Niektórzy Polacy zaczynają myśleć! Jerzy Jaśkowski

Już przed praw­ie 30 laty, orga­nizu­jąc między­nar­o­dowe kon­fer­enc­je Bał­ty­ck­iego Forum Eko­log­icznego, staral­iśmy się anal­i­zować zagroże­nia dla naszego zdrowia, jakie gotu­je

Czytaj dalej