Stanisław Olsztyn odpowiada dla prezesa Jerzego Okulicza

W piśmie 4178/18 z 4 października, które otrzymałem 8 października, Jerzy Okuliczprezes zarządu Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zadał mi 16 pytań i wyznaczył ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na 12 października. Ze względu, iż 12 października muszę się stawić w Białymstoku w Sądzie Apelacyjnym, by uczestniczyć w rozprawie w procesie Osrane gacie, odpowiedź prezesowi napisałem wczoraj.

Ponoć wszys­tkie odpowiedzi kandy­datów na rad­nych RM Olsz­ty­na zostaną upub­licznione na stron­ie inter­ne­towej OSM i opub­likowane w Gaze­cie Olsz­tyńskiej.

Pan prezes Jerzy Okulicz, tak jak i inni preze­si spółdziel­ni mieszkan­iowych w całej Polsce, są znani z dzi­ała­nia przy pod­nie­sionej przyłbi­cy i z pełnej jawnoś­ci swoich poczy­nań. Udostęp­ni­a­ją wszelkie wiado­moś­ci swoim mieszkań­com i dzi­en­nikar­zom bez… zbęd­nej zwło­ki.

Tym niem­niej postanow­iłem swo­ją odpowiedź już dzisi­aj opub­likować w cza­sopiśmie Ku Prawdzie, by mogli się z nią zapoz­nać nie tylko czytel­ni­cy Gaze­ty Olsz­tyńskiej.

Szanowny Panie Prezesie,

27 wrześ­nia – to był czwartek — próbowałem się z panem skon­tak­tować, by zadać konkretne pytanie:

dlaczego naraża pan mieszkańców Podgrodzia – ponad 7 tysięcy — na utratę zdrowia, a nawet życia decydując, że ogrzewanie Osiedla rozpocznie się 1-go października, czyli po zbliżającym się weekendzie, gdy temperatura powietrza od kilku dni już oscylowała około 0 °C?

Taką pańską decyzję przekazał mi kierown­ik admin­is­tra­cyjny osied­la Pod­grodzie, i potwierdz­iła ją sekre­tar­ka, do której skierowałem prośbę o umożli­wie­nie spotka­nia się z panem.

Nieste­ty, nie znalazł pan – przez dwa dni — ani min­u­ty wol­nego cza­su, aby odpowiedzieć na moje – mieszkań­ca Pod­grodzia, kandy­da­ta na rad­nego — konkretne pytanie, to nie ma pan moral­nego prawa zadawa­nia mi pytań doty­czą­cych moich poglądów.

Jed­nak z sza­cunku dla mieszkańców OSM odpowiadam na pyta­nia 1 – 16 zawarte w piśmie syg­nowanym datą 4 październi­ka 2018 r. :

Jeżeli zostanę radnym RM Olsztyna to podejmę wszelkie możliwe działania, które będą służyły temu, by Olsztyn był miastem, w którym chce się żyć, w którym żyje się oddychając pełną piersią, które posiada obiekty kulturalno-sportowe na miarę XXI wieku, w którym tętni życie, w którym koszty utrzymania są równe dla każdej kategorii mieszkańców i na jak najniższym poziomie, w którym żaden prywaciarz nie bogaci się na majątku komunalnym, w którym człowiek z inicjatywą bez problemu, z zachętą ze strony Miasta, realizuje swoje przedsięwzięcia gospodarcze, w którym miejscy urzędnicy wychodzą naprzeciw postulatom mieszkańców… itp. itd.
Pytania o znajomość ustaw i zarządzanie budżetem upoważniają mnie do stwierdzenia, że podejmę działania aby zmienić Prawo Spółdzielcze tak, by prezesi zarządów SM zajmujący się polityką, a nie sprawowaniem zarządu, byli natychmiast usuwani… choćby poprzez referendum wśród mieszkańców.

Jed­nocześnie zwracam uwagę preze­sowi, że przepaloną żarówkę przy bloku Bar­czewskiego 28 zgłosiłem już blisko miesiąc temu, i do dzisi­aj nie nastąpiła jej wymi­ana!

Stanisław Olsz­tyn

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *