Święto Wojsk Obrony Terytorialnej

Decyzją Min­is­tra Obrony Nar­o­dowej 27 wrześ­nia ustanowiono Świętem Wojsk Obrony Tery­to­ri­al­nej. Data obchodów Świę­ta WOT naw­iązu­je do pow­sta­nia Pol­skiego Państ­wa

Czytaj dalej

Kolejni żołnierze zasilą szeregi warmińsko-mazurskich Terytorialsów

W najbliższą niedzielę — 23 wrześ­nia — słowa roty przysię­gi wojskowej wypowie pon­ad 130 żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej.

Czytaj dalej

Służba wojskowa to obowiązek, przywilej i zaszczyt.

W najbliższą niedzielę, 26 sierp­nia słowa roty przysię­gi wojskowej wypowie blisko 200 żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej. Uroczys­tość odbędzie

Czytaj dalej

Staliście się częścią formacji wojskowej…

Pode­j­mu­jąc dojrza­łą decyzję o wstąpi­e­niu do Wojsk Obrony Tery­to­ri­al­nej, stal­iś­cie się częś­cią for­ma­cji wojskowej nada­jącej szczegól­ny – lokalny wymi­ar służ­by dla

Czytaj dalej

Kolejna przysięga Terytorialsów z Warmii i Mazur

W najbliższą niedzielę, 24 czer­w­ca, o godzinie 12.00 w Olsz­tynie słowa roty przysię­gi wojskowej wypowie blisko 200 żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady

Czytaj dalej

Kolejny nabór w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej

W sobotę, 9 czer­w­ca, ruszy kole­jny nabór ochot­ników do tery­to­ri­al­nej służ­by wojskowej w 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gadzie Obrony Tery­to­ri­al­nej. Blisko 160 ochot­ników z

Czytaj dalej

Rodzina czy służba? Mama-Terytorials godzi obowiązki z pasją

Rodz­i­na czy służ­ba? Przykład Mam-żołnierzy pokazu­je, że będąc Tery­to­ri­alsem moż­na świet­nie połączyć jed­no z drugim. Wojs­ka Obrony Tery­to­ri­al­nej umożli­wia­ją najbardziej

Czytaj dalej

Pierwsi operatorzy dronów uderzeniowych w siłach zbrojnych

W szere­gach sił zbro­jnych od kilku dni pełni służbę dziewię­ciu żołnierzy cer­ty­fikowanych jako oper­a­torzy Dronów Uderzeniowych Krótkiego Zasięgu WARMATE. Pię­ciu z

Czytaj dalej