Szczepienia nie wpływały na spadek zachorowalności!

Podczas spotkania zorganizowanego przez biuro poselskie Iwony Arent, w sprawie szczepień dzieci, stronę przeciwną temu obowiązkowi reprezentował dr n. med. Jerzy Jaśkowski. Udostępniam film, będący zapisem pierwszej części wypowiedzi dr Jerzego Jaśkowskiego, skierowanej do mieszkańców Olsztyna.

Jerzy Jaśkows­ki - skrót wypowiedzi — całość do obe­jrzenia:

Od 5 roku studiów pracu­ję w Klin­ice Chirurgii Ogól­nej. Byłem ekspertem strony sol­i­darnoś­ciowej przy okrągłym sto­liku. Byłem ekspertem Try­bunału w Hadze. Jakie są wnios­ki moje z tej całej pra­cy.

jesteśmy wciąż manip­u­lowani. Moż­na nad sta­dionem wywołać postać dowol­nego ducha, i wszyscy będą słyszeli mowę tego ducha. Muszę cofnąć się do dwóch pojęć pod­sta­wowych. Pier­wsze to jest, co to jest cywiliza­c­ja? Drugie, co to jest kul­tura? To jest bard­zo ważne, bo w zależnoś­ci od rodza­ju cywiliza­cji zupełnie inaczej postrzegamy życie nasze.

Najbardziej niebezpiecznym przestępcą w naszych czasach jest ten, który rozpowszechnia wiedzę.

Najważniejsze w ist­nie­niu każdego państ­wa, jest posi­adanie włas­nej prasy, mass mediów. Do lat dziewięćdziesią­tych mieliśmy w Polsce około 2 tysiące cza­sop­ism naukowych, i około 10 mil­ionów nakładu. W tej chwili nie mamy żad­nego! Wszys­tkie zostały wyku­pi­one przez fir­mę. To jest fir­ma założona w 54 roku przez CIA… ona ma monopol na wiedzę.

Pols­ka… 37 mil­ionów ma 470 szkół wyższych. Niem­cy 90 mil­ionów, mają tylko 80. Oni mają 17 tysię­cy wynalazków. My mamy tylko sto. Ilość nie przeszła w jakość. 

Dane zachod­nie mówią wprost: więcej ludzi umiera na leki dopuszc­zone do obro­tu przez urzęd­ników, niż na przykład z mar­i­huany. 

W 98 roku stwor­zono poję­cie ter­ro­ryz­mu. Do ter­ro­ryz­mu zal­iczano edukację w domu. Żeby uzyskać pieniądze, trze­ba nas­traszyć. Jesteśmy straszeni, czy to papierosa­mi i rakiem, zawałem ser­ca, miażdży­cą, efek­tem cieplar­ni­anym. 

His­to­ria szczepień wcale nie zaczy­na się od Jen­nera, jak to usiłu­je się nam wmówić. Pier­wsze szczepi­enia prze­ci­wko ospie były we Francji w 1715 roku. Tamte­jsze komite­ty naukowe powołane spec­jal­nie do stwierdzenia, czy to dzi­ała, czy nie dzi­ała? Już po 20 lat­ach wyco­fano się całkowicie ze szczepień ze wzglę­du, że tyle ludzi umier­ało. Raport komisji królewskiej:

lekarz który nadal wymusza szczepienia jest najbardziej błędny zawodowo i wątpliwy moralnie ponieważ fałszywie przedstawia niekorzystne fakty i ukrywa konsekwencje… to jest do dzisiaj…

polio

Podam przykład konkret­ny, jed­nej szczepi­on­ki, która jest tak bard­zo mod­na. W 1935 roku pow­stało poję­cie hisz­pańskiej grypyczyli 20 lat po tym później, jak miało to miejsce. Wszys­tkie raporty mówią, że nie było żad­nej grypy, tylko po szczepi­e­niu na ospę i tyfus w armii nastąpił gwał­towny wzrost zgonów na zapale­nia płuc i zapale­nia mózgu. To samo było w Syrii, na Ukrainie. 

Ku Prawdzie: Dr Jerzy Jaśkowski podczas swojego wystąpienia udowadniał, na podstawie danych statystycznych, że de facto, wprowadzane na masową skalę szczepienia nie wpływały na spadek zachorowalności, na daną chorobę. Zachorowalność i tak malała, z uwagi na naturalny wzrost kondycji społeczeństwa po wojnie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *