Wariacje histeryczne — Jarek Kordaczuk w Muzeum Nowoczesności

23 listopa­da uczest­niczyłem w spotka­niu z Mar­ią Peszek w Amfiteatrze im. Czesława Nieme­na, by następ­nie szy­bko przemieś­cić się do Muzeum

Czytaj dalej

Jak pisałem to wiedziałem, jak skończyłem to zapomniałem! Selim Chazbijewicz

Byłem świę­cie przeko­nany, że na kole­jnej Roz­mowie o Ojczyźnie usłyszę przede wszys­tkim, jaki to mod­el ped­a­gogi­ki nar­o­dowej zaser­wu­je nam PiS,

Czytaj dalej