Były Komendant Główny Policji zostaje prezesem szpitala!

W sierp­niu 2013 roku, podin­spek­tor Adam Kall został rozkazem per­son­al­nym prze­nie­siony z zastęp­cy dyrek­to­ra Biu­ra Finan­sów KGP, na zastępcę Komen­dan­ta

Czytaj dalej

Polską rządził układ przestępczy! Wojciech Sumliński

Przez ubiegłych 8 lat Woj­ciech Sum­lińs­ki nie miał żad­nych szans, na pojaw­ie­nie się w studiu telewiz­yjnym. Za rządów PO mógł

Czytaj dalej

Łamanie prawa przez dowództwo Policji zawsze wynika z przesłanek obiektywnych!

Wyso­ki Sądzie. O sko­or­dynowa­niu dzi­ałań mojego byłego Pra­co­daw­cy, mają­cych na celu zdyskredy­towanie mnie jako człowieka prawego, świad­czy jego zaan­gażowanie przy

Czytaj dalej