Nowym vice Tomasza Klimka będzie P.K.! Ku Prawdzie prorokuje!

Zaglą­dam na stronę inter­ne­tową Komendy Wojew­ódzkiej Policji w Olsz­tynie w nadziei, że wresz­cie zobaczę całe kierown­ict­wo Komendy w pełnej krasie.

Czytaj dalej

Kadry komunistycznego aparatu bezpieczeństwa na Warmii i Mazurach. Renata Gieszczyńska

19 maja 2016 roku — w ramach Przys­tanku His­to­ria — Rena­ta Gieszczyńs­ka ze swadą charak­teryzu­jącą wysok­iej klasy spec­jal­istę,  przed­staw­iła trud­ny

Czytaj dalej