Żołnierska pamięć — W hołdzie tym, którzy oddali życie w imię Niepodległej

Żołnierze 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej odwiedzili gro­by żołnierzy Armii Kra­jowej na tere­nie wojew­ództ­wa warmińsko-mazurskiego, uporząd­kowali, złożyli kwiaty i zapalili

Read more

Naterki 2018 — Turniej Piłki Nożnej o Puchar Danuty Siedzikówny

18 sierp­nia uczest­niczyłem w nad­er sym­pa­ty­cznej imprezie. Daw­id Mis­zczak zaprosił mnie do drużyny z Olsz­tyn­ka, która uczest­niczyła w II Turnieju

Read more

Polskie podziemie w oczach wroga

6 październi­ka 2017 r. w Olsz­tynie — na zaprosze­nie środowisk nar­o­dowych — pojaw­ił się his­to­ryk, pub­l­i­cys­ta Leszek Żebrows­ki. Zain­tere­sowani mogli

Read more