Czy Zofia Kossak była sekretarką Bieruta? — Joanna Jurgała-Jureczka

21 listopa­da w olsz­tyńskiej Książni­cy Pol­skiej miałem przy­jem­ność uczest­niczenia w spotka­niu z Joan­ną Jur­gała-Jureczką, autorką książ­ki “Kos­sakowie. Biały mazur”.

Czytaj dalej

Społeczny Trybunał Narodowy działa! Drżyj komuno!

W dniu 13.12.2016 roku w Warsza­w­ie odbyło się robocze spotkanie Społecznego Try­bunału Nar­o­dowego do spraw sym­bol­icznego osądzenia zbrod­niarzy komu­nisty­cznych.

Czytaj dalej