30. prof. dr hab. Andrzej KONCICKI
  31. dr hab. Anna ORGANIŚCIAK-KRZYKOWSKA, prof. UWM
  32. prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. KOWALSKI
  33. prof. dr hab. inż. Woj­ciech JANCZUKOWICZ
  34. dr hab. Joan­na GARBULA, prof. UWM
  35. prof. dr hab. Dar­iusz CHOSZCZ
  36. prof. dr hab. inż. Bogusław STANIEWSKI
  37. prof. dr hab. Dar­iusz SZPOPER
  38. dr hab. Leszek SZARZYŃSKI, prof. UWM
  39. ks. dr hab. Jacek PAWLIK, prof. UWM
  40. dr inż. Doro­ta BUGNACKA
  41. dr Elż­bi­eta EJDYS
  42. dr inż. Cezary CZYŻEWSKI
  43. dr Krzysztof ŁOŻYŃSKI
  44. dr inż. Agniesz­ka BĘŚ
  45. dr Leszek BŁASZKIEWICZ
  46. dr n. wet. Piotr SOCHA
  47. dr Zbig­niew NASALSKI
  48. dr n. med. Tadeusz ŻECHOWICZ
  49. dr inż. Mar­iusz GUSIATIN
  50. dr Danu­ta RADZISZEWSKA-SZCZEPANIAK
  51. dr inż. Jarosław SZUSZKIEWICZ
  52. dr inż. Lucy­na KŁĘBUKOWSKA
  53. dr Szy­mon KISIEL
  54. dr inż. Andrzej LUBECKI
  55. dr Adam MIECZYKOWSKI
  56. ks. dr Jan GUZOWSKI
  57. mgr Maria SIEMIONEK
  58. mgr inż. Marek JASTRZĘBSKI
  59. dr inż. Alek­sander SOCHA
  60. mgr inż. Krzysztof ŚWITAŁA
  61. mgr inż. Natalia CHODKOWSKA
  62. Mar­lena BARYCZKA
  63. Domini­ka BAWIRSZ
  64. Jakub CYBULA
  65. Michał DOROSZCZAK
  66. Piotr HERMAN
  67. Kaja JEZIORSKA
  68. Mag­dale­na KILUK
  69. Bar­tosz KUŁACZKOWSKI
  70. Klau­dia MARSZAŁEK
  71. Prze­mysław PIECH
  72. Kami­la PUŁAWSKA
  73. Aga­ta RAWŁUSZKO
  74. Domini­ka RESZKA
  75. Paweł STEFANOWICZ
  76. Klau­dia STOPKA
  77. Szy­mon WESOŁOWSKI
  78. Woj­ciech ŻAK

  oraz – oso­by zwyk­le zapraszane na posiedzenia Sen­atu:

  1. mgr Agniesz­ka CHOMA-MEUS
  2. dr inż. Scholasty­ka BARAN
  3. dr inż. Zbig­niew WARZOCHA
  4. dr hab. inż. Piotr SOŁOWIEJ
  5. Andrzej Bro­nisław ADAMOWICZ
  6. Jan NIERADKO
  7. dr hab. Iwona KONOPKA, prof. UWM

  Odpowiedz
  • 11 czerwca 2017 o 16:39
   Permalink

   Dzięku­ję! Bra­wo NZZP UWM PRAWDA!!! Gdy­by 3 lata temu, NSZZ Pra­cown­ików Policji miał takiego Prze­wod­niczącego jak Ty Andrze­ju, to dzisi­aj ja nadal bym pra­cow­ał w KWP w Olsz­tynie, a Adam Kall był­by w cywilu bez prawa do emery­tu­ry! 😉 Na UWM jest dużo kałłu 😉 Wiem o tym, także od pra­cown­ików cywilnych, którzy byli mob­bin­gowani i trafili pod skrzy­dła psy­chologów. Tobie Andrze­ju życzę wytr­wałoś­ci! Na pohy­bel uni­w­er­syteckim Paździo­chom 😉

   Odpowiedz
 • 7 czerwca 2017 o 08:00
  Permalink

  Skład członków Sen­atu określa Statut UWM, są wybierani co 4 lata spośród społecznoś­ci aka­demick­iej. Obec­ny skład Sen­atu moż­na znaleźć na stron­ie inter­ne­towej UWM, nie ma tam AA. Przed­staw­iciele zz są zapraszani na posiedzenia kur­tu­azyjnie. Widać że AA musi się dowartoś­ciować. Poz­draw­iam.

  Odpowiedz
  • 7 czerwca 2017 o 10:17
   Permalink

   Dzięku­ję! I to się nazy­wa… poin­for­mować i dać szprycę w 3D 😉 “Kolego” ja wcale nie napisałem, że AA został stałym członkiem Sen­atu UWM. Napisałem: że po raz pier­wszy w Sena­cie UWM zasi­adł prze­wod­niczą­cy Nieza­leżnego Związku Zawodowego Pra­cown­ików Uni­w­er­syte­tu Warmińsko-Mazurskiego PRAWDA Andrzej Adamow­icz. I to jest cała moja PRAWDA, opar­ta na niezbitych fak­tach 😉
   Co do dowartoś­ciowa­nia… nie wiem na ile Ty znasz AA… ja znam go od paru miesię­cy, i już mogę stwierdz­ić, że AA nie potrze­bu­je żad­nego taniego dowartoś­ciowa­nia… jego postawa o nim świad­czy… i widzę w nim “brat­nią duszę”. Nie lubi wazeliniarst­wa, i wal­czy z patolo­gia­mi, których w naszym Olsz­tynie i Ojczyźnie jest… mul­tum 😉 Poz­draw­iam.

   Odpowiedz
 • 6 czerwca 2017 o 22:37
  Permalink

  Sta­siu, z tego co znam UWM to AA nie jest członkiem Sen­atu-) trochę przesadziłeś…i najw­cześniej może zostać za 3 lata…(filtruj infor­ma­c­je-))

  Odpowiedz
  • 6 czerwca 2017 o 23:03
   Permalink

   Dzięku­ję! Nie wiem co mówią wewnętrzne przepisy UWM na tem­at członków Sen­atu. Piszę to, co sam widzi­ałem na własne oczy, i co zare­je­strowałem aparatem. AA wszedł na salę jako członek Sen­atu, i siedzi­ał na krzesłach przez­nac­zonych dla SENATORÓW 😉 Samozwaniec? Nie wierzę! 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *