Szwedzkie doświadczenie imigracji — Joanna Teglund w Olsztynie

15 stycznia 2019 roku na zaproszenie Klubu Polonia Christiana, doszło do spotkania mieszkańców Olsztyna z Joanną Teglund. Tematem spotkania było: Szwedzkie doświadczenie imigracji

Joan­na Teglund to: nieza­leżny ekspert ds. migracji z wielo­let­nim doświad­cze­niem w pra­cy z migranta­mi w Szwecji.

Dla zachę­ty do obe­jrzenia całej wypowiedzi Joan­ny Teglund, cytu­ję kil­ka zdań wprowadza­ją­cych w tem­atykę spotka­nia.

Joanna Teglund

Ja jestem tutaj dzisi­aj, żeby opowiedzieć o moich doświad­czeni­ach jako emi­grant­ki, która wyjechała w 81 roku, mając 21 lat do Szwecji, i gdzie przez praw­ie całe swo­je zawodowe życie pra­cow­ałam z imi­granta­mi.

Ja dzielę się z Państ­wem tymi doświad­czeni­a­mi z tego wzglę­du, że nasz rząd — Prawa i Spraw­iedli­woś­ci — powiela poli­tykę emi­gra­cyjną, która doprowadz­iła, nie tylko Szwecję ale całą Europę Zachod­nią do kryzy­su.

I co ciekawe więk­szość Polaków nie jest tego świado­ma jak wyglą­da poli­ty­ka emi­gra­cyj­na dzisi­aj w Polsce…

Kiedy w 2015 roku nagle zaczęłam dokoła słyszeć w Szwecji, że w Polsce nas­tał reżim total­i­tarny, władzę objęli faszyś­ci, rasiś­ci i naz­iś­ci, ja się prz­er­az­iłam. Nie rozu­mi­ałam o co chodzi.

Natknęłam się na przemówie­nie pana preze­sa Kaczyńskiego, to sławne przemówie­nie w Sejmie, kiedy on obiecy­wał, że Pol­s­ka nie będzie przyj­mowała imi­grantów. Mówił to bard­zo przekony­wu­ją­co…

Ja odetch­nęłam. W tym momen­cie zaczęłam bronić dobrego imienia Pol­s­ki we wszel­kich medi­ach społecznoś­ciowych, głównie na Twit­terze. 

Jak wiele mil­ionów Polaków, ja uwierzyłam temu rzą­dowi. Wydawało mi się, że w Polsce będzie dobrze, że Pol­s­ka sobie poradzi… 

Obec­nie my — Pol­s­ka — jesteśmy jedynym kra­jem w Europie, który w sposób niekon­trolowany przyj­mu­je rzesze migrantów…

My przyjęliśmy w 2017 roku 683.000 imi­grantów! Nie mogłam uwierzyć w te statysty­ki! Pol­s­ka wpuś­ciła tyle osób na teren Unii.

W przeko­na­niu prze­cięt­nego Europe­jczy­ka to Szwec­ja w najbardziej nierozsąd­ny sposób otworzyła granice, to pani Merkel jest najwięk­szym winowa­jcą jeśli chodzi o kryzys migra­cyjny, bo to ona otworzyła granice, a statys­t­ki mówią, że Pol­s­ka przyjęła więcej imi­grantów — w tym samym cza­sie — niż Niem­cy, które mają dwa razy więcej lud­noś­ci!

 

2 myśli na temat “Szwedzkie doświadczenie imigracji — Joanna Teglund w Olsztynie

 • 17 stycznia 2019 o 15:45
  Permalink

  No cóż, pani Teglund z pewnoś­cią nie zys­ka pok­lasku u obec­nego “naszego” rzą­du… okazu­je się, że to kaczusz­ki — kłam­czusz­ki 😉

  Odpowiedz
  • 17 stycznia 2019 o 21:11
   Permalink

   Dzięku­ję! To zrozu­mi­ałe. Dlat­ego nie obe­jrzysz wypowiedzi p. J. Teglund w pub­licznych medi­ach, a na Ku Prawdzie jak najbardziej 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *