To jest plan dla Europy! To jest plan zniszczenia naszej cywilizacji! Joanna Teglund

Obser­wu­jąc sytu­ację w Polsce, kiedy jeszcze mieszkałem za granicą, doszedłem do wnios­ki, że jest jak­iś cen­tral­ny ośrodek zarządza­nia. Ponieważ to,

Czytaj dalej

Nacjonalizm to normalna reakcja na europejski syf!

Widz­imy wzrost nas­tro­jów nacjon­al­isty­cznych w całej Europie. Czy Europie potrzeb­ny jest nacjon­al­izm? Czy powin­niśmy się doszuki­wać zagroże­nia w tym, co mogło­by się zdarzyć, zamknię­cia

Czytaj dalej

Gratuluję awansu! Dubeninki czekają! Paździoch doceniony!

Grat­u­lu­ję awan­su! — to mój rysunkowy komen­tarz, do uza­sad­nienia prze­niesienia funkcjonar­iusza Policji, z dyrek­torskiego stanowiska w Komendzie Głównej Policji, na zastępcę

Czytaj dalej