Program Sowa — oświetlenie zewnętrzne z budżetem 50 mln. zł.

O dofi­nan­sowanie mod­ern­iza­cji oświ­etle­nia zewnętrznego oraz mon­taż nowych punk­tów świ­etl­nych w zakre­sie ist­niejącej sieci oświ­etle­niowej będzie moż­na starać się od

Czytaj dalej