Naterki 2018 — Turniej Piłki Nożnej o Puchar Danuty Siedzikówny

18 sierp­nia uczest­niczyłem w nad­er sym­pa­ty­cznej imprezie. Daw­id Mis­zczak zaprosił mnie do drużyny z Olsz­tyn­ka, która uczest­niczyła w II Turnieju

Read more

Polskie podziemie w oczach wroga

6 październi­ka 2017 r. w Olsz­tynie — na zaprosze­nie środowisk nar­o­dowych — pojaw­ił się his­to­ryk, pub­l­i­cys­ta Leszek Żebrows­ki. Zain­tere­sowani mogli

Read more