Szczepionka przeciwko grypie — oszustwo farmacji 100-lecia!

Druga część odpowiedzi dr n. med. Jerzego Jaśkowskiego na artykuł Ewy Rycerz: Co o grypie powinien wiedzieć rodzic. Pierwszą część odpowiedzi zamieściłem we wpisie: Skuteczność szczepionki przeciwko grypie jest zerowa.

Na końcu nasza dziel­na blon­dyn­ka — Ewa Ryc­erz - rozpraw­ia się z mita­mi na tem­at szczepień. Nieste­ty, tutaj już szarżu­je jak pijany zając pod górkę.

Rzekomy mit 1 — Szczepionka może wywołać grypę!

To niepraw­da, pisze Ewa Ryc­erz. Dalej poda­je, po szczepi­e­niu mogą wys­tąpić takie objawy jak gorącz­ka (temp. pow. 38 C — dop. JJ), bóle mięśni i stawów. Czyli typowe objawy grypy, ale to nie gry­pa!

A tym­cza­sem bada­nia kanadyjskie dr Toma­jłoć,  potwierdza­ją pon­ad wszel­ka wąt­pli­wość, że po szczepi­e­niu prze­ci­wko gryp­ie, zachorowa­nia w następ­nych sezonach są cięższe i niebez­pieczniejsze.

No ale komu chce się czy­tać zagraniczne peri­ody­ki medy­czne? Po szczepi­e­niu prze­ci­wko gryp­ie, wzras­ta demenc­ja u ludzi starszych!

Rzekomy mit 2 —  Szczepionka powoduje ciężkie odczyny poszczepienne - w rodzaju zespołu Guillaina-Barrego.

Według Ewy Ryc­erz jest to niepraw­da, ponieważ epi­demi­olodzy temu zaprzecza­ją. Jed­nak dziel­na niewias­ta nie poda­je, jacy epi­demi­olodzy i na jakiej pod­staw­ie.

A tym­cza­sem, w 2000 roku odbyło się tajne posiedze­nie przed­staw­icieli CDC, FDC oraz przed­staw­icieli firmy Mer­ck, Glax­o­Smith Kline, Wyeth i Avan­tis Pas­teur, czyli wszys­t­kich wiel­kich pro­du­cen­tów szczepi­onek z przed­staw­iciela­mi władzy rzą­dowej.

Zaz­nac­zono, że wszelkie dane są tajne i nie mogą być pub­likowane. Dopiero po 10 lat­ach nastąpił prze­ciek. Uczest­ni­cy spotka­nia zostali poin­for­mowani, że:

stwierdzono statystycznie istotną zależność pomiędzy ekspozycją na rtęć zawartą w szczepionkach, a stanem dziecka. W wieku dwóch miesięcy notowano opóźnienie rozwoju, po trzech miesiącach  występowanie tików, po sześciu miesiącach deficyt uwagi. Ekspozycja na rtęć zawartą w szczepionkach, spowodowała cały katalog opóźnienia neurorozwojowego.

I najz­abawniejszy argu­ment w obal­a­niu mitów na tem­at szczepi­onek.

Rzekomy mit 3 — Szczepionka działa tylko na jednego wirusa!

Ewa Ryc­erz zaprzecza z wiel­ka mocą: To niepraw­da! Szczepi­onka dzi­ała na 3 wirusy. Przy­pom­i­nam: wirusów jest pon­ad 200.

Tak jak to opisy­wano już przed 50 laty, skuteczność szczepi­on­ki prze­ci­wko gryp­ie jest zerowa. Wykaza­ły to jed­noz­nacznie bada­nia przeprowad­zone np. w 2004 roku. Pomi­mo, że nastąpił spadek zaszczepi­al­noś­ci o 40 %,  śmiertel­ność wcale nie wzrosła. Ot, takie bab­skie kla­panie Ewy Ryc­erz, ale z właś­ci­wym stop­niem straszenia napisane.

Tym­cza­sem naukow­cy zaj­mu­ją­cy się przed­miotem twierdzą: Szczepi­onka prze­ci­wko gryp­ie jest najwięk­szym oszust­wem far­ma­cji w ostat­nim 100-leciu.

Inny tytuł pub­likacji: Szczepi­on­ki prze­ciw gryp­ie objaw­ia­ją się, jako najwięk­sza szarla­tane­r­ia jaką kiedykol­wiek wciśnię­to w his­torii medy­cyny.

Myślisz że tak łatwo lekarzom rzetelnie przedstawiać pacjentom wiedzę o szczepieniach. Jestem lekarzem i z tego między innymi powodu musiałam zmienić miejsce pracy – z powodu szczepień, zaczęłam rozpoznawać powikłania, wysyłać na konsultacje itp. Niestety procedura jest taka że idzie to przez sanepid. I jak moja szefowa otrzymała pismo zwrotne z sanepidu to jej wody odpłynęły, od następnego dnia zostałam odsunięta od szczepień a ponieważ nie byłam zatrudniona na stałe to przyszedł czas na mnie i nie przedłużono ze mną umowy, bez tłumaczenia. W ostatnim miejscu mam zapowiedziane że jak będę zniechęcać (a to dzięki pacjentom niestety którzy od razu poszli skonfrontować informacje ode mnie z szefową) zostanę odsunięta po raz kolejny od szczepień. Łatwo jest krytykować ale nie jest to takie proste. Lekarze są przestraszeni. Pozdrawiam - cytat z internetu

Ewa Ryc­erz jest polonistką. Czegóż moż­na wyma­gać? Poniżej  poda­ję prosty sposób na „grypę”. Niech Ewa Ryc­erz ma także jakąś korzyść z pisa­nia.

dr n. med. Jerzy Jaśkows­ki

Przepis na zwal­czanie “grypy”

Ku Prawdzie: Szczepionka przeciwko grypie to największe oszustwo farmacji w 100-leciu! To także największa szarlataneria jaką wciśnięto ludziom kiedykolwiek w historii medycyny! Dr n. med. Jerzy Jaśkowski siecze w pył, twierdzenia szerzone — nomen omen — przez Ewę Rycerz, polonistkę z wykształcenia.

 

gaja-wnuk
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Gratuluję… rozsądku! Ja niestety, szczepiłem się, ale i tak to nie ochroniło mnie przed zachorowaniem 👿
stanislaw-helis
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Szczerze współczuję. Ja się szczepiłem, ale skutków ubocznych nie stwierdziłem — jak na razie 😉
malgorzata-felicjanska
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Trzeba przeprowadzić kontrwywiad obywatelski… może jakiś warszawski dziennikarz chciałby zaistnieć… miałby wiadomość na czołówki gazet… jak ucichnie polityczna grypa w Sejmie 😆

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *