Maraton Komandosa 2018 — Nie było łatwo, ale warto było!

W sobotę, 24 listopa­da br., w Lublińcu pon­ad 450 osób ukończyło leg­en­darny Mara­ton Koman­dosa. Bard­zo dobre wyni­ki osiągnęli przed­staw­iciele Wojsk

Read more

Kolejne zadanie Terytorialsów w ramach Anakondy — 18 zrealizowane!

Kole­jne zadanie Tery­to­ri­al­sów w ramach ćwiczenia ANAKONDA-18 zre­al­i­zowane. Przy współpra­cy ze służba­mi ratown­iczy­mi Tery­to­ri­al­si udzielili pomo­cy 50 poszkodowanym.

Read more

Terytorialsi z Warmii i Mazur na ćwiczeniach Anakonda — 18

Żołnierze 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej, biorą udzi­ał w najwięk­szych ćwiczeni­ach wojskowych Anakon­da – 18. To najwięk­sze tegoroczne manewry wojskowe orga­ni­zowane

Read more

Żołnierska pamięć — W hołdzie tym, którzy oddali życie w imię Niepodległej

Żołnierze 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej odwiedzili gro­by żołnierzy Armii Kra­jowej na tere­nie wojew­ództ­wa warmińsko-mazurskiego, uporząd­kowali, złożyli kwiaty i zapalili

Read more

Każdy inny, wszyscy równi — kolejna przysięga Terytorialsów — 28.10.18 r.

W niedzielę, 28 październi­ka 2018 r. słowa roty przysię­gi wojskowej wypowie blisko 100 żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej. Uroczys­tość

Read more

Personel medyczny w Wojskach Obrony Terytorialnej

Wojs­ka Obrony Tery­to­ri­al­nej staw­ia­ją na rozwój tal­en­tów i odpowied­nie zarządzanie kom­pe­tenc­ja­mi. Co szósty żołnierz tery­to­ri­al­nej służ­by wojskowej ma spec­jal­ność związaną

Read more