Mistyfikacja kierownictwa i służb kontrolnych Policji

Misty­fikac­ja to meto­da zas­tosowana przez kierown­ict­wo i służ­by kon­trolne Policji, która miała dostar­czyć dowodów potwierdza­ją­cych słuszność utraty zau­fa­nia do mnie, i zasad­ność oskarże­nia

Read more

Wysoki Sądzie! Ku Prawdzie pisze tylko prawdę! Naprawdę!

W moim pro­ce­sie karnym, po zez­na­ni­ach świad­ków, nadeszła wiekopom­na chwila, gdy wiedziony rozumem i sercem — nie byłem już wspier­any

Read more