Co grozi rodzicom za uchylanie się od obowiązkowych szczepień dzieci?

Janusz Dzisko — dyrektor WSSE w Olsztynie — na spotkaniu 24 października 2016 r., przedstawił regulacje prawne aktualnie obowiązujące w zakresie szczepień dzieci. Powiedział jakie szczepienia dzieci są obowiązkowe i co grozi rodzicom, za uchylanie się od tego obowiązku.

Ustawa o zwal­cza­niu chorób zakaźnych i zagroże­ni­ach z 2008 roku. Roz­porządze­nie Min­is­tra Zdrowia z 2011 roku w spraw­ie obow­iązkowych szczepień ochron­nych.

Komu­nikat Głównego Inspek­to­ra San­i­tarnego tzw. kalen­darz szczepień, co roku jest wydawany ten komu­nikat, mówią­cy o tym, jakie szczepi­enia będą real­i­zowane w następ­nym roku. On co roku się zmienia. Zawartość tego kalen­darza podyk­towana jest głównie sytu­acją epi­demi­o­log­iczną, jeżeli chodzi o choro­by zakaźne w kra­ju. I nie tylko w kra­ju. Jest podyk­towany również możli­woś­ci­a­mi finan­sowy­mi. 

W przy­pad­ku, gdy­by dochodz­iło do uchy­la­nia się od tych szczepień, to my mamy ustawę o postępowa­niu egzekucyjnym w admin­is­tracji. Kodeks postępowa­nia admin­is­tra­cyjnego.

Jeżeli chodzi o nakładanie grzy­wien to w więk­szoś­ci wojew­ództw te kom­pe­tenc­je ma woje­w­o­da. W naszym wojew­ództwie zostało pod­pisane porozu­mie­nie. Woje­w­o­da sce­dował ten obow­iązek na państ­wowego wojew­ódzkiego inspek­to­ra san­i­tarnego. 

Wiek dzieci i rodzaj szczepi­onek. Wiek dzieci określa głównie kalen­darz szczepień. Rodza­je szczepi­onek… to tych szczepi­onek jest  bard­zo dużo. W zależnoś­ci od tego, w jaki sposób dziecko jest prowad­zone… na pod­staw­ie szczepień pod­sta­wowych… bądź też szczepi­one są szczepi­onka­mi poli­wa­lent­ny­mi

 

 

źródło: facebook
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Znaczy… z dyrektora WSSE to niezły… kłamczuszek? 😉

4 myśli na temat “Co grozi rodzicom za uchylanie się od obowiązkowych szczepień dzieci?

 • 1 listopada 2016 o 16:40
  Permalink

  Żału­ję, że nie było takiej wiedzy (o odmowie) za moich cza­sów t.j. około 20 lat temu i moje dziecko było szczepi­one obowiązkowo.Od początku miało objawy NOP aż do dziś.Ale lekarze nigdy nie uznali powikłań jako poszczepi­enne.

  Odpowiedz
  • 1 listopada 2016 o 21:16
   Permalink

   Dzięku­ję! No cóż… przeszłoś­ci nie zmien­imy… co nie oznacza, że ja też czegoś… nie żału­ję 😉

   Odpowiedz
 • 31 października 2016 o 09:53
  Permalink

  Oczy­wiś­cie moż­na się skutecznie bronić zna­jąc prak­tykę stosowaną przez urzędy. Wspar­cie w grupie na FB o nazwie Grzy­w­na za brak szczepień. STOP NOP ofer­u­je bezpłat­ną pomoc prawni­ka dla osób, którym nałożono grzy­wny. Niezwyk­le ważne jest wysłanie odwoła­nia w ciągu 7 dni od ode­bra­nia postanowienia o nałoże­niu grzy­wny.

  Odpowiedz
  • 31 października 2016 o 11:01
   Permalink

   Dzięku­ję! Bard­zo prak­ty­czne rady! W kupie siła 😉 Poz­draw­iam

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *