List otwarty do Swiatłany Aleksijewicz

Swiatłana Alek­si­jew­icz to białorus­ka pis­ar­ka i dzi­en­nikar­ka nar­o­dowoś­ci białorusko-ukraińskiej, tworzą­ca w języku rosyjskim, lau­re­at­ka lit­er­ack­iej Nagrody Nobla z 2015 roku.

Czytaj dalej