Kadry komunistycznego aparatu bezpieczeństwa na Warmii i Mazurach. Renata Gieszczyńska

19 maja 2016 roku — w ramach Przys­tanku His­to­ria — Rena­ta Gieszczyńs­ka ze swadą charak­teryzu­jącą wysok­iej klasy spec­jal­istę,  przed­staw­iła trud­ny

Read more

Artykuł 246 Kodeksu Karnego. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

Funkcjonar­iusz pub­liczny lub ten, który dzi­ała­jąc na jego polece­nie  w celu uzyska­nia określonych zez­nań, wyjaśnień, infor­ma­cji lub oświad­czenia  sto­su­je prze­moc, groźbę bezprawną

Read more