Wariacje histeryczne — Jarek Kordaczuk w Muzeum Nowoczesności

23 listopa­da uczest­niczyłem w spotka­niu z Mar­ią Peszek w Amfiteatrze im. Czesława Nieme­na, by następ­nie szy­bko przemieś­cić się do Muzeum

Czytaj dalej

Zero polskiego dziedzictwa przemysłowego w Olsztynie!

13 czer­w­ca 2017 r. sko­rzys­tałem z zaproszenia Insty­tu­tu Nauk Poli­ty­cznych Uni­w­er­syte­tu Warmińsko-Mazurskiego i Studi­um Europy Wschod­niej Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego, i wziąłem

Czytaj dalej