Szczury ze ZGOK-u już uciekają?! Spełnia się prognoza Elżbiety Kończyk?!

Zmiana prezesa zarządu każdej firmy jest wydarzeniem epokowym dla losów tej firmy. To także informacja specjalnego znaczenia dla obserwujących firmę członków społeczeństwa i… dziennikarzy. Nigdy tak nie jest, że prezes jest odwoływany lub odchodzi na własną prośbę bez… podtekstu. Gdy w komunikacie informującym o odejściu prezesa pojawia się zdanie, że odchodzi ze względów osobistych, zdrowotnych, to jestem pewien, że odchodzi… bo musi 😉

Dzisi­aj jeden z czytel­ników Ku Prawdzie poin­for­mował mnie, że 31 sierp­nia Prezes Zarzą­du Zakładu Gospo­dar­ki Komu­nal­nej w Olsz­tynie Mar­iusz Gaweł­da złożył do Rady Nad­zor­czej rezy­gnację z pełnionej funkcji.

Próbowałem potwierdz­ić powyższą infor­ma­cję u źródła. Nieste­ty, ani Mar­iusz Gaweł­da, ani rzecznik pra­sowy Prezy­den­ta Pio­tra Grzy­mow­icza nie odbier­a­ją tele­fonu.

Smaczkowi tej rezy­gnacji doda­je fakt, że ponoć wraz z preze­sem, zami­ar ode­jś­cia z firmy zgłosiło 5 innych pra­cown­ików z kierown­ict­wa ZGOK-u.

Skąd ta… epi­demia? Czyż­by prawdą było to, co twierdzą Jacek Pachuc­ki i Adam Socha, że ZGOK to bio­log­icz­na bom­ba zegarowa? Czy oso­by tam zatrud­nione, oraz wiz­y­tu­jące fir­mę dzieci, były cały czas i nadal są narażone na dzi­ałanie niebez­piecznych dla życia bak­terii i wirusów?

Przy­pom­i­nam, co prog­no­zowała Elż­bi­eta Kończyk odpowiada­jąc na moje pytanie o jej prawdę na tem­at ZGOK-u: szczury ze ZGOK-u niedłu­go będą płynęły jeziorem do ratusza! Rejter­a­da już się zaczeła? Olsz­tyńs­ki ZGOK tonie?

Czy taka gremi­al­na dymis­ja to już pokłosie kon­troli Cen­tral­nego Biu­ra Antyko­rup­cyjnego? Czy to ruch wyprzedza­ją­cy Prezy­den­ta Olsz­ty­na Pio­tra Grzy­mow­icza? Czy olsz­tyńs­ki recyk­ling za 150 mil­ionów to oszust­wo władz mias­ta?

Czas pewnie przyniesie odpowiedzi na te pyta­nia. Fak­tem jest, że wokół ZGOK-u, pro­jek­towanej elek­tro­ciepłowni na pali­wo alter­naty­wne, i wokół spir­i­tus movens tych przed­sięwz­ięć — Pio­tra Grzy­mow­icza — robi się… gorą­co i ciekaw­ie 😉 Wybo­ry samorzą­dowe już za rok. CDN

 

 

 

4 thoughts on “Szczury ze ZGOK-u już uciekają?! Spełnia się prognoza Elżbiety Kończyk?!

 • 2 września 2017 at 21:45
  Permalink

  Odchodzą kłam­cy, oszuś­ci, podli ludzie i złodzieje (w białych kołnierzykach)!!! Przyjdą na te stanowiska nowi ludzie i nie pozwólmy, by stali się kłam­ca­mi, oszus­ta­mi, podły­mi ludź­mi i złodzie­ja­mi!!! Pozdrowienia dla tych wszys­t­kich, którzy wal­czyli z zaplanowaną budową “spalarni” śmieci w Olsz­tynie (Jack­owi, Mar­i­an­nie, Marii, Tadeuszowi, Adamowi, Stanisła­wowi, Nor­ber­towi, Elż­biecie, Jarkowi, Mar­ius­zowi i jego kole­gom “NARODOWCOM” (przepraszam, że nie wymieni­am z imienia) mieszkań­com Kle­bar­ka Małego i wielu, wielu innym! To co się stało to również wiel­ka Wasza zasłu­ga! Podz­iękowa­nia! Ter­az pora przyjrzeć się innym inwest­y­cjom, takim jak Bisku­piec oraz inne tego typu spół­ki, które funkcjonu­ją w naszym wojew­ództwie a zaj­mu­ją się śmieci­a­mi, tam też jest wiele do zro­bi­enia! Nie traćmy czu­jnoś­ci, za chwilę będzie się ponown­ie dzi­ało!!!
  Poz­draw­iam!
  Andrzej Adamow­icz

  Reply
  • 2 września 2017 at 22:12
   Permalink

   Dzięku­ję! Andrze­ju… to jeszcze nie wygrana woj­na! To światełko w tunelu… oby nie był to… błęd­ny ognik 😉

   Reply
 • 2 września 2017 at 19:35
  Permalink

  Stanisław­ie bra­wo za gora­cy mate­ri­ał ale jestes pewien infor­ma­to­ra? A może ciebie ktoś pod­puszcza?

  Reply
  • 2 września 2017 at 22:08
   Permalink

   Dzięku­ję! No cóż… to w pewnym sen­sie “ryzyko zawodowe” dzi­en­nikarza. Ale w tym wypad­ku “Infor­ma­to­ra” mam za pew­ni­a­ka 😉

   Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *