Żołnierska pamięć — W hołdzie tym, którzy oddali życie w imię Niepodległej

Żołnierze 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej odwiedzili gro­by żołnierzy Armii Kra­jowej na tere­nie wojew­ództ­wa warmińsko-mazurskiego, uporząd­kowali, złożyli kwiaty i zapalili

Czytaj dalej

Święto Wojsk Obrony Terytorialnej

Decyzją Min­is­tra Obrony Nar­o­dowej 27 wrześ­nia ustanowiono Świętem Wojsk Obrony Tery­to­ri­al­nej. Data obchodów Świę­ta WOT naw­iązu­je do pow­sta­nia Pol­skiego Państ­wa

Czytaj dalej

Naterki 2018 — Turniej Piłki Nożnej o Puchar Danuty Siedzikówny ps. Inka

18 sierp­nia uczest­niczyłem w nad­er sym­pa­ty­cznej imprezie. Daw­id Mis­zczak zaprosił mnie do drużyny z Olsz­tyn­ka, która uczest­niczyła w II Turnieju

Czytaj dalej

Wojska Obrony Terytorialnej — tradycja

11 kwiet­nia 2018 roku, w Sejmie pod­czas posiedzenia Sej­mowej Komisji Obrony Nar­o­dowej odbyło się pier­wsze czy­tanie pro­jek­tu now­eliza­cji ustawy o

Czytaj dalej

Polskie podziemie w oczach wroga

6 październi­ka 2017 r. w Olsz­tynie — na zaprosze­nie środowisk nar­o­dowych — pojaw­ił się his­to­ryk, pub­l­i­cys­ta Leszek Żebrows­ki. Zain­tere­sowani mogli

Czytaj dalej