Mistyfikacja kierownictwa i służb kontrolnych Policji

Misty­fikac­ja to meto­da zas­tosowana przez kierown­ict­wo i służ­by kon­trolne Policji, która miała dostar­czyć dowodów potwierdza­ją­cych słuszność utraty zau­fa­nia do mnie, i zasad­ność oskarże­nia

Czytaj dalej