Służba wojskowa to obowiązek, przywilej i zaszczyt.

W najbliższą niedzielę, 26 sierp­nia słowa roty przysię­gi wojskowej wypowie blisko 200 żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej. Uroczys­tość odbędzie

Read more

Rodzina czy służba? Mama-Terytorials godzi obowiązki z pasją

Rodz­i­na czy służ­ba? Przykład Mam-żołnierzy pokazu­je, że będąc Tery­to­ri­alsem moż­na świet­nie połączyć jed­no z drugim. Wojs­ka Obrony Tery­to­ri­al­nej umożli­wia­ją najbardziej

Read more

Pierwsi operatorzy dronów uderzeniowych w siłach zbrojnych

W szere­gach sił zbro­jnych od kilku dni pełni służbę dziewię­ciu żołnierzy cer­ty­fikowanych jako oper­a­torzy Dronów Uderzeniowych Krótkiego Zasięgu WARMATE. Pię­ciu z

Read more