Były Komendant Główny Policji zostaje prezesem szpitala!

W sierp­niu 2013 roku, podin­spek­tor Adam Kall został rozkazem per­son­al­nym prze­nie­siony z zastęp­cy dyrek­to­ra Biu­ra Finan­sów KGP, na zastępcę Komen­dan­ta

Read more

Polską rządził układ przestępczy! Wojciech Sumliński

Przez ubiegłych 8 lat Woj­ciech Sum­lińs­ki nie miał żad­nych szans, na pojaw­ie­nie się w studiu telewiz­yjnym. Za rządów PO mógł

Read more

Mistyfikacja kierownictwa i służb kontrolnych Policji

Misty­fikac­ja to meto­da zas­tosowana przez kierown­ict­wo i służ­by kon­trolne Policji, która miała dostar­czyć dowodów potwierdza­ją­cych słuszność utraty zau­fa­nia do mnie, i zasad­ność oskarże­nia

Read more